Varakļānu pirmsskolas vēsture

Varakļānu "SPRĪDĪŠA" Vēsture

 Mūsdienu Varakļānu  pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ēka ir astoņdesmito gadu tipveida celtne, celta 160 bērnu vietām ar 7 grupām. Iestāde atrodas Varakļānu novada domes

 pakļautībā.

Varakļānos  pirmā mazbērnu novietne dibināta 1949. gada 1. augustā ar 25 vietām - Ļeņina prospektā 21 ( tagad Pils iela 21) vadītāja Švačke Galina.

  1. gada 30. martā tika atvērta vēl mazbērnu novietne-bērnudārzs 25 vietām Jaunatnes ielā - vadītāja Poča Janīna
  2. gadā tika apvienotas mazbērnu novietnes un bērnudārzs, kurš pārcēlās uz jau bijušo 8-gadīgo skolas ēku Ļeņina prospektā 1 (tagad Pils iela 1) radās jauns nosaukums Varakļānu bērnudārzs – mazbērnu novietne un jauna atrašanās vieta - Ļeņina prospektā 1 (tagad Pils iela1) - vadītāja Veneranda Visnape. Šo iestādi sāka apmeklēt bērni no 3 mēnešu vecuma līdz 7. gadiem.

No 1966. gada līdz 1967. gadam Varakļānu bērnudārzu-mazbērnu novietni vadīja Zinaida Mālniece, bet no 1967. gada Valentīna Nagle.

0001

  1. gadā tika likti pamati jauna bērnudārza celtniecībai Rēzeknes ielā 1.

Jaunais bērnudārzs „Sprīdītis” durvis vēra 1983. gada 13. decembrī ar 160 vietām - nodod tā laika

0002

Varakļānu TDP izpildkomitejas bilancē.

 Tajā darbojās 7 bērnu grupas, katrā grupā viena vecuma bērni no 1g. – 2g., 2g – 3g., 3g. - 4g., 4g. - 5g. 5g. – 6g., 6g.– 7 gadu vecumam un logopēdiskā grupa ar 4 -7 g. vecuma bērniem.

Strādāja 20 pedagogi un 7 auklītes. Bērnudārzu apmeklēja aptuveni 120 bērni un to vadīja vadītāja Valentīna Nagle.

 No 1990. gada Varakļānu bērnudārzu vadīja vadītāja Valentīna Pelša. Mainoties demogrāfiskai situācijai, Varakļānos samazinās bērnu skaits un 1995. gadā slēdz 2 grupas. Turpmākajos gados darbojas 5 grupas, kuras apmeklēja līdz 60 bērni. Ar 1995. gadu bērnu skaits vēl samazinājās, tāpēc 1997. gadā turpināja darboties tikai 4 bērnu grupas, kurās kopā izglītojās 40 - 50 bērni. Ar bērniem darbojās 10 pedagogi un 4 auklītes. 

  Lai uzturētu un piepildītu tukšās telpas 1996. gadā Varakļānu bērnudārzā  ievietoja pansionātu.

   Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.11, tiek mainīts bērnudārza nosaukums, bērnudārzs iegūst pirmsskolas izglītības iestādes statusu. Pirmsskolas izglītības iestāde tiek reģistrēta Izglītības ministrijā 1999. gada 24. decembrī, ar reģistra numuru 1601900099.  No 1999. gada 24. decembra Iestādes jaunais nosaukums – Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

  1. gada 1.septembrī demogrāfiskā situācija Varakļānos uzlabojas un iestādē uzsāk darboties 3 grupas 1,5-3 gadīgajiem bērniem un 2 grupa 5-6 gadīgajiem bērniem ar darba laiku darba dienās no 7.30 līdz 18.00. 2002. gada tiek atvērtas.

  No 2007. gada decembra Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk PII) ”Sprīdītis” uzsāka vadīt Ilga Mestere. 2007. gadā Varakļānu pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” joprojām darbojas 5 bērnu grupas ar 80 bērniem no 1,5 – 7 g. vecumam. Ar bērniem strādā 10 pirmsskolas skolotāji un 5 skolotāju palīgi. 2008. gadā ar novadu apvienošanos pirmsskolai ar 08.10.2009. tiek atjaunota  IKVD reģistrācijas apliecība  ar Nr. 4401900099, kas izdota Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”.

  2008/2009 mācību gadu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis”  apmeklē vairāk kā 120 bērni no 1,5. g.– 7. g. Iestādē strādā 27 darbinieki, no kuriem ar bērniem strādā metodiķe, radošas, zinošas 10 pirmsskolas izglītības skolotājas, 1 mūzikas, sporta skolotāja, logopēde un 5 pirmsskolas skolotāju palīdzes.

   2010.gadā Varakļānu novada Dome realizē ‘’Ēkas energoefektivitātes projektu’’ (siltināta pirmsskolas izglītības iestāde) ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu. arī

  Pēc vērienīgajiem darbiem pie siltināšanas 2011. gadā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”  tiek atjaunoti laukumi un izveidots sporta laukums pirmsskolai. Konkursā par "Sakoptākā iestāde"starp visām pašvaldības iestādēm tika novērtēta kā “Novadā sakoptākā pašvaldības iestāde”

0003

     Kopš 2011. gada katru gadu Varakļānu novada budžetā paredz līdzekļus pirmsskolai, lai sakoptu un kosmētiski atjaunotu pirmsskolas izglītības iestādes telpas un iegādātos jaunas mēbeles grupās un guļamistabās. Katru gadu vasaras mēnešos, jūlijā un augustā tiek renovētas, kosmētiski remontētas grupu telpas, koridori, lodžijas, kāpņu telpas un tehniskās telpas.

                 Varakļānu novada Dome pirmsskolas izglītojamajiem sākot ar 2016. gada 1. septembri, katru mācību gadu ir piešķīra brīvpusdienas. Vasaras periodā par ēdināšanu ir jāmaksā pilna summa.

  1. gada 13. oktobrī pansionāts pārceļas uz Stirnienes bijušās pamatskolas atjaunotajām telpām.

 LIELĀS TALKAS IETVARĀ 2017. gada pavasarī ar bērnu un vecāku līdzdalību tika izveidota sajūtu taka.

0004

 “Sprīdītis” 2019./2020. mācību gadu uzsāks apmeklēt 106 izglītojamie un no tiem 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas programmu apgūs 50 izglītojamie.

No citām pašvaldībām Varakļānu pirmsskolu apmeklēs 25 izglītojamie un pārējie dzīvo Varakļānu novadā. Pēc pirmsskolas beigšanas pārsvarā visi izglītojamie turpina mācīties Varakļānu vidusskolā.

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA