Pašvērtējums

Pašvērtējums

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 

 

             Varakļāni,          15.12. 2021.

 

 

 

Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs 

    Māris Justs

 2021. gada 15. decembrī

   

                         

   

 

   

 

   

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g.

Izglītojamo skaits, noslēdzot programmas apguvi vai noslēdzot 2020./2021.māc.g.

Nr.

Licencēšanas

datums

Pirmsskolas izglītības programma

01011111

Rēzeknes iela 1,

Varakļāni

V-3073

29.11.2010.

116

141

Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar  jaukta tipa attīstības traucējumiem

01015611

Rēzeknes iela 1,

Varakļāni

V-4828

18.06.2021

1

1

  • Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

Nr.p.k

Informācija

Skaits

           Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)

1.     1

Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.)

13

Patstāvīgi strādājoši pedagogi.Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst 11.09.2018. gada Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Iestādē strādā divi maģistri.

2.      

Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.

1

Speciālais pedagogs no 2021. gada jūlija

3.      

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g.

5

Atbalstu ikdienas darbā izglītojamiem, pedagogiem, vecākiem nodrošina atbalsta personāls – psihologs (pēc pieprasījuma novada ietvaros), skolotājs logopēds, skolu māsa, metodiķis, grupas skolotāja. Izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām palīdz skolotāja palīgs,  novada psihologs.

  • Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)

Nr.

p.k

Prioritāte

Kvalitatīvie sasniedzamie rezultāti

Kvantitatīvie sasniedzamie rezultāti

1.

Ieviest izglītojamo apmeklējumu, attīstības vērtēšanu un citas dokumentācijas izstrādi un ievietošanu e-vidē (ELIIS tiešsaites sistēmā)

1.Palielinās darba efektivitāte un laika ietaupījums.

2.Pārskatāms izglītojamo apmeklējums un sasniedzamie rezultāti.

3.Bērnu attīstības sekmēšanai tiek veicināta vecāku iesaiste un interese.

1. Pedagogi pārzin pirmsskolas vadlīnijas.

2. Visi pedagogi iepazīstas un izprot ELIIS tiešsaistes sistēmu, kas sniedz inovatīvus digitālus risinājumus pirmsskolas izglītības iestādes mācību darba organizēšanai.

3.Pedagogi veic ierakstus individuāli katram bērnam.

2.

Sekmēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi

1. Izglītības programmas īstenošanai Pedagogiem ir nepieciešamas prasmes un kompetences.

1.Visi pedagogi ir apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus 36 stundu apjomā

3.

Veicināt izglītojamo vecāku ieinteresētību  un iesaisti bērnu izglītības pocesā

1. Pedagogi 1x mēnesī izstrādā un piedāvā vecākiem interesantas aktivitātes un izglītojošus uzdevumus veicamus brīvdienās vai brīvajā laikā mājās.

1.Izglītojamo vecāki sadarbojas ar grupu skolotājām un iesaistās bērnu attīstības veicināšanā.

2.Vecāki 100% pieslēgušies un darbojas ELIIS tiešsaistes sistēmā.

 2.Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

 

  • Izglītības iestādes misija – Mūsdienīgi drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu,

     izlēmīgu un apzinīgu bērnu.

  • Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – bērns kā Latvijas patriots nāk uz

     pirmsskolu ar prieku, kur pēc kompetencēm ieinteresēts mācās un attīstās.

  • Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Sadarbība, Atbildība, Cieņa,

     Latvijas valsts, Latviešu valoda, Drošība.

  • 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie

     rezultāti izvirzot šī gada vērtības: daba, darbs, tikums, sadarbība.

Pamatojums

Darbības prioritātes 2020/2021.m.g.

Sasniegtais 2020/2021. m. g.

Mācību saturs

1.Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību, audzināšanas un vērtēšanas  procesu visos vecumposmos.

2.Audzināšanas uzdevumu  aktualizēšana mācību procesā.

1.Visos vecumu posmos pedagoģiskajā procesā īsteno jauno mācību saturu.

2.Aktualizēti audzināšanas darba mērķi  akcentējot vērtības - daba, darbs, tikums, sadarbība.

3.Pedagogi veic vērtējumu par katru izglītojamo, atbilstoši Iestādes izstrādātajiem Iekšējiem noteikumiem"Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība"

Mācīšana un mācīšanās

1. Pedagogu savstarpēja pieredzes apmaiņa.

2.Jaunā mācību satura ieviešana.

4.Veicināt pedagogu sadarbību, daloties pieredzē ar kolēģiem un meklējot efektīvākas darba formas un metodes.

1. Rotaļnodarbību organizēšana pa mācību jomām.

2. Kopīgi īstenoti tematiskie projekti, kur iesaistās mūzikas, sporta pedagogs,  ievērojot kompetencēs balstītas izglītības nosacījumus.

3. Īstenotas kvalitatīvas darba formas un metodes.

Izglītojamo attīstība

1.Izglītojamā attīstības analīzes pilnveidošana.

2.Papildināt materiāli tehnisko bāzi ar pašgatavotiem  metodiskajiem mācību materiāliem.

1. Individuāla pieeja izglītojamo attīstības veicināšanai katrā vecuma grupā.

2. Divas reizes mācību gada laikā tiek veikta izglītojamo sasniegumu vērtēšana.

3. Izgatavoti metodiskie materiāli, atbilstoši programmas saturam.

Atbalsts izglītojamiem

1.Pedagogu sadarbība ar izglītojamo vecākiem.

2. Atbalsta personāla izveidošana.

3. Logopēda sadarbība ar grupu skolotājiem un vecākiem.

1. Iestādes ikdienas darbā ir pedagoģiskā sadarbība (klātienē, attālināti)- iestāde un ģimene.

2. Ir izveidots atbalsta personāls, kurš piedalās darba plānošanā, analizēšanā, konsultācijās.

3. Logopēds piedalās vecāku sapulcēs un dalās ar informāciju, materiāliem – konsultē vecākus individuāli.

Iestādes vide

1.Estētiskas un drošas darba vides apstākļu uzturēšana.

2.Nodrošināt izglītojamos ar mūsdienīgu mācību vidi.

1. Iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi izglītojamiem.

2.Vecāku  līdzdarbība iestādes vides labiekārtošanā.

3. Iestādē plānveidīgi tiek pilnveidota telpu un āra laukumu vides labiekārtošana.

Resursi

1.Izglītības vides pilnveidošana.

2.Materiālās bāzes pilnveidošana, tehnisko līdzekļu iegāde, mācību līdzekļu nodrošināšana, metodisko materiālu iegāde.

1. Papildināta metodiskā bāze ar mācību materiāliem un līdzekļiem.

3. Atjaunotas lodžijas, pabeigts visu grupu kosmētiskais remonts un iegādātas jaunas mēbeles.

4. Iegādāti stacionārie datori 5 grupās un portatīvie 2 grupās.

5. Nomainīti radiatori zālē un 2 grupās.

6. Tiek veikts remonts telpās, kur plānota nakts grupas izveide.

7. Iegādāta interaktīvā tāfele, gaismas galds, digitālās klavieres, atbilstošas bērnu mēbeles.

Iestādes darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana

1.Iestādes darba organizēšanas un  plānošanas procesā iesaistīt pirmsskolas padomi.

 2.Veikt pirmsskolas  pedagogu, darbinieku un vecāku aptaujas, pārrunas, lai izprastu problēmas, attieksmi un nepieciešamo pilnveidi.

3.Izstrādātu iestādes attīstības plānu un pašvērtējumu.

4. Pieteikties izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanai.

1. Izstrādāts ATTĪSTĪBAS plāns 2020 - 2023. gadam.

2. Organizēta aptaujas pārrunas, sapulces vecākiem un pirmsskolas padomei.

3. Kvalitātes nodrošināšanai - sapulces, pedagoģiskās sēdes, informatīvās sanāksmes, konsultācijas, individuālās pārrunas.

4. Tiek organizēti kolektīva saliedēšanas pasākumi.

5. Pedagogi, pēc izstrādātiem kritērijiem, veic pašvērtējumu.

6. 23.12.2020. AKREDITĀCIJAS ekspertu komisijas ziņojums par IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒŠANU.

7. IKVD Lēmums Nr. 3-04e/2 par profesionālās darbības novērtējumu.

 

KOPSAVILKUMS

Sasniegtie rezultāti: pedagogi regulāri organizēja rotaļnodarbības āra vidē, kura veicina bērnu izpētes darbību, mācīšanos un patstāvību – grupu dārza kastēs, āra klasē (grupu lodžijās).

* Bērni devās izzinošās ekskursijās ārpus iestādes -  uz pilsētas apskates objektiem.

* Gada laikā mācību organizācijas forma tika īstenota,  atbalstot bērna potenciālu, kas vērsts uz sadarbību starp pedagogu un bērnu.

* Ir izveidota, īstenojot mācību un audzināšanas procesu, pirmsskolas vecuma bērniem droša, mērķtiecīgi iekārtota, pieejama, attiecīgā vecumposma  prasībām atbilstoša, uz attīstību virzīta, izglītojoša vide.

* Vecāki iesaistījās bērna attīstīšanā, pirmsskolas pasākumos un vides sakārtošanā.

* Iestādes mācību attīstošā vide ir iekārtota atbilstoši bērnu vecumposmam.  

* Mācību jomas ir pietuvinātas cilvēka dzīves darbības jomām.

* Mācību vide ir motivējoša, kas rosina un virza bērnu darbību un rīcību, mudinot viņus    mācīties un iesaistīties iestādes dzīvē.

3.Kritēriju izvērtējums

a Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Vadītāja, nodrošina iestādes pasvērtēšanas un attīstības plānošanas virzību. Pēc vadītājas iniciatīvas, iestādes plānošanas procesā, ir iesaistītas lielākā daļa mērķgrupu.

Visu mērķgrupu aktīva iesaistīšanās iestādes plānošanas un pašnovērtēšanas procesā (iestādes padomi, vecākus, tehniskos darbiniekus un citas ieinteresētās puses)

Vadītāja deliģē pienākumus un atbildību pamatā administrācijas darbiniekiem, pedagogiem, kur  pedagogi ir līdzatbildīgi par iestādes mērķu sasniegšanu.

Papildināt izglītības iestādes vadītājas un pedagogu zināšanu pilnveidi IT  jomā.

Izveidot daba grupas – EKO skola

-        Iestādes noformēšana,

-        Iestādes publicitāte.

Izglītības iestādes kvalitātes mērķi tiek aktualizēti un vadības  komandai ir izpratne par sasniedzamajiem rezultātiem 

Piesaistīt, plānot, pildīt finanšu resursus izglītības iestādē.

Izglītības iestādes dibinātājs ir deleģējis iestādes vadītājam tiesības, īstenot finanšu un materiāltehnisko resursu pārvaldību.

Nodrošināt mūsdienīgu pieeju izglītībā, sekot informācijai par izglītības pamatnostādnēm

b Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Izglītības iestādes vadītājs veic iekšējo normatīvo dokumentu izvērtēšanu. Izglītības iestādes iekšējie normatīvie akti ir praktisks instruments, ar kuriem vadītājs īsteno savu darbību, lai sasniegtu rezultātus

Izglītības iestādes vadītājs regulāri atjauno un papildina informāciju VIIS sistēmā.

Vadītājs īsteno lēmumu pieņemšanu demokrātiski – saskatot un lietderīgi izmantojot darbinieku stiprās puses.

Turpināt apgūt pareiza laika plānošanu.

Iestādes vadība  īsteno komunikāciju, kura veicina piederības sajūtu iestādei, kas ir pozitīva, taisnīga, cieņpilna un iekļaujoša.

Reizi gadā organizēt individuālas sarunas ar pedagogiem mērķu noteikšanai un efektīvas atgriezeniskās saitei nodrošināšanai

Izglītības iestādē ir definētas kopīgās vērtības un sadarbības principi

Sadarbojoties kolektīvā, motivēt un virzīt pedagogus definēt personīgās vērtības un/vai principus.

Izveidot mērķtiecīgu atklātības principu komunikāciju.

c Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Sistemātiska sadarbība ar dibinātāju - pašvaldību, kas rada drošības sajūtu vadītājai, definējot izglītības iestādes attīstības vīziju, stratēģiju un ikgadējās darba prioritātes.

Pilnveidot pedagogu  sadarbību  izglītības procesā, nodrošināt  pedagogu profesionālās  kompetences  pilnveidi.

Organizēt vadītājas un iestādes padomes tikšanos ar pašvaldības priekšsēdētāju, deputātiem vienotu mērķu sasniegšanai.

Pirmsskolas iestāde atbalsta un  iesaistās pašvaldības   rīkotajās aktivitātes, pārstāvot izglītības iestādi.

Turpināt sadarbību ar pašvaldību.

Izglītības iestādē personāls aktīvi,  mērķtiecīgi iesaistās aktuālo pārmaiņu  ieviešanā.

Veidot vienotu izpratni visām mērķgrupām (vecākiem, iestādes padomei) par iestādes vērtībām.

Izglītības iestādē raksturīga  mērķtiecīga savstarpēja pedagogu  profesionālā sadarbība.

Sadarboties ar citām izglītības iestādēm.

Vecāki labprāt un regulāri iesaistās izglītības iestādes darbā pēc vadītāja vai grupas skolotāja uzaicinājuma.

Jāizveidota sistēma, kuras rezultātā visi vecāki zina, kā iespējams iniciēt dažādas aktivitātes un/vai pārmaiņas pirmsskolā.

Izglītības iestādes vadītājs rada priekšnosacījumus un iniciē iestādes padomes darbību.

Iesaistīt iestādes padomes vecākus pirmsskolas attīstības stratēģijas plānošanā un organizēšanā

d Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Visiem pedagogiem ir nepieciešamā izglītība un kvalifikācija un iestādē nav pedagogu vakanču. VIIS sistēmā pieejamā informācija par pedagogu tarifikāciju ir pilnīga.

Nodrošināt mentora palīdzību jaunajiem pedagogiem. Piesaistīt iestādē speciālās izglītības skolotāju.

Visi iestādē strādājošie pedagogi veic tiesību aktos noteikto nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveidi. VIIS sistēmā ir pilnīga informācija par pedagogu profesionālo kompetences pilnveidi.

Nodrošināt un veicināt pedagogu iesaisti  pēc profesionālās pilnveides  3 gadu laikā 36h profesionālās kompetences pilnveides un 6h audzināšanas kursu nepieciešamības.

Pedagogiem tiek nodrošināta optimāla noslodze. Izglītības iestādē ir ieviesta pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma

Pilnveidot pedagogu vērtēšanas kritērijus, kuri ir  aktuāli mācību programmas nodrošināšanai pēc kompetenču izglītības mācību jomās.

Izglītības iestādē ir izveidota sistēma pedagoģiskā personāla darba pašvērtēšanai ne retāk kā reizi gadā.

Pedagogi, pēc  profesionālās darbības izvērtēšanas, izmanto savas stiprās puses profesionālās kompetences pilnveidei 

4. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

 Izglītības programmas īstenošanai tika noslēgts līgums ar  e-klasi.

5. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

       Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību)

Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas process, kas vērsts uz cieņas un lojalitātes veidošanu par valsti.

  1. Veidot priekšstatu par galvenajām morālām un estētiskām vērtībām, atbalstot pozitīvo uzvedību.
  1. Sadarbojoties ar pašvaldību un vecākiem, veicināt bērna izglītošanu mācību jomās jau no agrīna vecuma.
  2. Veicināt bērna izpratni par ģimeni kā īpašu vērtību.

Bērniem tiek mērķtiecīgi izkopta nacionālā un valstiskā identitāte  un patriotisma nostiprināšana, radot iespējas līdzdalībai

tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā un saglabāšanā, savas iestādes, pilsētas sabiedriskās un kultūras dzīves

veidošanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšana.

6.Citi sasniegumi

 Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

Iestāde ikkatru gadu aktīvi piedalās konkursos novada mērogā:  “CĀLIS-2021 ” - 1. vieta;

Varakļānu novada konkursā “Gaismas zieds”  2020/2021 – 2. vieta

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA
yabancı dizi izleforumbahisdeneme bonusu veren sitelercasino sitelerikareasbet girişpoker siteleriftn bahis sitelerideep water izlebetingo girişgobahis girişasper casino güncel girişkareasbetgobahis girişkareasbet güncel girişsiyah bayrak ayna amirnba bahis siteleribeylikdüzü escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikduzu escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişuseslate.comsweet bonanza oynabig bass bonanza demoaviator oynabigger bass bonanza oynadog house demosugar rush oynaaviatrix oynawild west gold oynakazı kazan oynasweet bonanza oynagates of olympus demodede oynasltobahisleri oynabahisnow girişbahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslotcasinoslotcasinopercasinoperhipercasino girişhipercasinohipercasinocasilotcasilotcasilotcasilot güncel girişgüvenilir bahis sitelerijupwin girişonwin girişelitbahissahabetbahisnow girişbahis comaresbet girişredwin girişslotbar girişmusclebetaspercasinoholiganbet girişzingabet girişkralbet girişsweet bonanzaenobahis girişkareasbet girişsekabet girişsweet bonanza oynakripto siteleriguncel tipobet girişkibris casino casinobet güncel girişvipbet girişonline spor bahislerisweet bonanza demoaviator oynagates of olympus oynawild wild riches demofruit party oynapragmatic slotlari demowild west gold demogreek gods oynaaviator oynastarlight princess demobahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslot girişcasino slotcasinoslot güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper girişhipercasino girişhipercasino şikayethipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilotcasilotcasilotjupwin girişelitbahis girişlordcasino girişcasinoslot girişbetizm girişdemo slotslot casino girişhipodrombet girişhipodrombet girişnetxcasino girişnetxcasino girişbetbey girişbetbeyjulibet girişjulibetsimdibahis girişcanli bahis sitelericasinovans girişmostbet güncel girişgates of olympus oynaaviator oynaaviator kazandog house demodinamobet girişrainbow reels gold demopopüler casinolarroyal casino kibrisonline canli baihlslerportobet giriş adresibahisnow tv maç izledigiturk maç yayınıtropical tiki oynasimsek rulet oynabook of ra oynacash bonanza oynapandas of fortune oynabuffalo king oynamadame destiny oynahoney honey honey oynagreat rhino oynapirate gold oynamustang gold oynalordcasino girişcasinolevant girişmetroslot girişpalacebet güncel girişmaksibet girişpusulabet girişbetgaranti girişdellabet girişturkbet girişmeritking girişmeritking girişbahisnow tv izlekavbet girişglobal bahis girişglobalbahis güncel girişglobalbahis yeni girişmatadorbet yeni girişmatadorbet giriştarafbet girişbahisnowbahisnow yeni girişcasinoslot girişcasinoslot canlı casinocasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişhipercasinohipercasino girişhipercasino girişcasilotcasilot girişcasilot girişbetovis girişsugar rush girişaviator oynagates of olympus oynamoney train demobig bass crash demobig bass splash demozeus vs hades demobetpublic güncel girişslot bet oynamobil bet güncel girişgüncel online casinoiddaa yaptodtv maç izlesmartbahis girişwolf gold oynagates of olympus demospaceman oynabarn festival demobigger bass blizzard demorelease the kraken demobulky fruits democandy crush oynabetturkey girişbetwoon girişbetwoon girişhilarionbet girişhilarionbet girişcasinoslotbahisnowanadolu casino girişcasinomaxi girişintobet girişcasinoslotcasinoslotbahisnowbahisnow girişbahisnow girişhipercasino girişbetonred girişbetonred girişbahisnowbahisnpwbahisnowcasinoslotcasinoslot girişcasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişcasinoperhipercasino girişhipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilot girişnisanbet girişsimdibahis girişalbibet girişcrash oyunlarbig bass bonanza oynatwilight princess demowisdom of athena demothe wild gang demoblazing wilds demorabbit garden demo oynabalıkçı hasan oynabetriyal girişcasino dedeaviator oynacasinobet girişmobilbet girişbulgaristan casinokaçak yayınbedava maç yayınıegt slotlarcasinoper girişBinance Kayıt Olmatipobetstarzbet girişstarzbet twitteraviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotbycasinosekabetgates of olympus demo oynasekabetimajbetimajbetdeneme bonusu veren sitelerbahiscommarsbahistarafbetbetturkeytarafbetcasibomxslotcasibomcasibombetkombetmatikcasibomcasibomesbet girişbonus veren bahis sitelerifilm izlekarebet girişbetturkeybetkombetturkeycasibombahiscomHack forumtarafbetcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkey twittercasibomMatadorbetcasibomFuckkkPORNNNbetturkeycasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetturkeybetkombetkombahiscompiabetportobetbetparkBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXimajbetimajbetmariobetvdcasinosekabetbetparkholiganbetbetturkeytarafbetbetgarantibetgarantiportobetsuperbetinsuperbetinbetmatikmarsbahismarsbahisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCmarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahiscasibompiabetmatadorbetcasibomcasibomcasibomcasibommarsbahismatadorbetextrabetbetistbetistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmarsbahisholiganbetvdcasinotarafbetmariobetmariobetsekabetvdcasinomarsbahismarsbahisbahiscomen iyi slot sitelericasibombetkombetkomsekabetbetkomonwinonwinXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetgarantimariobetimajbetbetparkbetistDeneme bonusucasibomcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis casibomxslotcasibomcasibomcasibomikimisli1xbetbets10Youwin GirişjojobetgalabetJojobetcasibompiabellacasino,piabellacasino girişimajbetbahisbeyBetkomholiganbetcasibom giris1xbetMariobetBetkombetoviscasibom girişmutfak lavabo tıkandı su gitmiyorbets10vbetBahiscomHoliganbetjojobetjojobetmarsbahisbahiscasinojojobetcasibommatbet girişcasibom girişbahsegelbahiscasinoaviator hilesijojobet girişgrandpashabetholiganbetmatbetcasinolevantMedyumjojobetCasibomcasibomcasibomCasibomCasibomcasibomcasibom girişmatadorbet kampanyalarMeritkingCasibomcasibommatadorbetdinamobetmarsbahis girişdeneme bonusu veren sitelercasibomcasibomFethiye EscortkavbetJojobetpusulabetsahabetgrandpashabetcasibomonwinnorabahispusulabetcasibommarsbahissahabetmarsbahissahabetsekabetcasibomjojobetjojobetbetwoon twitterbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahisholiganbetbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahispusulabetpiabellacasino