Pašvērtējums

Pašvērtējums

01.2019. Pašvērtējums

Varakļānu pirmsskolas

izglītības iestādes “Sprīdītis” pašvērtējums

 

Varakļāni 2018

 

SATURS

 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vispārīgais raksturojums 3
  • Atrašanās vieta 3
  • Sociālā vide 3
  • Iestādes vēsture 3
  • Iestādes vides 4
  • Īstenotā izglītības programma un izglītojamo skaits 4
  • Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 4
  • Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi, tradīcijas 5
 2. Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 6
 3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 9
  • Joma: Mācību saturs -iestādes īstenotās izglītības programmas 9
  • Joma: Mācīšana un mācīšanās 10
   • Mācīšanas kvalitāte 10
   • Mācīšanās kvalitāte 11
   • Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 11
  • Joma: Izglītojamo sasniegumi 12
  • Joma: Atbalsts izglītojamiem 12
   • Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 12
   • Atbalsts personības veidošanā 14
   • Atbalsts karjeras izglītībā 15
   • Atbalsts mācību darba diferenciācijai 15
   • Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 16
   • Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 17
  • Joma: Iestādes vide 18
   • Mikroklimats 18
   • Fiziskā vide 19
  • Joma: Iestādes resursi 20
   • Iekārtas un materiāltehniskie resursi 20
   • Personālresursi 21
  • Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 21
   • Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 21
   • Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 22
   • Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 23
 1. Pašvērtējuma kopsavilkums 24
 2. Turpmākā attīstība 24

 

1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vispārīgais raksturojums

 

1.1.  Atrašanās vieta

Varakļānu pilsēta atrodas Varakļānu novadā, 200 km no Rīgas.

Varakļānos var nokļūt pa valsts nozīmes autoceļu A6 no Rīgas līdz Jēkabpilij un turpinot pa E22 līdz Varakļāniem, vai no Madonas pa autoceļu P 84.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” atrodas Varakļānu pilsētā, uz Rēzeknes ielas. Uz Rēzeknes ielas, pretī PII “Sprīdītis” ir izveidots ātruma ierobežojošais valnis, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Iestādes teritorijai ir gājēju vārtiņi un vārti, kas paredzēti apkalpojošam transportam. Ar skatu uz galvenajiem ieejas un transportam vārtiem iestādē 2015. gada nogalē tika uzstādītas 4 videonovērošanas iekārtas.

1.2.  Sociālā vide

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, kurus nevar raksturot viennozīmīgi. No kopējā Varakļānu novada pirmsskolas izglītojamo skaita ir bērni, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošināto ģimenēm. Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu ietekmē Varakļānu vietējā infrastruktūra - vecāku darba vieta. Lielākā daļa izglītojamo bērnu vecāki strādā Varakļānu pilsētā un Varakļānu novadā. Varakļānu novada Dome pirmsskolas izglītojamajiem sākot ar 2016. gada 1. septembri, katru mācību gadu ir piešķīrusi brīvpusdienas. Vasaras periodā par ēdināšanu ir jāmaksā pilna summa.

1.3.  Iestādes vēsture

Mūsdienu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ēka ir astoņdesmito gadu tipveida celtne, celta 160 bērnu vietām, ar 7 grupām. Iestāde atrodas Varakļānu novada domes pakļautībā.

Pirmā izglītības iestāde dibināta 1949. gada 1. augustā ar 25 vietām - Ļeņina prospektā 21 ( tagad Pils iela)

 1. gada 30. martā tika atvērta vēl mazbērnu novietne 25 vietām Jaunatnes ielā
 2. gadā tika apvienots Varakļānu bērnudārzs un mazbērnu novietne, radās jauns nosaukums Varakļānu bērnudārzs – mazbērnu novietne un jauna atrašanās vieta - Ļeņina prospektā 1 (tagad Pils iela)
 3. gadā tika likti pamati jauna bērnudārza celtniecībai Rēzeknes ielā 1.

Jaunais bērnudārzs „Sprīdītis” durvis vēra 1983. gada 13. decembrī ar 160 vietām - nodod tā laika Varakļānu TDP izpildkomitejas bilancē.

Varakļānu bērnudārzs „Sprīdītis” Rēzeknes ielā 1 tika atklāts 1983. gada 1. septembrī. Tajā darbojās 7 bērnu grupas, katrā grupā viena vecuma bērni no 1g. – 2g., 2g – 3g., 3g. - 4g., 4g. - 5g. 5g. – 6g., 6g.– 7gadu vecumam un logopēdiskā grupa ar 4 -7 g. vecuma bērniem.

Strādāja 20 pedagogi un 7 auklītes. Bērnudārzu apmeklēja aptuveni 120 bērni un to vadīja vadītāja Valentīna Nagle.

No 1990. gada Varakļānu bērnudārzu vadīja vadītāja Valentīna  Pelša. Mainoties demogrāfiskai situācijai, Varakļānos samazinās bērnu skaits un 1995. gadā slēdz 2 grupas. Turpmākajos gados darbojas 5 grupas, kuras apmeklē līdz 60 bērni. Ar 1995. gadu bērnu skaits vēl samazinājās, tāpēc 1997. gadā turpināja darboties tikai 4 bērnu grupas, kurās kopā izglītojās 40 - 50 bērni. Ar bērniem darbojās 10 pedagogi un 4 auklītes.

Lai uzturētu un piepildītu tukšās telpas no 1996. gadā Varakļānu bērnudārza tukšās telpas pārveidojot ievietoja pansionātu, jo bērnudārza telpās nevarēja nodrošināt ar bērnu skaitu.

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.11, tiek mainīts bērnudārza nosaukums, bērnudārzs iegūst pirmsskolas izglītības iestādes statusu. Pirmsskolas izglītības iestāde tiek

 

reģistrēta Izglītības ministrijā 1999. gada 24. decembrī, ar reģistra numuru 1601900099. No 1999. gada 24. decembra Iestādes jaunais nosaukums – Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

 1. gadām demogrāfiskā situācija Varakļānos uzlabojas un iestādē darbojas 5 grupas ar darba laiku darba dienās no 7.30 līdz 18.00. 2002. gada 1.septembrī tiek atvērta 1 grupa 5- 6 gadīgajiem bērniem.

No 2007. gada decembra Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk PII) ”Sprīdītis” uzsāka vadīt Ilga Mestere. 2007. gadā Varakļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” darbojas 5 bērnu grupas ar 80 bērniem no 2 – 7 g. vecumam. Ar bērniem strādā 10 pirmsskolas skolotāji un 5 skolotāju palīgi. 2008. gadā ar novadu apvienošanos pirmsskolai tiek 08.10.2009. atjaunota IKVD reģistrācijas apliecība ar Nr. 4401900099, kas izdota Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis”.

2008/2009 mācību gadu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis” apmeklē vairāk kā 120 bērni no 1,5. g.– 7. g. Iestādē strādā 27 darbinieki, no kuriem ar bērniem strādā metodiķe, radošas, zinošas 10 pirmsskolas izglītības skolotājas, 1 mūzikas, sporta skolotāja, logopēde un 5 pirmsskolas skolotāju palīdzes.

1.4.  Iestādes vides

2010.gadā tiek realizēts ‘’Ēkas energoefektivitātes projekts’’ (siltināta pirmsskolas izglītības iestāde) ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.

Pēc vērienīgajiem darbiem pie siltināšanas 2011. gadā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” starp visām pašvaldības iestādēm tika novērtēta kā “Novadā sakoptākā pašvaldības iestāde”

Kopš 2011. gada katru gadu Varakļānu novada budžetā paredz līdzekļus pirmsskolai, lai sakoptu un kosmētiski atjaunotu pirmsskolas izglītības iestādes telpas un iegādātos jaunas mēbeles grupās un guļamistabās. Katru gadu vasaras mēnešos, jūlijā un augustā tiek renovētas, kosmētiski remontētas grupu telpas, koridori, lodžijas, kāpņu telpas un tehniskās telpas.

1.5.  Īstenotā izglītības programma un izglītojamo skaits

Izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111) ar 2010. gada 29. novembrī izsniegtu un Licenci ar Nr. V- 3073.

PROGRAMMAS MĒRĶIS- veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties patstāvīgai pamatizglītības apguvei. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 2018./2019. mācību gadu uzsāks apmeklēt 106 izglītojamie un no tiem 5-6 gadīgo obligāto pirmsskolas programmu apgūs 34 izglītojamie.

No citām pašvaldībām Varakļānu pirmsskolu apmeklēs 18 izglītojami un pārējie dzīvo Varakļānu novadā. Pēc pirmsskolas beigšanas pārsvarā visi izglītojamie turpina mācīties Varakļānu vidusskolā.

1.6.  Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits

Pedagogu sastāvs no 2010.gada salīdzinoši nav mainījies - tarificēti darbā uz 1,0 slodzi. Pēc jaunu MK noteikumu stāšanās spēkā, 2014. gada 28.oktobrī, (MK 626 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”), kuri paredzēja noteiktu kārtību pedagogu izglītībā, iestādē reformas nebija jāveic, jo visi pedagogi bija ieguvuši augstāko izglītību.

Pirmsskolā turpināja strādāt ilggadīgi pedagogi, kuri izglītību papildināja kursos un semināros, kā arī pedagoģisko kolektīvu papildināja jauni pirmsskolas skolotāji, kuri uzsāk darbu pensionēto darbinieku vai darbinieku, kuri maina darba vietu vai profesiju.

 

Pedagogu (pamatdarbā) skaita sadalījums pēc izglītības uz 2018. gada 1. septembri

Ar vidējo izglītību

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo pedagoģisko izglītību

Ar vidēji profesionālo izglītību

Ar vidējo vispārējo izglītību

No tiem iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

Ar augstāko pedagoģisk o izglītību

t.sk. Pedagoģija s maģistrs

Pedagogi

     

10 +

Vadītāja, Metodiķe,m ūzikas un sporta skol., logopēds

1+vadītāja

 1. attēls.

Pedagogu skaits pa vecuma grupām uz 2018. gada 1. septembri

24 gadi un jaunāki

0

25-29 gadi

0 + 1 logopēds

30-34 gadi

2+ 1 mūzikas sporta skolotāja

35-39 gadi

2

40-44 gadi

1

45-49 gadi

1

50-54 gadi

2 + 1 vadītāja

55-59 gadi

1 + 1 matodiķe

60-64 gadi

0

65 gadi un vecāki

0

 1. attēls.

1.7.  Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi, tradīcijas

Pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem darboties dziedāšanas, ritmikas, vingrošanas nodarbībās, kas tiek organizētas pēcpusdienas nodarbību laikā. PII “Sprīdītis” izglītojamie ir nodrošināti ar izglītības pulciņiem, kuros var apgūt dejas pamatprincipus, attīstīt dziedāt prasmi un iegūt pirmās prasmes lietot angļu valodas sarunvalodu. Varakļānu kultūras namā pirmsskolas bērni apgūst tautas deju tautisko deju pulciņā.

Tradīcijas „Sprīdītī”

Katrs mācību gads sākas ar sirsnīgu atkalredzēšanos 1. septembrī Rudenī notiek Rudens balle ar ziedu un dārzeņu izstādi

Oktobrī notiek Dzejas dienas

Novembrī svinam Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu, Latvijas dzimšanas dienu

Decembrī sākam ar Adventa laika ieskaņu, seko Ziemassvētku gaidīšanas laiks un Svētku egle Janvārī Jaunā gada karnevāls, Ziemas sporta nedēļa

Februārī godinām vecmāmiņas un vectētiņus, svinam Sveču dienu, rīkojam Sirsniņdienas disenīti

Marts ir Teātra mēnesis

Aprīlī sveicam pavasari ar Lieldienām, Putnu dienām

Maijā sveicam māmiņas Mātes dienā, sportojam Sporta svētkos kopā ar ģimeni un svinam Izlaidumu pašiem lielākajiem audzēkņiem

Vasarā Līgo svētki un atpūta pastaigās pie dabas.

 

Visa gada garumā pie mums viesojas dažādi mākslinieki ar koncertiem, teātra izrādēm Ar bērnu darbiem iepriecinām apmeklētājus Varakļānu novada domē

Atbalstām kultūras namā rīkotos pasākumus, piedalāmies koncertos

Sadarbojamies ar Mūzikas un mākslas skolu, ziemā vai pavasarī tiek rīkots koncerts, aprīlī skola rīko Mākslas dienu

Sadarbojamies ar Varakļānu vidusskolu: pie mums viesojas skolas 1. – 4. klašu teātra mākslinieki ar skolotājiem.

2.  Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi

Vīzija: Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”” - sabiedrībā cienīta, augstu vērtēta, sabiedrībai atvērta konkurētspējīga pirmsskola, kurā ar pieejamiem resursiem tiek nodrošinātas bērncentrētas, radošas, inovatīvas, maksimālas iespējas. Sabiedrībai nozīmīga pirmsskolas izglītības kvalitatīva ieguve pie profesionāli kvalificētiem pirmsskolas skolotājiem. Individuāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām integrējoties vispārējā pirmsskolas bērnu grupā. Mūsdienīga, humāna pirmsskola.

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē.

Pamatmērķis:

Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā

Uzdevumi:

 1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību
 • Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu, radošo spēju apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības
 • Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un attīstošo darbību dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sensorajai un sajūtu attīstībai
 1. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām
 • Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi, izglītojamā vajadzību nodrošināšanai
 1. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā.
 2. Nodrošināt tehnisko darbinieku mūžizglītību.

Pirmsskolas izglītības iestādes 2014.-2017. pēdējo trīs mācību gadu izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti.

PII darbības pamatjomas

Izvirzītās prioritātes

Rezultāti

Mācību saturs 2015./2016.

1.  Integrētās rotaļnodarbības.

2. Bērnu runas un valodas, attīstīšana.

*Integrēto rotaļnodarbību saturs tiek realizēts, vadoties pēc MK noteikumiem nr. 533 un

izmantojot VISC izstrādāto PII mācību satura programmu.

*Sekmīgai izglītojamo runas attīstīšanai un veicināšanai skolotājas papildinājušas pašgatavotu materiālo bāzi, organizēta labās prakses prezentācija.

Mācību saturs 2016./2017.

1.  Integrētās rotaļnodarbības

2.  Sajūtu attīstīšana

*Skolotāju kompetences veicināšana kursos, semināros, lai ikdienā sekmīgi organizētu

 

 

3. Sporta aktivitātes ārā

integrētās rotaļnodarbības (starppriekšmetu saikne).

*Papildināta materiālā bāze, lai izglītojamiem attīstītu sajūtas (oža, redze, dzirde, tauste, garša). Labās prakses prezentācijas, atklātie dienas momenti).

*Kvalitatīvas sporta nodarbības visu mācību gadu un arī vasarā sporta aktivitātes (vienā nedēļā 3 reizes sporta zālē un 2 reizes ārā)

Mācību saturs 2017./2018.

1. Integrētās rotaļnodarbības 2.Domāšanas attīstība

3. Sporta aktivitātes

*Tika veicināta skolotāju kompetences pilnveidošana, lai ikdienā sekmīgi organizētu integrētās rotaļnodarbības (starppriekšmetu saikne).

*Domāšanas operāciju attīstība izglītojamiem netika optimāli realizēta. Skolotājām jāapgūst domāšanas operāciju teorētiskā bāze, jāizprot domāšanas operāciju saistība ar izglītojamo vecumposma attīstības likumsakarībām.

*Sporta aktivitātes notiek regulāri, atbilstoši izglītojamo vecumposma attīstības

likumsakarībām.

Mācīšana un mācīšanās 2015./2016.

1.  Kvalitatīvas un efektīvas rotaļnodarbības apgūšana

2.  Sadarbība ar vecākiem

*Pedagogiem pieejamas konsultācijas un

materiāli rotaļnodarbību apguvē (metodiskais kabinets).

Organizēti kursi. Nodarbību hospitēšana.

*Regulārs darbs ar izglītojamo vecākiem

ikdienā, organizētas 2-3 reizes gadā vecāku sapulces, radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas, talkas laukumu labiekārtošanā, sakārtošanā.

Mācīšana un mācīšanās 2016./2017.

1.  Mācīšanas procesa pilnveidošana

2.  Kultūrhigiēniskās iemaņas

3.  Saskarsmesprasmes veicināšana

*Regulāras un pēc vajadzības metodiskā kabineta organizētas metodiskās dienas mācību procesa satura apgūšanai un papildināšanai.

Dienas ritma momentu hospitēšana.

*Sadarbībā ar iestādes medmāsu regulārs darbs visās vecuma grupās kutūrhigiēnisko iemaņu prasmju attīstīšanai, nostiprināšanai.

*Grupu skolotāju darbs, veicinot un attīstot izglītojamiem draudzīgas un cieņpilnas savstarpējās saskarsmes prasmes.

Mācīšana un mācīšanās 2017./2018.

1.  Aktualizēt izglītojamo ar īpašām vajadzībām

iekļaušanu pirmsskolas izglītības procesā

2.  Izglītojamo emocionālā audzināšana

3.  Patriotiskā audzināšana

*Skolotāju izglītošana par bērniem ar

speciālajām vajadzībām un uzvedības grūtībām.

Pakāpenisks bērnu integrēšanas modelis (ar dalītu laiku), piesaistot asistentus.

*Emocionālu momentu nodrošināšana pedagoģiskajā procesā un bērnu ikdienas

sadzīves ritmā (lelles, pārsteiguma maisiņi, u.c.)

*Nodrošinot izglītojamo patriotisko

audzināšanu, realizēti tematiski svētki, izstādes, grupu noformējumi, pārgājieni, ekskursijas)

 

Izglītojamo sasniegumi

izglītošanās un audzināšanas procesā 2015./2016. -

2017./2018.

1.  Izglītojamo diagnostikas kartes

2.  Izglītojamo sasniegumuuzlabošana (lasītprasme)

*Mērķtiecīgam un efektīvam pedagoģiskajam procesam grupu pedagogi 2 reizes gadā veic

izglītojamo iemaņu un prasmju diagnostiku. Tiek realizēts frontāls, grupu un individuāls darbs ar izglītojamiem. Speciālās izglītības

izglītojamiem ar speciālās izglītības pedagogu tiek plānoti un uzrakstīti individuālie plāni.

*Vidējo, vecāko un sagatavošanas grupu pedagogi mērķtiecīgi strādā, lai izglītojamie, aizejot uz skolu, prastu lasīt. Atskaites periodā lasītprasmi sasnieguši 90% izglītojamie.

Atbalsts

izglītojamiem 2015./2016. -

2017./2018.

1.  Bērnu ar novērotiem uzvedības traucējumiem iekļaušana grupās.

2.  Atbalsts bērniem ar valodas traucējumiem.

3.   Izglītojamo personības īpašību attīstība un

veicināšana

*Skolotāji zina pedagoģiskos paņēmienus. Ir pamatotas grūtības.

*Realizēts liels atbalsts bērniem ar valodas

traucējumiem (diagnosticē logopēds). Skolotājas zina logopēda rekomendācijas, individuālajā darbā tiek strādāts izglītojamo valodas

attīstīšanai.

*Pedagogi ievēro izglītojamo personības

īpašības pedagoģiskajā procesā, tās veicina,

attīsta (nodarbības, koncerti, ikdienas darbs) un

izglītojamo sociāli nevēlamas īpašības pārformē, mainot bērnu darbību.

Iestādes vide 2015./2016. -

2017./2018.

1.  Katru gadu (vasarā)

atjaunot, izremontēt 2 grupu telpas, gaiteņus.

2.  Labiekārtot, zāli, grupu telpas un speciālistu kabinetus, tos aprīkot ar nepieciešamajām mēbelēm

3.  Veikt iestādes ugunsdzēsības

signālsistēmas atjaunošanu, papildināšanu

4.  Plānveidīgi veikt iestādes aprīkošanu ar datoriem, Wi- Fi pieslēgumu

6. Labiekārtot bērnu rotaļlaukumus, sporta laukumu

*Pašvērtējuma laikā plānveidīgi atjaunotas visas grupu telpas. Tās apmēbelētas ar jaunām

mēbelēm, iegādātas bērniem didaktiskās spēles. Ir izremontēti 2 gaiteņi, zāle.

*Ir izveidoti un labiekārtoti kabineti logopēdam, metodiķei, mūzikas, sporta skolotājām, lietvedei.

*2016.gada tika pilnībā atjaunota ugunsdzēsības signālu sistēma.

*Pedagogu rīcībā ir 4 portatīvie datori, 5 stacionārie datori. Iestādē ir pieejams Wi –Fi tīkls.

*Rotaļlaukumos ir atjaunotas vecās un uzstādītas jaunas konstrukcijas. Laukumi ir apzaļumoti, katrs laukums ir norobežots ar stādījumiem

Resursi 2015./2016. -

2017./2018.

1.  Kvalificēti, kompetenti speciālisti –logopēds,

medmāsa, mūzikas un sporta skolotāja, metodiķe.

2.  10 pedagogi ar bagātu pedagoģisko pieredzi

3.  Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana iestādē

4.  Skolotāju metodisko darbu skate iestādē

*Iestāde nodrošināta ar augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri radoši veic savus darba pienākumus (logopēds, medmāsa, mūzikas un sporta skolotāja, metodiķe).

*Iestādes vērtība ir 10 pieredzes bagāti, zinoši, jauno apgūt spējīgi pedagogi, šie skolotāji ir

iestādē jauno pedagogu darbaudzinātāji, kursa darbu, prakses vadītāji.

*Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei pedagogi ir apmeklējuši

 

   

tālākizglītības kursus, kas 3 gadu griezumā pārsniedz 36 stundas.

*Pedagogu pieredzes paplašināšanai un pedagoģiskās

kompetences pilnveidei iestādē regulāri ir organizētas metodisko darbu skates.

PII darba

1. Skolotāju pašvērtējuma

*Skolotāju izglītošana SVID analīzes rakstīšanā,

organizācija,

metodiskās sistēmas

tika organizēta skolotāju apmācība

vadība un

izveidošana.

pašvērtējumu, iestādes darba kvalitātes

kvalitātes

2. Pirmsskolas darba jomu

vērtēšanas rakstīšanā.

nodrošināšana

izvērtēšana.

*Tika veikta amata aprakstu pārskatīšana,

 

3. Darbiniekiem pienākumu

instrukciju un ieteikumu izstrāde. Ieguvums

 

deleģēšana un darbinieku

profesionāli, zinoši iestādes darbinieki.

 

personu lietu sakārtošana.

*Sadarbībā ar domes IKT speciālistu, tika

 

4. Veidot pirmsskolas

izstrādāts dokumentu kopums, kas jāsagatavo

 

informatīvo sadaļu PII

informatīvai sadaļai par Varakļānu PII

 

“Sprīdītis” Varakļānu mājas

“Sprīdītis” Varakļānu mājas lapā informāciju par

 

lapas (www.varaklani.lv)

iestādi.

 

ietvaros

*Pedagoģiskie pasākumi tika saplānoti

 

5. Izstrādāt trim mācību

kvalitatīvi, gada galveno uzdevumu izvirzīšana

 

gadiem gada galvenos

sagādāja grūtības.

 

uzdevumus, pedagoģisko

*Attīstības plāns iestādē nav ticis rakstīts. Tika

 

pasākumu darba plānu.

vākta informācija un rakstītas galvenās sadaļas

 

6. Izvērtēt pirmsskolas trīs

no

 

darba gadu rezultātus.

fragmentāriem dokumentiem.

 

7. Uz 2018 gada 1.

*Tika veikta SVID analīze, iestādes darba

 

septembri rakstīt

kvalitātes vērtējumus (pedagogi, tehniskie

 

pašvērtējuma ziņojumu.

darbinieki, vecāki), skolotāju pašvērtējumus;

 

8. Izstrādāt līdz 2019. gada

tiek rakstīts iestādes pašvērtējuma ziņojums,

 

1. janvārim Attīstības plāna

kurā ir izvirzītas attīstāmo jomu prioritātes.

 

projektu nākošajiem trīs

*Tiek strādāts pie Attīstības plāna projekta

 

darba gadiem.

2019./2021.mācību gadiem.

 

3.  Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos

3.1.  Joma: Mācību saturs -iestādes īstenotās izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Varakļānu PII “Sprīdītis” tiek organizēts pēc licencētās izglītības programmas: 01011111(vispārējās pirmsskolas izglītības programma).

Programmas saturs atbilst mūsdienu prasībām, tiek ievērots izglītojamo vecāku/aizbildņu pieprasījums un vajadzības pēc bērnu izglītošanas un sagatavošanas skolas gaitām.

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu plāns. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek apstiprināts ieteicamais dienas kārtības, rotaļnodarbību, interešu izglītības nodarbību saraksts. Saraksti tiek ievietoti Varakļānu mājas lapā, metodiskajā kabinetā, grupu vecāku informāciju stendos - grupās. Par izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti.

Pirmsskolas vadlīniju īstenošana.

Iestādes pedagoģiskajās sēdēs un no 2016./2017.mācību gada, pirms katra mācību gada tiek aktualizētas valsts pirmsskolas vadlīnijas, lai grupu pedagogiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības pakāpe un, lai varētu skaidri prognozēt sasniedzamos rezultātus.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde no 2016. gada 1. septembra ir nodrošināta ar pedagoģisko personālu, lai sekmīgi īstenotu licencētās izglītības programmas, pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Izglītības iestāde konstruktīvi sadarbojas ar Varakļānu novada domi, lai atrisinātu pedagogu darba samaksas jautājumu.

Mācību literatūras sarakstu gadam pedagogi izvērtē pedagoģiskajā sēdē, saskaņo ar

metodiķi, to apstiprina vadītāja. Mācību līdzekļus iegādājas PII, iepriekš tos izvērtējot un saskaņojot ar iestādes administrāciju.

Stiprās puses:

 • •Atbilstošs izglītības programmas piedāvājums Varakļānu iedzīvotāju pieprasījumam
 • Pedagogu sastāvs, kas spēj pielāgoties jaunām prasībām, uz kompetencēm balstītā izglītības pieejā
 • •Konsturtīva sadarbība ar Varakļānu novada domi

Turpmākā attīstība:

 • Izvērtēt vajadzību speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511)

licencēšanas nepieciešamību un iespējasto ieviest apmācības procesā.

Vērtējums - ļoti labi

 

3.2.  Joma: Mācīšana un mācīšanās

3.2.1.  Mācīšanas kvalitāte

Pirmsskolas izglītības skolotāji mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes – rotaļmetodes, kas atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības likumsakarībām, integrēto rotaļnodarbību, rotaļnodarbību specifikai, PII mācību satura prasībām un izglītojamo mācīšanās tempam. Mācīšanas metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu izglītojamo sasniegumiem, grupas attīstības īpatnībām. Mācīšanas procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai rotaļnodarbībai.

Pedagoģiskajās sēdēs un informatīvajās sanāksmēs ir notikušas pedagogu un speciālistu diskusijas un pieredzes apmaiņa par metodisko materiālu izmantošanu mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā. Pedagoģiskajās sēdēs pirmsskolas skolotāji izvērtē un diskutē par atbilstošu mācīšanas metožu pielietojumu konkrētā grupā, kā arī meklē risinājumus  integrēto izglītojamo vajadzībām ikvienā grupā.

Izglītojamiem interesantu mācīšanas procesa norisi nodrošina mūsdienīgi izremontētās grupu telpas un rotaļlaukumi. Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos mācību materiālus, skolotāju izveidotās Power Point prezentācijas, pašgatavotus materiālus.

Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas kursos uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm Madonas un Rēzeknes novados.

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai tiek organizēti kursi, kas ļauj skolotājam saskatīt savas stiprās darba puses un vēl pilnveidojamās jomas.

Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas izglītības iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu.

Rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi pedagogu un izglītojamo sadarbības modeļi. Pedagogi integrētajās rotaļnodarbībās izmanto virzīto mācīšanos –vispirms darām kopā, pēc tam daļēji kopā, tad uzdevumu veic izglītojamais individuāli, darba beigās izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu.

Izglītības iestādē tiek organizētas projektu nedēļas, kur izglītojamie veic izpēti “Krāsu nedēļa” –apģērbu un priekšmetu krāsas. Izglītojamo mācīšanas process daudz tiek veikts ārā 10–pastaigās, ekskursijās, pārgājienos. Izglītošanas procesā grupu pedagogi piesaista

 

izglītojamo vecākus, lai vecāki bērniem popularizē interesantas profesijas.

Stiprās puses:

 • •Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi
 • •Pedagogi kursos un semināros apgūst inovatīvās metodes un paņēmienus un tos iedzīvina pedagoģiskajā procesā ar izglītojamajiem.
 • Integrētās rotaļnodarbības ļauj organizēt izglītojamo attīstībai un spējām interesantas nodarbības

Turpmākā attīstība:

 • •Pedagogu tālākizglītība
 • •Pedagogu lielāka iniciatīva mācīšanas kvalitātes uzlabošanā
 • Integrēto rotaļnodarbību satura un metožu kvalitātes celšana

Vērtējums -labi

 

3.2.2.  Mācīšanās kvalitāte

Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc ieteicamā integrēto rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. Izglītības iestādes administrācija un iestādes pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar izglītošanās procesam nepieciešamo materiālo bāzi, darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi zina iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ievērotie iekšējās kārtības noteikumi veicina izglītojamo kvalitatīvu piedalīšanos mācīšanās procesā izglītības iestādē.

Vērojumi hospitētajās rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka pirmsskolas izglītības pedagogi mērķtiecīgi organizē izglītojamos un mācīšanās darbu, veido viņos motivāciju piedalīties mācīšanās darbā un pozitīvu attieksmi uzizzināšanas procesu, darot. Lielākā daļa pedagogu realizē kooperatīvās mācīšanās metodi, lomu spēles, projektu darbus, grupu darbus, u.c. metodes, kā galveno izvirzot mācīšanās kā darbības principu.

Pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar pašgatavotu rotaļmateriālu klāstu, kuru pedagogi sekmīgi izmanto izglītojamo mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. Metodiskais kabinets ir materiāli nodrošināts ar bērnu vecumam atbilstošām spēlēm un materiāliem.

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamiem mājas darbus neuzdod. Pedagogs sadarbībā ar izglītojamā vecāku apspriež bērnam draudzīgākās rotaļmetodes, kā veicināt izglītojamā kultūrhigiēniskās iemaņas, veidotu izziņas interesi, veidotu mācīšanās motivāciju.

Izglītības iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti izglītojamo kavējumi. Pastāv korelācija starp izglītojamo iestādes apmeklējumu un mācīšanās kvalitāti. Sadarbībā ar iestādes medmāsu, kopā ar izglītojamo vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu veselību un iestādes apmeklēšanu.

Stiprās puses:

 • •Pirmsskolas dienas kārtība/ritms elastīgi ļauj izglītojamo izglītot visas dienas garumā
 • Ir teicama materiālā bāze gan grupās, gan metodiskajā kabinetā
 • Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls

Turpmākā attīstība:

 • Vecāku izglītošana par bērna iestādes apmeklējumu
 • •Mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienu IKT

Vērtējums –ļoti labi

 

3.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Sprīdītis’’ skolotāju galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgi organizētu pedagoģisko procesu skolotājas regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti jāpievērš uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai

 

pedagoģiskai   darbībai.   Regulāra   mācīšanas   un   mācīšanās   vērtēšana   ir                        neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa.

Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 533, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:

 • •izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos
 • •pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus bērna likumiskos pārstāvjus. Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:
 • •noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju veidošanos;
 • •sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm;
 • •spriestu par mācīšanās efektivitāti.

Vērtējot izglītojamo prasmes, skolotājas nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību noteiktām prasībām, bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību, vai plānot piesaistīt pedagoģiskā atbalsta personālu.

Stiprās puses:

 • •Skaidra izglītojamo zināšanu un prasmju kvantitāte un kvalitāte
 • Ir izvērtēta izglītojamo individuālā attīstības dinamika
 • Individuāla informācijas nodošana vecākiem par izglītojamā sasniegumiem

Turpmākā attīstība:

 • •Sekmēt pirmsskolas izglītības satura apguvē izmantot daudzveidīgas metodes un darba organizācijas formas;
 • •Pedagoģiskā procesa individualizācija.

Vērtējums –ļoti labi

 

3.3.  Joma: Izglītojamo sasniegumi

Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Skolotājas cenšas uzteikt katra izglītojamā veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai.

Par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek informēti izglītojamo vecāki. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski.

Iestādē ir ansamblis. Ansambļu dalībnieki piedalās koncertos gan iestādes rīkotajos svētkos un pasākumos, gan novada domes organizētajos svētku koncertos.

Stiprās puses:

 • •Pedagoga spēja veikt vērtējumu tā, lai tas motivētu izglītojamos jauniem panākumiem
 • •Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionalitāte.

Turpmākā darbība:

 • •pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē
 • •darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par pirmsskolas dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm

Vērtējums –ļoti labi

 

3.4.  Joma: Atbalsts izglītojamiem

3.4.1.  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana

Pirmsskolas   izglītības   iestādē    “Sprīdītis”   regulāri    tiek    apzinātas                       izglītojamo

 

psiholoģiskās, fiziskās un sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. Sadarbībā ar Varakļānu novada domes sociālo dienestu mazturīgo ģimeņu bērniem tiek sniegts materiālais atbalsts.

Logopēds, sadarbojoties ar grupu pedagogiem apzina un veic izglītojamo valodas izpēti, korekcijas darbu izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Logopēds konsultē izglītojamo vecākus, organizē seminārus pedagogu izglītošanā. Logopēds veic individuālu darbu, lai veiktu korekciju izglītojamā valodas apguvē un citvalodīgo izglītojamo latviešu valodas apguvē.

Iestāde 4 stundas ir nodrošināta ar medmāsas pakalpojumu. Medmāsa strādā pēc grafika un nepieciešamības gadījumā ir pieejamas izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Skolas medmāsa regulāri veic profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē, kā arī veic ēdināšanas kvalitātes monitoringu. Medmāsa veic arī izglītojošo darbu ar izglītojamiem par zobu higiēnu, par stājas profilaksi.

Grupu skolotājas regulāri veic pedagoģiskos vērojumus grupu žurnālā. Skolotājas un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, ja novēro jebkādu vardarbības pazīmi izglītojamā uzvedībā vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. Iestādei ir konstruktīva sadarbība ar Varakļānu novada domes sociālo dienestu un bāriņtiesu.

Izglītojamo vecākiem un aizbildņiem ir pieejamas konsultācijas, ko sniedz Madonas pedagoģiski medicīniskā komisija. Vecāki ir informēti par kārtību, kādā var saņemt nepieciešamo atbalstu pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

Izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. Šo kārtību palīdz uzturēt iestādes padome un citi vecāki, ziņojot, piemēram, par pārkāpumiem interneta vietnēs, ievietotajām bērnu fotogrāfijām.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka darba drošību darbiniekiem, izglītojamiem (instrukcijas –īsas, bērniem saprotamas), ar tiem tiek iepazīstināti darbinieki katru rudeni, uzsākot jaunu mācību gadu, kā arī jaunais darbinieks tiek iepazīstināts ar darba drošību; tiek veikti attiecīgi ieraksti darba drošības žurnālā. Iestādē ir darba drošības speciālists, kurš uzrauga darba drošības ievērošanu un veic profilakses pasākumus.

Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība, atbildīgie par evakuāciju. Katru mācību gadu iestādē notiek evakuācijas mācības. Piemēram, 2015.gada septembrī notika plānotās ugunsdzēsības taktiskās mācības, lai atkārtotu iestādes kolektīva un izglītojamo rīcību ekstremālos apstākļos. No iestādes tika evakuēti izglītojamie un visi skolas darbinieki. Evakuācijas vieta ir Varakļānu vidusskola. Pirmsskolas iestādei ir sadarbība ar pašvaldības un valsts policijas darbiniekiem, VUGD darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās. VP Rīgas reģiona pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbinieki organizējuši nodarbības izglītojamajiem par dažādām drošības tēmām kopā ar policijas tēliem Runci Rūdi un Bebru Bruno. Pirmsskolas izglītojamiem 2018./2019. mācību gada ietvaros tiks uzsāktas Džimbas drošības skoliņas nodarbības.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti, atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga iestādes darbinieki un administrācija. Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami Varakļānu mājas lapā, vecāku informācijas stendos un tie ir izlasāmi galvenajā iestādes informācijas stendā. Izglītojamiem katrā grupā skolotājas veido nodarbības, lai bērni labāk izprastu kārtības noteikumus un tos ievērotu. Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir pieejami materiāli par kārtības ievērošanu un vardarbības profilaksi pirmsskolas iestādē

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo, darbinieku drošībai uz diviem vārtiem ir uzstādītas video novērošanas kameras, kuras reģistrē notiekošo. Ierakstu kontrolē iestādes vadītāja. Iestādes galvenās durvis uzrauga iestādes dežurants. Pie dežuranta ir apmeklētāju žurnāls, kurā apmeklētāji veic ierakstu par ierašanos iestādē un aiziešanas laiku. Iestādes

 

dežurants reģistrē arī darbinieku plūsmu, to paredz uguns un darba drošības noteikumi.

Iestādē visi mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums ir droši ar valstī noteiktajiem sertifikātiem, iekārtas ir verificētas un kalibrētas pēc noteikumiem,  regulāri darba drošības speciālists tos pārbauda un veic žurnālā nepieciešamos ierakstus.

Stiprās puses:

 • •Profesionāli speciālisti –logopēds, medmāsa
 • •Mērķtiecīgs vardarbības profilakses darbs
 • •Sadarbība ar Varakļānu novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības policiju, VUGD, Varakļānu novada domi
 • •Novadā ir savs darba drošības speciālists un ugunsdrošības speciālists
 • Izglītojamiem ir droša vide
 • Iestādē ir video novērošanas kameras un iestādes dežurants

Turpmākā attīstība:

 • •Turpināt iestādi aprīkot ar video novērošanas kamerām
 • •Risināt jautājumu par sociālā pedagoga un psihologa amata vietu
 • Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt

Vērtējums-ļoti labi

 

3.4.2.  Atbalsts personības veidošanā

Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots un realizēts atbilstoši Audzināšanas darba programmai, kura 2016. –2017. mācību gada sākumā tiek precizēta, tajā ir izvirzīti gada galvenie uzdevumi un apstiprināta pedagoģiskās padomes sēdē. Iestādē ir piecas vecuma grupas: no 1,5 –3 gadiem un 6 –7 gadus veciem izglītojamiem. Ik vienai vecuma grupai ir atbilstoši sociāli emocionālie audzināšanas uzdevumi, kurus pedagogi realizē mācību gada laikā. Grupu skolotājas veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas un sporta skolotājām, kā arī ar atbalsta personālu. Audzināšanas darbs notiek arī sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, tiek organizētas radošās darbnīcas, izstādes, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem.

Audzināšanas tematiskajā plānā ir paredzēta izglītojamo patriotiskā audzināšana.

Viss pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem regulāri dodas Varakļānu domes organizētajos lāpu gājienos 11.novembrī, iestādē tiek organizēti bērnu vecumam atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Iestādes tradīcija ir kopīgais pārgājiens, iepazīstot Varakļānus. Sākot no vidējās grupas, izglītojamie ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās un pārgājienos. Iestādē regulāri tiek organizētas profesionālo mākslinieku uzvestās leļļu izrādes un tiek organizēti koncerti. Izglītojamiem teātra diena tiek organizēta gan Varakļānu kultūras namā, gan Madonas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, gan uz vietas iestādē. Kino dienai tiek izmeklētas jaunākās animācijas filmas ar audzinošu saturu.

Iestādes medmāsa katru gadu organizē veselības dienas, veic izglītojošu darbu par veselīgu uzturu gan izglītojamiem, gan personālam. Medmāsa regulāri veic izglītojamo apmācību ar saistošām rotaļnodarbībām par veselīgiem augļiem un dārzeņiem. Iestādē jau trešo gadu realizē “Skolas piena” programmu un pirmo gadu “Skolas auglis”. Izglītojamo vecāki atzinīgi novērtē šīs programmas.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” notiek izglītojošas nodarbības. Bērniem ir iespēja nodarboties angļu valodas pulciņos. Ritmisko deju un koriģējošās vingrošanas nodarbības izglītojamiem ir iespējams apmeklēt pēcpusdienas nodarbībās.

Angļu valodas nodarbības izglītojamiem apmaksā vecāki. Iestādē ir arī bērnu ansamblis, kur izglītojamie izkopj stāju un savas dziedāt prasmes un ritma izjūtu. Izglītības iestāde realizē savas intereses un spējas, kas nodrošina iespējas izglītojamo vispusīgai personības attīstībai, radošai pašizpausmei un savas individualitātes veidošanai, aktīvu un radošu brīvā laika izmantošanu, kas sekmē saskarsmes un sadarbības pieredzi, attīsta izglītojamo spējas un

 

talantus.

Pirmsskola jau otro gadu piedalās projektā “Tīrai Latvijai”, kur pedagogi un vecāki kopā ar bērniem vāc makulatūru.

Izglītojamo vecāki mācību gada sākumā vecāku sapulcēs tiek informēti par iespējām bērnu vēlmes un talantus attīstīt pecpusdienas nodarbībās, kā arī iesaistīšanos projektos.

Angļu valodas pulciņa dalībnieki savas jauniegūtās zināšanas un prasmes prezentē atklātajās nodarbībās.

Stiprās puses:

 • Iestāde nodrošina izglītojošas nodarbības visu vecuma grupu izglītojamajiem
 • •Mūzikas un Sporta skolotāja ir profesionāla un radošs pedagogs
 • Izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi kvalitatīvos koncertos un pasākumos
 • Iestāde nodrošina izglītojamiem veselīgu dzīvesveidu
 • Izglītojamie tiek motivēti iesaistīties izglītojošās nodarbībās un projektos

Turpmākā attīstība:

 • Iesaistīties projektā “Tīrai Latvijai”
 • Iesaistīties projektā “Cūkmens”
 • Izzinot vecāku vēlmes, izveidot un realizēt interešu izglītības piedāvājumu iestādē

Vērtējums: ļoti labi

 

3.4.3.  Atbalsts karjeras izglītībā

Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar audzināšanas plānu, izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Vispirms pirmsskolas izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādē dažādās profesijas – skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, lietvede, dežurants, strādnieks, sētnieks, pavārs, apkopēja, remontsrādnieks, veļas mazgātāja. Izglītojamie labprāt piedalās dažādo profesiju izpētē. Izglītojamie zīmē, vizualizē šīs profesijas, izzina pienākumus, gatavo apsveikuma kartiņas svētkos, profesiju dienās.

Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri radoši bērniem prezentē savus amatus (celtnieks, šoferis, u.c.) Izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība profesiju popularizēšanā ar Varakļānu ugunsdzēsēju depo, Varakļānu  Mūzikas pamatskolu, Varakļānu pasta nodaļu.

Izglītojamie kopā ar pedagogiem, sākot ar vecāko grupu dodas plānveidīgos mācību pārgājienos, iepazīstot Varakļānos interesantākās profesijas (ugunsdzēsējs, frizieris, mākslinieks, pianists, u.c.).

Iestādes metodiskajā kabinetā ikviens pedagogs var saņemt plašu metodisko materiālu par apstiprinātajām iespējamām tēmām, piemērotu izglītojamo vecumam.

Stiprās puses:

 • Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas
 • •Pedagogi ir radoši un profesionāli var izglītojamiem radīt interesi par karjeras izglītību

Turpmākā attīstība:

 • •Turpināt sadarbību ar Varakļānu dažādu profesiju pārstāvjiem
 • •Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām, uzkrāt animācijas filmas par profesijām

Vērtējums: ļoti labi

 

3.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendējošo spēju, prasmju, zināšanu un talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas gaitu

 

uzsākšanai. Integrētās rotaļnodarbības un rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. Ja kādam izglītojamajam izvirzītie uzdevumi ir nepaveicami, bērnam palīdz skolotāja palīgs. Ja izglītojamais ir kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno individuālu darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam iekļautiesmācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās process ir demokrātiskas un draudzīgs izglītojamam, jo tas paredz izglītošanos visas dienas garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamam piemērotā laikā un līmenī.

Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts logopēds. Šis speciālists sadarbojas ar grupu pedagogiem un vecākiem. Katra mācību gada laikā tika ieviesti atbalsta pasākumi izglītojamiem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi.

Pirmsskolas izglītības iestādē norisinās darbs ar īpaši talantīgajiem izglītojamiem.

Bērniem ir iespējas papildus mācīties dziedāt. Iestāde atbalsta šos izglītojamos un viņi pēc iestādes rekomendācijas kopā ar vecākiem apmeklē Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu.

Pedagogi individuāli strādā ar izglītojamiem dzejas un prozas runāšanā. Šiem bērniem pasākumos, koncertos uztic individuālas lomas.

Metodiķe un logopēds ir vērstas, lai palīdzētu pedagogiem saprast, ka izglītojamais var vairāk kā viņa vienaudži, līdz ar to metodiķe rekomendē pedagogiem papildus pasākumus, lai attīstītu bērna talantus, prasmes un iemaņas.

Stiprās puses:

 • Integrētās rotaļnodarbības ļauj izglītības darbu diferencēt
 • •Dienas ritms atbalsta diferencētu un individuālu pieeju izglītojamā spēju un prasmju attīstībā
 • Laba sadarbība ar Varakļānu Mūzikas un mākslas skolu
 • •Atbalsta personāls iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā

Turpmākā attīstība:

 • •Organizēt iestādē runas konkursu
 • •Turpināt darbu pie dziedošo talantu pamanīšanas un tālākas sagatavošanas
 • Izveidot atbalsta personālu (sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs piesaisti darbā ar izglītojamajiem, lai izglītojamos, kuriem ir nepieciešama palīdzība, iesaistītu mācību darba diferenciācijā un individualizācijā)
 • Iestādē organizēt konkursu “Prasmīgais Sprīdītis”, kurā izglītojamais varētu demonstrēt savas

prasmes un radošo potenciālu.

 • Pirmsskolā licencēt speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)

Vērtējums: ļoti labi

 

3.4.5.  Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē nav licencēta speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611). Izglītojamos, kuriem ir nepieciešams atbalsts sūtīt uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, lai apstiprinātu slēdzienu par konkrētās programmas apguves nepieciešamību. Mācību darba mērķis būtu - veiksmīga integrācija vispārizglītojošajā grupā. Atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības spēju līmenim izstrādāt individuālās izglītības plānu, tiktu pētīta izglītojamo attīstības dinamika, veikta plāna korekcija un papildinājumi, ja tas nepieciešams.

Katru mācību gadu tiktu maksimāli attīstītas izglītojamo spējas, prasmes, pamatiemaņas uzvedībai sabiedrībā, galda kultūrā, spēja lasīt, skaitīt, attīstīties fiziski, darboties kolektīvā. Izglītojamo ikdienas sasniegumi tiktu vērtēti, ievērojot viņu attīstības līmeni, spējas un veselības stāvokli, to atspoguļojot individuālajā mācību plānā. Ar izglītojamajiem regulāri strādātu papildus.

Pirmsskolas izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģiskais personāls, lai atbalstītu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām izglītības apguvē. Ir logopēds, bet nav speciālais

 

pedagogs, psihologs, kas regulāri nāktu kopā un izvirzītu tālākos uzdevumus darbā ar speciālās izglītības izglītojamiem.

Visi izglītojamie ar speciālās izglītības vajadzībām pēc adaptācijas, tiktu integrēti izglītības iestādes grupās.

Izglītības iestādes pirmsskolas skolotāji, metodiķe un logopēds iespēju robežās sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, sniedz viņiem vispārēju informāciju par bērna attīstību un iestādē novērotajām izglītojamā vajadzībām.

Stiprās puses:

 • Labvēlīgs mikroklimats speciālās izglītības izglītojamo attīstībai un integrācijai

Turpmākā attīstība:

 • Izveidot materiālo bāzi speciālās izglītības programmas realizēšanai
 • •Pēc pašvaldības iespējām piesaistīt speciālos pedagogus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti

Vērtējums: vidēji

 

3.4.6.  Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni pirmsskolas izglītības iestādē ir dažādas darba formas vecāku informēšanai par iestādes darbu un iesaistīšanai tajā. Tās ir grupu vecāku sapulces, Iestādes vecāku sapulces, individuālas tikšanās ar vecākiem (fiksētas grupu žurnālos), vecāku dienas, grupu un Iestādes pasākumi, saliedēšanas un sadraudzības pasākumi kopā ar grupu izglītojamiem. Iestāde informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Katra mēneša otrā tršdiena ir atvērto durvju diena, kur vecāki ir aicināti pedalīties kā novērotāji bērna grupas rotaļnodarbībās.

Divas reizes mācību gadā vai biežāk tiek organizētas grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par Iestādes darbu, iestādes plānotajiem pasākumiem un vecāki saņem pateicības par iestādē atbalstītajiem pasākumiem.

Varakļānu novada mājas lapā ir informācija par Iestādes vadības pieņemšanas laikiem. Iestādē ir vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapas, vecāku sapulču protokoli.

Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamiem un vecākiem – Ziemassvētku pasākumi, Mātes dienas pasākumi, mācību gada noslēguma pasākumi, izlaidumi, ekskursijas, u.c. Grupu projektos (īpaši vecākajās un sagatavošanas grupās) vecāki atsaucīgi stāsta par saviem hobijiem, profesijām, talantiem, dalās dažādu prasmju pieredzē. Vecāki tiek aicināti iesaistīties projektu nedēļas norisē. Vecāki piedalās projektu prezentācijas pasākumos un pedagogu metodiskā darba prezentācijās.

Iestādes pedagogi pirms katras mācību ekskursijas vecākus rakstiski informē par ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka iepazinušies ar šo informāciju.

Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt iestādes Mārtiņdienas pasākumu, Ziemassvētku koncertus, Māmiņdienas koncertus, Izlaiduma pasākumus. Notiek vecāku sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādes logopēdu, metodiķi un iestādes medmāsu. Vecāki bieži izmanto iestādes metodiķes un logopēda palīdzību.

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu vecāku pārstāvji, skolotāju, Iestādes administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumuspar iestādes un vecāku sadarbību, par izglītojamo drošību un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus. Iestādes padome aktīvi iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas uzlabošanā.

Stiprās puses:

 • •Sekmīga izglītojamo spēju izkopšana, atbalsts, kas veicina izglītojamo sagatavošanos skolas gaitām
 • Izglītojamiem un viņu vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes metodiķes,

 

logopēda

 • •Daudzveidīgi izglītojošiepasākumi bērniem kopā ar vecākiem;
 • •Teicama sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem;

Turpmākā attīstība:

 • •Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties iestādes darbā

Vērtējums -ļoti labi

 

3.5.  Joma: Iestādes vide

3.5.1.   Mikroklimats

Pirmsskolas izglītības iestādē strādā patstāvīgi zinoši pedagogi. Iestādē desmit gadus strādā iestādes vadītāja un metodiķe.

2017.gada sākumā ir darbu uzsākusi cita medmāsa. No 2016. gada iestādē darbu uzsākusi cita iestādes saimniecības pārzine. Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, strādā, lai turpinātu radīt un veidot iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan pedagogiem, skolotāju palīgiem, gan izglītojamiem.

Tiek plānota un īstenota iestādes tēla veidošana. Iestādei ir pasūtīti t-krekli pedagogiem un bērniem ar Sprīdīša attēlu. Pirmsskolai ir savs karogs ar Sprīdīti un Varakļānu simbolu lapsu iestādes prezentācijai, kuru vienmēr izmantojam gan iestādes svētkos, gan prezentējot iestādi ārpus savas iestādes. Izglītības iestāde ievieš un kopj tradīcijas, lai nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, rosinātu iecietību, empātiju, lai izglītojamie un personāls iestādē justos komfortabli. Izglītības iestāde savus darbiniekus sumina ar pateicībām, ja darbs ir paveikts vairāk kā prasa pienākums, piemēram, darbinieku izrādes bērniem rudenī un pavasarī. Tiek organizētas iestādes personāla ekskursijas, Ziemassvētku pasākumu darbiniekiem.

Tiek veidotas jaunas tradīcijas “Baltā galdauta svētki” par godu 4. maija –LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai.

Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot izglītojamo vecākus un pedagogus. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai, novērš fiziskos un morālos pāridarījumus. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās piederības, kultūras un reliģiskās piederības. Pirmsskolas izglītības iestādei ir izveidojusies cieša sadarbība ar Varakļānu novada domi. Iestāde aktīvi piedalās Varakļānu novada kultūras dzīvē, sniedzot muzikālus priekšnesumus visos nozīmīgākajos pasākumos un svētkos, kā arī Varakļānu novada domes pārstāvji regulāri apmeklē izglītības iestādes nozīmīgākos pasākumus, koncertus.

Izglītības iestādē sanāksmēs darbinieki savstarpēji vienojas par pienākumu un uzdevumu izvirzīšanu un to realizāciju. Administrācija pedagoģiskajās sēdēs pieņem iestādei svarīgus lēmumus, kurus tālāk virza metodiķe iesaistot visu iestādes personālu. Ir jautājumi, kurus līdz administrācijai virza pirmsskolas skolotāji un metodiķe. Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku un vecāku ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto.

Iestāde ir mājīga un izglītojamiem un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem projektiem, kopīgiem svētkiem, koncertiem. Attieksmē pret apmeklētājiem izglītības iestādes personāls ir laipns un korekts, ikvienu apmeklētāju iestādē sagaida iestādes dežurante.

Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls kopā ar iestādes padomes pārstāvjiem ir risinājis iestādes iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanu. Kopīga darba rezultātā ir radušies korekti iekšējās kārtības noteikumi un izglītojamā līgums. Lielu līdzdalību un atbalstu iestāde ir saņēmusi no vecākiem iestādes padomē. Katru rudeni vecāku sapulcēs iestādes vadītāja vecākus iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamā līgumu; metodiķe vecākus informē par iestādes mācību gada prioritātēm, galvenajiem pasākumiem, izstādēm, koncertiem. Tiek regulāri domāts, kā veiksmīgāk varētu sadarboties ar izglītojamo vecākiem par bērnu iestādes apmeklēšanu, kavējumu veiksmīgāku reģistrēšanu, slimību profilaksi.

 

Izglītības iestādē pie galvenajām ieejas durvīm ir izveidots patriotisma stūrītis, kuram garām ejot uz muzikālās vai sporta nodarbībām, pedagogi rosina izglītojamos atpazīt valsts simbolus, veidojot izglītojamos cieņpilnu attieksmi pret tiem. Iestādē katrā grupā ir sakrāti un tiek papildināti materiāli par savu grupas nosaukumu, tai skaitā par Varakļāniem, Latviju. Skolotājas radoši un inovatīvi gatavo materiālus par savas grupas nosaukumu, iesaistot darbā arī grupu izglītojamo vecākus piemēram: “Mākonīši”, tādejādi bērnos veidojot pozitīvu attieksmi pret savu dzīves vietu un dabas parādībām.

Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes vērtības – profesionālā ētika, humānisma principi iestādē.

Stiprās puses:

 • Izglītības iestādē ir mainīgs mikroklimats, kurš pilnveidojas
 • Izglītības iestādē ir savas tradīcijas
 • Iestādē veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas
 • Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki
 • Izglītojamie tiek rosināti patriotismam un viņos tiek veidotas piederības jūtas savai dzīves vietai

Turpmākā attīstība:

 • •Turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi
 • •Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu
 • •Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas
 • •Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu
 • Izstrādāt Izglītības iestādes ētikas kodeksu

Vērtējums -labi

 

3.5.2.   Fiziskā vide

Pirmsskolasizglītības iestādes “Sprīdītis” ēka atrodas Varakļānos, Rēzekes ielā 1, Varakļānu novadā, LV –4838. Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, tualetes telpa, virtuves telpa. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām.

Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām.

Iestādē ir medmāsas kabinets, kurš aprīkots, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītības iestādē ir ierīkots metodiskais kabinets, logopēda kabinets, lietvedes kabinets ir aprīkots ar slēdzamu skapi izglītojamo personas lietām. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve.

Izglītības iestādē nepieciešams izveidot diennakts grupu bērniem, kuru vecāki strādā nakts maiņās, dzīvo attālāk no pirmsskolas un sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām.

Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā.

Izglītības iestādē regulāri un plānveidīgi tiek veikti telpu remonti Varakļānu domes iedalītā budžeta ietvaros.

 1. līdz 2018. gada vasarās tika renovētas piecas grupu telpas, logopēda gabinets, iepirktas jaunas mēbeles un atjaunotas divas kāpņu telpas un gaitenis.

Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums. 2016. gada pavasarī tiek pabeigta ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma visās iestādes telpās.

 

Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukumiņš ar konstrukcijām izglītojamo fiziskajām aktivitātēm un sporta zona. Āra teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā.

Katru pavasari sētnieks atjauno puķu un zaļo augu stādījumus. Iestādes personāls kopā ar izglītojamiem rūpējās par lodžiju labiekārtošanu.

Izglītības iestādei piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, ir uzstādītas brīdinājuma zīmes

,,Uzmanību bērni!” un ātruma ierobežojumi. Varakļānu novada dome ierīkoja darbinieku automašīnu stāvlaukumu pie izglītības iestādes.

Stāvlaukums ir aprīkots ar video novērošanas ierīci.

Pie bērnu sporta laukuma ir jādemontē baseins, kurš nav eksplotējams un atjaunojams, piepildot to ar smilti un zemi – izveidot slidkalniņu fiziskajām aktivitātēm vasarā un ziemā.

Jāturpina atjaunot un labiekārtot grupu lodžijas.

Stiprās puses:

 • Pašvaldības līdzekļu piesaiste pirmsskolas iestādes fiziskās vides labiekārtošanai.
 • Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts un mābeles.
 • Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās.
 • Pārdomāti sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne.

Turpmākā attīstība:

 • •Meklēt iespējas iestādes telpu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (interaktīvā tāfele)
 • •Atjaunot un labiekārtot lodžijas
 • Iekārtot un aprīkot speciālās izglītības skolotāja un psihologa kabinetu
 • Demontēt baseinu - izveidojot slidkalniņu fiziskajām aktivitātēm
 • Izveidot nakts grupu

Vērtējums – ļoti labs

 

3.6.  Joma: Iestādes resursi

3.6.1.   Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 5 grupu telpas, ar kopējo platību 1478 m2, iestādē ir logopēda kabinets, metodiskais kabinets, uz vietas iestādē tiek mazgāta veļa, tā ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām. Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam. Pedagogi un izglītojamie savā darbā var izmantot datorus, projektoru, skeneri, printerus, kopētāju, CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā  kabineta.

Iestādē katrā grupā ir dators un pārnēsājamais projektors, ko pedagogi arvien biežāk izmanto savās integrētās rotaļnodarbībās. Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls.

Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā uzkrātos materiālus pedagogi izmanto integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. Par metodiskā kabineta saturu atbild metodiķe, kura piedāvā un nodrošina pedagogus ar informācijas pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami jaunākie preses izdevumi, mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota.

Stiprās puses:

 • Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un papildus telpas izglītības programmas realizēšanai
 • •Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums
 • Iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana

Turpmākā attīstība:

 

 • •Visās pirmsskolas grupās atjaunot datorus
 • Iegādāties un uzstādīt interaktīvās tāfeles

Vērtējums-loti labs

 

3.6.2.   Personālresursi

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē uz 2018.gada 1. septembrī strādā 10 pedagogi, 1 mūzikas un sporta pedagogs, logopēds, metodiķe.

Izglītības iestāde ir nodrošināta ar Pirmsskolas izglītības programmas atbilstošas kvalifikācijas kadriem. No 10 pedagogiem visim ir augstākā izglītība. Izglītības iestādē, atbilstoši plānam, administrācija Varakļānu novada domē saskaņo pedagogu profesionālās pilnveides A programmas, kuras apmeklē visi iestādes pedagogi. Pedagogi regulāri apmeklē izglītojošus un informējošus metodiskos pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, pedagoģijas un psiholoģijas aktualitātēm. Izglītības iestādē tiek organizētas metodisko darbu skates, labās prakses pieredzes apmaiņas starp kolēģiem.

Izglītības iestāde vakances uz darba vietām iestādē izsludina Varakļānu mājas lapā. Darba intervijās ar potenciālo darbinieku tiek ņemts vērā pedagoga izglītība, darba pieredze. Darbiniekam, savukārt ir svarīgs atalgojums. Darbiniekam tiek piedāvāta iespējas pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā. Iestādes kolektīvam ir savas tradīcijas un ir iespēja darbiniekam par kvalitatīvu darbu saņemt papildus 50% piemaksu vienas mēnešalgas apmērā pie atvaļinājuma. Varakļānu novada dome iestādes darbiniekam paredz pabalstu tuvinieku nāves gadījumā, u.c. Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi un arodārsta apmeklējumu.

Stiprās puses:

 • Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar Pirmsskolas izglītības programmas kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem
 • Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai
 • •Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa
 • Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu
 • •Sadarbojas ar Varakļānu novada pašvaldību, kas materiāli atbalsta pirmsskolas darbiniekus

Turpmākā attīstība:

 • •Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas iestādē
 • •Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas ieviešana
 • •Sadarbībā ar novada domi risināt jautājumu par pedagogu darba samaksas palielināšanu

Vērtējums –ļoti labi

 

3.7.  Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

3.7.1.  Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma, kopš 2015.gada ir strukturēta un plānota. Iestādes vadītāja un metodiķe mērķtiecīgi organizē un īsteno vērtēšanu visos pirmsskolas izglītības iestādes darba aspektos.

Līdz 2015.gadam iestādē nav ticis organizēts izglītības iestādes pašvērtējums. Iestādei nav Attīstības plāna. Iestādes pedagoģiskais process veidots uz pedagoģiskajās sēdēs pieņemtiem lēmumiem par gada galvenajiem uzdevumiem.

Iepriekšējā Attīstības plāna (2015. –2018.) koncepcija balstīta uz iestādē pieejamiem materiāliem (gada uzdevumiem), taču tie neatspoguļoja visas pirmsskolas izglītības iestādes darbības jomas un pamatfunkcijas.

Kopš 2015.gada pavasara, pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs ir veicis izglītības iestādes vispārēju vērtēšanu un pašnovērtēšanu pamatjomās. Pirmsskolas izglītības iestādes pozitīvā sadarbības vide veicina darbinieku iesaistīšanos pašnovērtēšanā. Pašnovērtējuma

 

kopējais ziņojums balstīts uz dokumentu izpēti, iestādes darba analīzi, vecāku/aizbildņu aptaujas anketu rezultātiem. Pašnovērtējuma ziņojums izstrādāts administrācijai  sadarbojoties, apspriests iestādes pedagoģiskajā sēdē.

Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses  un nepieciešamos uzlabojumus prasmīgi tiks izmantoti, plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas darbu, veidojot izglītības iestādes Attīstības plānu.

Kopš 2015.gada, katru gadu skolotāji veic sava darba pašvērtējumu, pēc MK noteikumiem Nr. 350, un Varakļānu novada domes apstiprinātajiem darbinieku novērtēšanas kritērijiem, iestādes pedagoģiskajā sēdē apstiprinātiem pedagogu pašvērtēšanas kritērijiem. Pedagogi veido sava profesionālo pedagoģisko portfolio.

Katru mācību gadu pirmsskolas izglītības iestāde izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas sasniegumus un rezultātus, analizē tos pedagoģiskajā sēdē. Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs kopumā pozitīvi uztver apzinātās problēmas, kas parādās pašvērtēšanas procesā un redz tās kā iespēju, noderīgu materiālu iestādes darba uzlabošanā.

Atbilstoši attīstības plānam notiek prioritāšu plānošana gadam, kā arī tiek izstrādāts izvērsts darba plāns gadam, kurš tiek nepārtraukti koriģēts atbilstoši konkrētai situācijai. Plānošanas un pašvērtēšanas procesā iesaistās visi pedagogi, iestādes darbinieki un izglītojamo vecāki/aizbildņi.

Stiprās puses:

 • •Pedagogu, darbinieku, izglītojamo, metodiķes līdzdalība iestādes darba pašvērtēšanas procesā
 • Izglītības iestādes darba plānošanas nepārtrauktība
 • •Vērtēšana tiek veikta plānveidīgi

Turpmākā attīstība:

 • Iesaistīt iestādes padomi iestādes attīstības plānošanā
 • Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, iestādes darba plānošanā
 • Iestādes Attīstības plāna izstrādāšana

Vērtējums – labi

 

3.7.2.  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti, atbilstoši  normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir noformēti atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. Iestādes vadības struktūra ir izstrādāta precīzi.

Vadītāju pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas saskaņotos amata aprakstos. Katram pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama precīza informācija par iestādes vadības darba struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Vadītāja, saimniecības pārzine, metodiķe savas kompetences ietvaros veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Iestādes vadības atbildības jomas ir zināmas visam pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvam un citām ieinteresētajām pusēm. Ikmēneša vadības apspriedes kalpo par pienākumu izpildes atskaiti, plānošanas un nepieciešamā atbalsta saņemšanu turpmākajai darbībai. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar skolotājiem, iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem informatīvajās sēdēs, kuru norise tiek protokolēta. Izglītības iestādes darba plānošanas dokumentācija glabājas papīra formātā - seifā.

Pirmsskolas izglītības iestādē vadība veicina darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem un apbalvojumus.

Svarīgu    jautājumu    izlemšanā    iestādes    vadītāja    konsultējas    ar                kompetentiem

 

speciālistiem Varakļānu novada domē, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadība strādā kā savstarpēji atbalstoša, vienota komanda, sadarbojas ar iestādes padomi, metodiķi, saimniecības pārzini, LIZDA Skolas organizāciju. Ir noslēgts koplīgums. Pirmsskolas izglītības iestādes vadībai ir noteikts darba laiks apmeklētāju pieņemšanai.

Skolotāju darba slodzes tiek sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus un pieredzi, un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Vadītāja un metodiķe regulāri pārskata un izvērtē iestādes darbinieku ierosinājumus iestādes vadības un pirmsskolas izglītības iestādes darba uzlabošanā.

Stiprās puses:

 • •Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti.
 • •Efektīva iestādes darba organizācija un vadība.
 • •Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.
 • Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses.
 • Iestādes administrācijas labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība.
 • •Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību.

Turpmākā attīstība:

 • •Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.
 • •Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi.

Vērtējums -labi

 

3.7.3.  Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība ar Varakļānu novada domi. Tās prioritāte ir izglītības attīstība novadā, tā iedziļinās katrā ar izglītības problēmām saistītā jautājumā un kopā ar pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu problēmjautājumam. Ļoti veiksmīga sadarbība ir pirmsskolas budžeta veidošanā un pirmsskolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji svarīgs. Ieguvēji ir pirmsskolas izglītības vecuma bērnu vecāki, jo novads un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā.

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Varakļānu novada pašvaldības institūcijām un citām Varakļānu novada izglītības iestādēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, problēmjautājumu risināšana.

Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos. Tādā veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi vietējai Varakļānu sabiedrībai. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie ar sviem priekšnesumiem ir ļoti gaidīti Varakļānu kultūras apritē, tās pasākumos.

Pirmsskolas izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar citām novada izglītības iestādēm, sniedzot un organizējot pirmsskolas izglītojamo koncertus. Katru mācību gadu 6-7 veci izglītojamie dodas uz Varakļānu vidusskolu iepazīties ar skolu un tur tiekas ar potenciālajām 1.klases skolotājām. Muzikāli talantīgie izglītojamie dodas uz iestājpārbaudījumiem Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā. Mūzikas skolas audzēkņi katru mācību gadu ierodas pirmsskolas izglītības iestādē, lai sniegtu koncertu pirmsskolas izglītojamiem un iepazīstinātu viņus ar dažādiem mūzikas instrumentiem.

Stiprās puses:

 • Veiksmīga sadarbība ar Varakļānu novada domi,
 • •Sadarbība ar Varakļānu novada iestādēm

Turpmākā attīstība:

 • •Paplašināt sadarbību ar citām Varakļānu, Madonas un Latvijas izglītības iestādēm.

Vērtējums -ļoti labi

 

4.  Pašvērtējuma kopsavilkums

 

Nr.

Jomas

Vērtējuma līmenis1.

1.

Mācību saturs

 

1.1.

Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas

ļoti labi

2.

Mācīšana un mācīšanās

 

2.1.

Mācīšanas kvalitāte

labi

2 2

Mācīšanās kvalitāte

ļoti labi

2.3.

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

ļoti labi

3

Izglītojamo sasniegumi

ļoti labi

4

Atbalsts izglītojamiem

 

4 1

Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana

ļoti labi

4 2

Atbalsts personības veidošanā

ļoti labi

4 3

Atbalsts karjeras izglītībā

ļoti labi

4 4

Atbalsts mācību darba diferenciācijai

ļoti labi

4 5

Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām

vidēji

4 6

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

ļoti labi

5

Iestādes vide

 

5 1

Mikroklimats

labi

5 2

Fiziskā vide

ļoti labi

6

Iestādes resursi

 

6 1

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

ļoti labi

6 2

Personālresursi

ļoti labi

7

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

7 1

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

labi

7 2

Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

labi

7 3

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

ļoti labi

 

5.  Turpmākā attīstība

Iestādes darbības pamatojums

Turpmākās attīstības vajadzības

Mācību saturs

* Izvērtēt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511) licencēšanas nepieciešamību un iespējas to ieviest apmācības procesā

 

Mācīšana un mācīšanās

*  Pedagogu tālākizglītība

*  Izveidot Metodisko komisiju mācīšanas kvalitātes uzlabošanā

*  Integrēto rotaļnodarbību satura un metožu kvalitātes celšana

*  Vecāku izglītošana par bērna iestādes apmeklējumu

*  Mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienu IKT

*  Sekmēt pirmsskolas izglītības satura apguvē izmantot daudzveidīgas metodes un darba organizācijas formas

*Pedagoģiskā procesa individualizācija

*Izstrādāt kritērijus skolotāju pašvērtējuma metodiskās sistēmas izveidošanā

*Izvērtēt pirmsskolas trīs darba gadu rezultātus. Katru gadu rakstīt pašvērtējuma ziņojumu.

*Izstrādāt Attīstības plāna projektu nākošajiem trīs darba gadiem 2018./2019.mācību gadā izveidotot metodiskos komisiju skolotājām. lai veicinātu skolotāju pašizaugsmi un pedagoģisko kompetenci

*2018. - 2020. gadam izveidot atbalsta komandu, kurā ietilpst: logopēds, medmāsa, metodiķe, mūzikas un sporta skolotāja)

Atbalsts

izglītojamajiem

*  Turpināt iestādi aprīkot ar video novērošanas kamerām

*  Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt

*  Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt nodarbību, pulciņu piedāvājumu iestādē

*  Turpināt sadarbību ar Varakļānu dažādu profesiju pārstāvjiem

*  Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām, uzkrāt animācijas filmas par profesijām

*  Organizēt iestādē runas konkursu

*  Turpināt darbu pie dziedošo talantu pamanīšanas un tālākas sagatavošanas

*  Iestādē organizēt konkursu “Prasmīgais Sprīdītis”, kurā

izglītojamais demonstrē savas prasmes un radošo potenciālu

*  Papildināt materiālo bāzi izglītības programmas realizēšanai

*  Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību

*  Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties iestādes darbā

Iestādes vide

*  Turpināt akcentēt vienotu Iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu un izpildi

*  Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu

*  Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas

*  Reizi gadā organizēt iestādes darbinieku pieredzes braucienu

*  Piesaistīt projektu līdzekļus iestādes telpu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai (interaktīvā tāfele)

*  Atjaunot un labiekārtot lodžijas

*  turpināt labiekārtot un papildināt ar konstrukcijām bērnu laukumiņus

Iestādes resursi

*  Visās pirmsskolas grupās uzstādīt stacionāros datorus datorus

*  Uzstādīt interaktīvās tāfeles

*  Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas iestādē

*  Rotaļnodarbību, dienas momentu vērošanas un analīzes ieviešana

Iestādes darba organizācija, vadība

*  Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā

*  Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes,

 

un kvalitātes nodrošināšana

iestādes darba plānošanā

*Izstrādāt ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2019.-2021. gadam

*  Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju

*  Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi

*  Paplašināt sadarbību ar citām Varakļānu, Madonas un Latvijas izglītības iestādēm

 

 

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja: (personiskais paraksts) I. Mestere

Saskaņots:

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs:   (personiskais paraksts) M. Justs

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA