Informācija par "Spridīti"

 “Sprīdītis”

 

MOTO "Nevajag daudz - Es varu - Es daru

IESTĀDE ŠODIEN

  • Tiek īstenota pirmskolas izglītības programma (programmas kods 01011111).

PROGRAMMAS MĒRĶIS-  veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības, vajadzības individuālajā un sabiedriskajā dzīvē un nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

  • Iestādē darbojas 5 grupas, vidēji ir 116 bērni, strādā 13 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki,
  • Darba laiks 07.30 – 18.00,
  • Darbojas vecāku padome,
  • Bērniem ir iespēja attīstīt savas spējas un prasmes dejošanā, un dziedāšanā.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē bērni sadraudzējas ar saviem vienaudžiem, iepazīstas ar burtiem un cipariem, apgūst lasīšanas mākslu, piedalās interesantās rotaļās, iepazīstas ar pasaku varoņiem, apgūst līdzjūtības un pieklājības skolu, darbojas ar dažādiem konstruēšanas materiāliem, izmēģina savus spēkus veidošanā, aplicēšanā, zīmēšanā, rokdarbos, asina prātu attīstošajās spēlēs, iepazīst tuvāko apkārtni, izjūt sportot prieku, uzjautrinās jautros brīžos, iepazīst latviešu tautas tradīcijas un papildus apgūst dziedāšanas un dejošanas prasmes.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē darbinieki ir motivēti apgūt jauno kopā ar bērniem, iet bērniem līdzās ļaujot pētīt, izgudrot, radīt, jautāt un noskaidrot. Pedagogs ir gatavs atbalstīt, iedrošināt, skatīties, domāt un mēģināt kopā ar bērnu.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē vecāki ir savu bērnu patiesi mīloši, ieinteresēti, iecietīgi, saprotoši, uz kopīgu sadarbību vērsti, kuri nebaidās jautāt, izzināt un līdzdarboties.
  • Pirmsskolas kolektīvs ir gandarīts par izkoptām ilggadējām tradīcijām un rotaļu laukumiem pastaigām un rotaļām svaigā gaisā.

Iestādē darbojas pulciņi:

Ritmika, zēnu, meiteņu ansambļi, koriģējošā vingrošana – vada Līva Kanča.

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA