Saistošie dokumenti

Saistošie dokumenti

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2018.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2018. rīkojums  Nr. 1-20/12

KĀRTĪBA PAR VADĪTĀJA UN PEDAGOGU RĪCĪBU, JA TIEK KONSTATĒTA FIZISKA VAI EMOCIONĀLA VARDARBĪBA

PRET IZGLĪTOJAMO

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1. daļas

2.punktu un Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.5. apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Kārtība par Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes”Sprīdītis” (turpmāk - izglītības iestāde) vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (turpmāk – kārtība), mērķis ir novērst fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo (mobings), radot vidi laba un godīga cilvēka attīstībai.
 2. Kārtība nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti vai vardarbība starp izglītojamajiem, starp izglītojamo un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kā arī starp pedagogiem un vecākiem (vismaz viens likumiskais pārstāvis) par izglītojamo pārkāpumu gadījumiem. Kārtībā arī nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas izglītības iestādei konflikta situāciju risināšanai, kā arī prevencijas pasākumus gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi saistībā ar iespējamu vardarbību pret sevi.
 3. Vardarbības pret izglītojamo novēršanai izglītības iestāde papildus ievēro Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2008.gada 8.oktoba metodiskos ieteikumus „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas nosaka rīcības shēmas un veicamos pasākumus, gadījumos, kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem saistībā ar vardarbību pret izglītojamo.
 4. Darbā ar izglītojamo problēmsituāciju risināšanu tiek ievērota konfidencialitāte. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par izglītojamo ieguvis izglītības iestādes darbinieks, ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Visi ar konfliktu izmeklēšanu saistītie dokumenti glabājas pie izglītības iestādes vadītāja.

1

5.Konflikts šīs kārtības izpratnē ir pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu sadursme, sacensība vai ķīviņš starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem.

 1. Fiziska vardarbība šīs kārtības izpratnē ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums.
 2. Emocionālā vardarbība šīs kārtības izpratnē ir bērna garīgo vajadzību ignorēšana, pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiskā ietekmēšana, negatīvi ietekmējot viņa emocionālo attīstību.
 1. Konflikti starp izglītojamajiem
 1. Ja konstatēts konflikts starp izglītojamiem, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības:

8.1. grupas skolotājs (vai jebkurš darbinieks, kurš konstatējis attiecīgo situāciju) nekavējoties ziņo izglītības iestādes vadītājam par konstatēto konflikta situāciju. Vadītājs ziņo bērna vecākiem;

8.2. grupas skolotājs mutiski informē par notikušo konfliktu un  izglītības iestādes vadītājs izsniedz rakstisku  paziņojumu vecākiem, vecāki apstiprina ar savu parakstu, ka viņi ir informēti par šādu konfliktu;

8.3. ja konflikta situācija nav atrisināta, tad grupas skolotājs iesniedz rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, tālāk lemjot par sociālā pedagoga, psihologa, medmāsas vai cita atbalsta personāla piesaisti situācijas risināšanai;

8.4. pamatojoties uz grupas skolotāja rakstisko iesniegumu, izglītības iestādes vadītājs aicina konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu klātienē izglītības iestādē, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt.

 1. Pēc notikuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka arī turpmāk audzēkņa uzvedība apdraud savu un pārējo audzēkņu drošību, veselību un dzīvību, izglītības iestādes vadītājs, lemj par mācību nodrošināšanu citā telpā un atbalsta pasākumu piemērošanu Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktajā kārtībā. Izglītības iestāde ir tiesīga atskaitīt izglītojamo no izglītības iestādes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām.

III. Konflikti starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku

 1. Ja noticis konflikts starp izglītojamo vai viņa vecākiem un pedagogu vai izglītības iestādes atbalsta darbinieku, kura laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība pret pedagogu vai izglītības iestādes atbalsta darbinieku, tiek veiktas šādas darbības:

10.1. pedagogs vai izglītības iestādes darbinieks vēršas pie izglītības iestādes vadītāja ar rakstisku iesniegumu ar situācijas aprakstu;

10.2. izglītības iestādes vadītājs sazinās ar izglītojamā vecākiem un veic pārrunas, pēc nepieciešamības arī klātienē izglītības iestādes telpās;

10.3. izglītības iestādes vadītājs organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses, tostarp pēc nepieciešamības pieaicina sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu vai citu atbalsta personālu situācijas risināšanai, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt.

 1. Ja noticis konflikts starp izglītojamo vai viņa vecākiem un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kura laikā izglītojamais informējis savus vecākus un vecāki pedagoga vai izglītības iestādes darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku (nepedagoģiski profesionālās ētikas pārkāpums), tiek veiktas šādas darbības:

11.1. izglītības iestādes vadītāja klātbūtnē izglītojamais un viņa vecāki veic pārrunas ar pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kurš ir iesaistīts konflikta situācijā;

11.2. ja vecāki ar pedagogu konflikta situāciju nevar atrisināt, tad:

11.2.1. izglītojamā vecāki raksta iesniegumu par notikušo izglītības iestādes vadītājam detalizētai izvērtēšanai;

2

11.2.2. izglītības iestādes pieprasa rakstisku paskaidrojumu pedagogam vai izglītības iestādes darbiniekam;

11.2.3. izglītības iestādes uz rīkojuma pamata izveido komisiju un izvērtē konfliktu, kuras sastāvā bez izglītības iestādes vadītāja ir vēl vismaz 1 pedagogu pārstāvis un 1 atbalsta darbinieks;

11.2.4. tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar izglītojamā vecākiem un pedagogu vai izglītības2 iestādes3 darbinieku; ja nepieciešams uz noslēguma sarunu pieaicina personu no izglītības iestādes dibinātāja, vietējās Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta;

11.2.5. pēc notikuma izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, izglītības iestādes vadītājam ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme; rājiens) vai atstādināt darbinieku no darba;

11.2.6. ja netiek konstatēta pedagoga vai atbalsta darbinieka vainojama rīcība, izglītības iestāde nosūta motivētu skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.

 1. Izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

 

 1. Gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde veic šādas darbības:

12.1. grupas skolotājs sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai noskaidrotu pirmsskolas kavējumu cēloni.

12.2. kad bērns ierodas pirmsskolā, grupas skolotājs uzklausa bērna vecāku viedokli par situāciju.

12.3. grupas skolotājs sadarbībā ar citiem skolas pedagogiem veic izglītojamā novērošanu grupā.

12.4. situācijas, par kurām  grupas skolotājs nekavējoties ziņo izglītības iestādes vadītājam:

12.4.1. aizdomas, ka bērns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības;

12.4.2. saņemta informācija, ka bērns nav nakšņojis mājās,

12.4.3. grupas skolotājs pamanījis, ka bērna uzvedība izmainījusies (piemēram, uzvedība kļuvusi izaicinoša, rupja, bērns noslēdzies sevī, ir drūms),

12.4.4. grupas skolotājs pamanījis, ka bērnam nav sezonai piemērots apģērbs, vai arī bērns nav ēdis.

 1. Ja vecāki par problēmsituāciju ir informēti gan mutiski, gan rakstiski (sagatavojot oficiālu vēstuli), bet neattaisnotie kavējumi turpinās, grupas skolotājs nedēļas laikā informē izglītības iestādes vadītāju.
 2. Iestādes vadītāja, metodiķe, medmāsa un grupas skolotājs ar vecākiem analizē bērna neattaisnoto kavējumu cēloņus izmantojot gan izglītojamā vecāku paskaidrojumus, gan individuālas sarunas, var veikt arī mājas apmeklējumus.
 3. Darba gaitā ir jāizvērtē vairāki iespējamie problēmas cēloņi, kas var būt saistīti ar:

15.1. problēmām izglītības iestādē;

15.2. bērna individuālo situāciju (veselības problēmas, mācību un uzvedības traucējumi, individuālas problēmas jeb pārdzīvojumi, kas saistīti ar attīstības vai traumatisko krīzi, u.c.);

15.3. problēmām ģimenē.

 1. Pēc informācijas apkopošanas tā tiek nodota izglītības iestādes vadītājam, kurš tālāk lemj par saziņu ar izglītojamā vecākiem un atbildīgo bērnu tiesību aizsardzības iestāžu (novada sociālais dienests, bāriņtiesa) piesaisti situācijas noregulēšanai.

Vadītāja                                                                                                                  I. Mestere

3

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

 vadītāja                   Ilga Mestere

                                                                                                                                                                                                                                       Varakļānos 2018. gada 31. augustā

      31.08.2018, Rīkojums Nr. 1-20/  11  

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS”

UN TĀS ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

Saskaņā ar izglītības likuma 14. panta 21. punktu,

 ministru kabineta  2009. gada 24. novembra  noteikumiem

 Nr.1338. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” 

 iekšējās kārtības noteikumiem

 Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma bērnu drošība Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “ Sprīdītis” (turpmāk pirmsskola) un tās organizētajos pasākumos.
 2. Pirmsskolas vadītājs sadarbībā ar Varakļānu novada domi (turpmāk Dibinātājs), pieaicinot atbildīgo uzraudzības institūciju speciālistus no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Sabiedrības veselības aģentūras un Valsts darba inspekcijas, ne retāk kā reizi mācību gadā organizē apskati, lai novērtētu pirmsskolas atbilstību ekspluatācijas drošības prasībām un saņemtu atzinumu.
 3. Pirmsskolas vadītājs ar rīkojumu nozīmē atbildīgu personu drošības jautājumos, kurš plāno un organizē izglītojošus pasākumus bērnu drošības jautājumos.
 4. Katra mācību gada sākumā izglītojamie un viņu vecāki (aizbildņi) tiek iepazīstināti ar pirmsskolas iekšējās kārtības noteikumiem un citiem iestādes iekšējiem noteikumiem.
 5. Pirmsskolas vadītājs nodrošina, lai izglītības iestādes darbiniekiem un bērniem ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas un evakuācijas plāns.

1

Izglītojamo drošību reglamentējošie akti

 1. Lai nodrošinātu bērnu drošību, pirmsskolā izstrādā šādus iekšējos aktus:

6.1. iekšējās kārtības noteikumus;

6.2. drošības noteikumus, instrukcijas;

6.3. evakuācijas plānu.

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SPRĪDĪTIS”

UN TĀS ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

 1. Piemērojot tipveida drošības instrukcijas vietējiem apstākļiem, pirmsskola izstrādā šādus drošības noteikumus un instrukcijas:

7.1. „Drošības noteikumi 2 - 3 gadus veciem bērniem” (1. Pielikums);   .

7.2. „Drošības noteikumi 4 -7 gadus veciem bērniem” (2. Pielikums);       

7.3. 1.Instrukcija „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus pirmsskolas izglītības

       iestādes teritorijas” (3. Pielikums);;

7.4. 2. Instrukcija  „Citu Iestādes organizēto pasākumu organizēšanas kārtība un

       bērnu drošība pasākumu laikā” uz (4. Pielikums);;

7.5. 3. Instrukcija „Pārgājienu/ ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība

       pasākumu laikā” (5. Pielikums);;

7.6. 4. Instrukcija „Sporta nodarbību un sporta pasākumu organizēšanas kārtība un

       bērnu drošība nodarbību un pasākumu laikā” (6. Pielikums);;

7.7. 5. Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības

       nodrošināšana Iestādes teritorijās” (7. Pielikums);

 1. Noslēguma jautājumi:

 

8.1 Apstiprinu Pedagoģiskās padomes sēdē pieņemtos Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” noteikumus “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “SPRĪDĪTIS” un tās organizētajos pasākumos” (24 lapas) ar 2018.gada  1. septembra rīkojums Nr.1-20

8.3 Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt  Iestādes vadītāja,  Iestādes pedagoģiskā padome, Iestādes padome, tos apstiprina iestādes vadītāja.

8.4 Noteikumi  stājas spēkā ar 2018.gada 1. septembri

Varakļānu pirmsskolas izglītības “Sprīdītis” vadītāja_____________Ilga Mestere

2

 

 

 

 1. pielikums

.   

 DROŠĪBAS NOTEIKUMI 1,5-3 GADUS VECIEM BĒRNIEM

                                                                                         

 • Grupas drošības noteikumi no 1,5-3 gadus veciem bērniem (turpmāk- Grupu noteikumi)nosaka  bērnu drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” (turpmāk- Iestādē ) , teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos .
 • Grupu skolotājas  iepazīstina  un pārrunā ar bērniem par Grupas noteikumiem :

-  I ,V, VI sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un  audzināšanas     darba procesā,  neretāk kā divas reizes gadā un katru  reizi pirms tādu jaunu darbību

   uzsākšanas,  kuras var apdraudēt  bērnu drošību un veselību;          

 - XII sadaļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas, pārgājiena  vai

   ekskursijas;

  -  II, III, IV sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras  nodarbības un

    pasākuma, lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu ievēroti.

 • Par  Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadība.
 1. GRUPAS TELPĀS, NODARBĪBĀS
 1. Telpās pārvietoties soļos.
 2. Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
 3. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus -  spēļu kastes un rotaļlietas.
 4. Par priekšmetu bojājumiem saki pieaugušajiem.
 5. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.
 6. Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm) darbojas tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam – vari izdarīt sāpīgi otram.
 7. Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.
 8. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
 9. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi,
 10. Ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī;
 11. Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
 12. Atceries, ka tev nav jāsit. Tu proti runāt.
 13. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo arī viņam sāp.
 14. Guļamistabā:

     -     nekarājies  pāri gultas malām;

     -     nestāvi gultā stāvus;

     -     nelēkā pa gultu;

     -     netraucē citiem bērniem gulēt.

 1. Tualetē:

     -     ievēro tualetes lietošanas noteikumus;

     -     uzmanīgi paņem un noliec savu podiņu; 

     -     ieej vai izej pa durvīm viens vai pārī;

 1. SPORTA ZĀLĒ, SPORTA NODARBĪBĀS , SPORTA LAUKUMĀ
 1. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
 2. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
 3. Nodarbībā:

     -     ievēro disciplīnu un kārtību;

     -     skrien tikai norādītā virzienā;

     -     neaizskar un netraucēt citus bērnus;

     -     klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.

 1. Vingrošanas rīkus un inventāru  izmanto atbilstoši  to pielietojumam, ar skolotājas

         atļauju un tās klātbūtnē.

  21.Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.

III.  MŪZIKAS ZĀLĒ

 1. Uz nodarbību ej piemērotos apavos.
 2. Kustības (skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
 3. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem - nešūpojies, negrozies, negrūsties.
 4. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra

        instrumenta pielietojumam.

 1. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
 2. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai  ar rokām.
 1. CITOS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS
 1. Pasākumos:

       - zālē pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma- pa vienam vai

          pārī;

      -  pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem;

      -  ievēro skolotājas norādījumus;

      -  neēd un nekošļā košļājamo gumiju;

      -  ievēro noteikumus arī izejot no zāles;

      - aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties, skaļi uzvesties, traucēt citiem;

 1. PĀRVIETOŠANĀS PA KORIDORIEM UN KĀPNĒM
 1. Pa koridoriem ej soļos, neslidinies, negrūsties un skaļi nesarunājies.
 2. Pa kāpnēm ej ar apaviem kājās.
 3. Pa kāpnēm ej viens, turoties pie kāpņu margām.
 4. Pa kāpnēm ej lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkā, negrūsties.

                                         

 1. PERSONĪGĀ HIGIENA
 2. Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
 3. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
 4. Neņem mutē priekšmetus, kuri  bijuši otra mutē.
 5. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus (lūpu krāsas).
 6. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.

 4

                               

  VII.   IESTĀDES TERITORIJĀ / LAUKUMOS

 1. Neatstāj bērnudārza teritoriju viens.
 2. Uzturies tikai norādītajā vietā.
 3. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
 4. Par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai.
 5. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
 6. Staigājot laukumā ar basām kājām esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi kukaiņi, kuri var iekost.
 7. Ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
 8. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
 9. Slidkalniņš:

        - uz slidkalniņa drīksti atrasties viens ;

        - dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.

 1. Šūpoles:

        - neej aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;

        - ievēro augstumu šūpojoties;

        - šūpojoties neatlaid rokas;

        - ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles apstājas.

 1. Līdzsvara baļķis:

        - pārvietojies pa vienam;

        - izmanto sausā un siltā laikā.

 1. Metāla kāpjamie rīki:

        - neslidinies pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti;

        - kāpjot negrūsties.

        - ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, saki pieaugušajiem.

VIII. CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI

 1. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi.
 2. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai!
 1. UGUNSDROŠĪBA UN RĪCĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS
 1. Dzirdot dūmu detektora signālu - nekavējoties dodies pie pieaugušā.
 2. Zini savu vārdu, uzvārdu.
 3. Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
 4. Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki pieaugušajam.
 5. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
 1. ELEKTRODROŠĪBA
 1. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
 2. Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces (radio un elektriskās eglīšu virtenes ) un   raustīt aiz vada.

5

 1. PASTAIGAS
 1. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
 2. Sadzirdi skolotājas teikto.
 3. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
 4. Nekad nepacel  un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c

       priekšmetus, kā arī neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.

 1. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.

 64.Spēlējies skolotājas norādītā vietā.

 1. Pastaigā gar upi vai ezeru, ej pa ietves tālāko malu.
 2. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
 3. Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies

       noturēt līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.

 1. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
 2. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.

XII.  PIRMĀ PALĪDZĪBA

70 Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi , paliek nelaba dūša , nekavējoties

     saki pieaugušajam.

 1. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis,
 2. neaiztiec  pušumu (neliec mutē), saki pieaugušajam.
 3. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc 

      pieaugušo.

 1. Nekad  neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut  tev tos piedāvā draugs, jo tev tie

       vari zrādīties bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to

      pieaugušajiem.

Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

                                                                                                                       

6

 1. pielikums

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 4-7 GADUS VECIEM BĒRNIEM

                                                                 

  Grupas drošības noteikumi no 4-7 gadus veciem bērniem (turpmāk- Grupu noteikumi) nosaka  bērnu drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” (turpmāk- Iestādē ) , teritorijās – grupu laukumos, sporta laukumā un tās organizētajos pasākumos.

 • Grupu skolotājas  iepazīstina  un pārrunā ar bērniem par Grupu noteikumu :

-  I ,V, VI sadaļā minētajām drošības prasībām ikdienas mācību un  audzināšanas     darba procesā,  neretāk kā divas reizes gadā un katru  reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas,  kuras var apdraudēt  bērnu drošību un veselību;        

 - XII sadaļā minētajām drošības prasībām - pirms katras pastaigas, pārgājiena  vai ekskursijas;

  -  II, III, IV sadaļā minētajām drošības prasībām – pirms katras  nodarbības un  pasākuma. , lai noteikumus iedzīvinātu un tie tiktu   ievēroti.

 • Par  Grupu noteikumu izmaiņām lemj Iestādes vadība.
 1. GRUPAS TELPĀS, NODARBĪBĀS.
 1. Telpās pārvietoties soļos.
 2. Pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem.
 3. Sēžot uz krēsla, nešūpoties, ja krēslu vēlies pārnest, tad dari to uzmanīgi.
 4. Uzmanīgi lieto dažādus grupā esošos priekšmetus -  spēļu kastes un rotaļlietas.
 5. Par priekšmetu bojājumiem ziņo pieaugušajiem.
 6. Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem..
 7. Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm ,īlenu, adatu ,nazi) darbojas tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci.
 8. Raugies, lai no mājas atnestā manta nebūtu bīstama ne tev, ne draugiem.
 9. Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.
 10. Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.
 11. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
 12. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi.
 13. Ģērbjoties nespēlējies ar apģērba auklām, šalli.
 14. Nemētā savas lietas un priekšmetus, jo nezini, kur tie var nokrist.
 15. Atceries, ka esi cilvēks un tev ir iespēja izteikt vārdos savas jūtas, tev nav jāsit. Tu

 proti  runāt.

 1. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni.
 2. Ņem instrumentus, kas paredzēti praktiskam darbam tikai ar skolotājas atļauju!
 3. Pa grupas un citām telpām pārvietojies nesteidzoties un negrūstot citus bērnus
 4. Ja tev jāpārvieto uz citu vietu tavs krēsliņš, tad dari to uzmanīgi, celt virs galvas nav

  atļauts.

 1. Nekāp grupas telpā uz mēbelēm (plauktiem, galdiem, krēsliem) ar kājām, jo tās var 

  gāzties un tu vari gūt traumu. Ja tev nepieciešama kāda lieta, ko tu pats nevari

  aizsniegt, palūdz skolotājai.

7

 1. Nemēģini liekties ārā pa atvērtu logu.
 2. Rotaļlietas domātas, lai ar tām rotaļātos. Nemētājies ar tām, jo tu vari trāpīt savam.

 draugam, izsist logam stiklu, tādējādi savainot sevi vai citus.

 1. Nekādā gadījumā nemēģini ēst nekādas zāles- tabletes, nogaršot mikstūras.
 2. Zāles drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījumiem un tikai pieaugušo klātbūtnē.
 3. Ziņo skolotājai, ja pamani kāda bērna rīcībā esošas tabletes.
 4. Trauku mazgājamie līdzekļi paredzēti trauku mazgāšanai.
 5. Atpazīsti  bīstamās vielas pēc iesaiņojuma brīdinājuma simboliem. 
 6. Pa kāpnēm pārvietojies, turoties ar vienu roku pie margām.
 7. Guļamistabā:

-          nekarājies  pāri malām;

-          nestāvi gultā stāvus;

-          nelēkā pa gultu, tu vari salauzt to un arī pats gūt traumu.

-          atrodies tikai savā gultā;

-          netraucē citiem bērniem gulēt.

 1. Tualetē - ievēro tualetes lietošanas noteikumus; - tualetes kabīnē  atrodies tikai

      viens.

 1. Par visu, kas tevi nomāc pasaki sev tuviem cilvēkiem, kuriem tu uzticies.
 1. SPORTA ZĀLĒ, SPORTA NODARBĪBĀS , SPORTA LAUKUMĀ
 2. Uz nodarbību ej bez saspraudēm, ķēdītēm, krellēm un citām rotaslietām..
 3. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.
 4. Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.
 5. Nodarbībā:

                - ievēro disciplīnu un kārtību;

                - skrien tikai norādītā virzienā;

                - neaizskar un netraucēt citus bērnus;

                - klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.

 1. Vingrošanas rīkus un inventāru  izmanto atbilstoši  to pielietojumam, ar skolotājas

      atļauju un tās klātbūtnē.

 1. Sporta pasākumos , skolas stadionā ievēro pieaugušo norādījumus un tur esošos

      kārtības noteikumus ar kuriem tiksi iepazīstināts

 1. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.

III.  MŪZIKAS ZĀLĒ

 1. Uz nodarbību ej piemērotos apavos, pa parketu kusties uzmanīgi, neslidinoties.

      Slidinoties pa grīdu, vari pakrist un sāpīgi sasisties vai uzkrist draugam.

 1. Kustības ( skriet, lēkāt utt.) izpildi tikai ar skolotājas atļauju.
 2. Pareizi sēdi uz krēsliem un sola.
 3. Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju
 4. Ar mūzikas instrumentiem darbojies tikai skolotājas uzraudzībā, atbilstoši katra

      instrumenta pielietojumam.

 1. Atceries, ka ar mūzikas centru un citām elektroierīcēm darbojas tikai pieaugušie.
 2. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikt ar rokām.

8

 1. CITOS IESTĀDES ORGANIZĒTAJOS  PASĀKUMOS
 2. Pasākumos:

-   pareizi sēdi uz krēsliem un soliem- nešūpojies, negrozies, negrūsties,

    neaizsar citus;

-   ievēro skolotājas norādījumus;

-   aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties;

-   ievēro noteikumus ieejot un izejot no zāles;

-   neēd un nekošļā košļājamo gumiju.

 1. PĀRVIETOŠANĀS PA KORIDORIEM UN KĀPNĒM
 2. Pa koridoriem  ej soļos, neslidinies, negrūsties un skaļi nesarunājies.
 3. Pa kāpnēm ej  ar apaviem kājās.
 4. Pa kāpnēm ej viens, turoties pie kāpņu margām.
 5. Mācies iet pāros, pa labo pusi.
 6. Pa kāpnēm ej lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkā, negrūsties.
 1. ĒDAMZĀLĒ
 1. Piesēdies pie ēdamgalda uzmanīgi, negrūstoties, neaplejoties ar ēdienu.
 2. Uzmanīgi ēd ar dakšiņu.
 3. Esi  pieklājīgs, ēdot nesarunājies un netraucē pārējos bērnus.
 4. Atceries, ka trauki ir plīstoši un lauskas mēdz būt asas. Ar tām vari sagriezties.

 VII. PERSONĪGĀ HIGIĒNA

 1. Lieto tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti.
 2. Obligāti mazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm.
 3. Neņem mutē priekšmetus, kuri  bijuši otra mutē.
 4. Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus( higiēniskās lūpu krāsas).
 5. Neliec mutē nezināmas vielas, augus, dažādas lietas.
 6. Seko sava apģērba tīrībai, matu kārtībai.
 7. Lūdzu pieaugušos aizpogāt pogas, aizsiet kurpju auklas, ja to nevari izdarīt pats.
 8. Ievēro, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē.
 9. Slapjo apģērbu neliec skapī, bet liec žāvēties.
 10. Kopā ar vecākiem seko sava apģērbu skapīša kārtībai.
 11. Sporta nodarbībās piedalies tikai sporta apavos un apģērbā .
 12. Seko, lai tev būtu personīgie higiēnas piederumi – ķemme, suka, kabtslakatīņš vai salvetītes, zobu birstīte un pasta.
 13. Mazgā rokas pirms katras ēdienreizes un pēc tualetes lietošanas.
 14. Elementāros darbus (puķu laistīšana, dežuranta pienākumi, rotaļlietu mazgāšana) veic kopā ar pieaugušo.
 15. Noliec darba instrumentus pēc darba tiem paredzētajā vietā.
 16. Strādājot ar krāsām, plastilīnu, izmanto paliktni.

9

          VIII.   IESTĀDES TERITORIJĀ / LAUKUMOS

71Neatstāj bērnudārza teritoriju viens.

 1. Uzturies tikai norādītajā vietā.
 2. Uz rotaļlaukumu ej pārī ar draugu, neskrien, negrūsties.
 3. Par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pasaki skolotājai.
 4. Smilšu kastē nesvaidies ar smiltīm.
 5. Staigājot laukumā ar basām kājām esi uzmanīgs! Zālītē var atrasties bites vai citi

      kukaiņi, kuri var iekost.

 1. Ja caur žogu tev piedāvā kādu mantu, nekavējoties saki pieaugušajam.
 2. Vingrošanas ierīces drīksti izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē.
 3. Slidkalniņš:

-    uz slidkalniņa drīksti atrasties viens ;

-    dodoties uz slidkalniņu – negrūsties.

 1. Šūpoles:

-    neej aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;

-    ievēro augstumu šūpojoties;

-    šūpojoties neatlaid rokas;

-    ja gadās izkrist, paliec mierīgi guļot, nepacel galvu līdz šūpoles atstājas.

 1. Līdzsvara baļķis:

-    pārvietojies  pa vienam;

-    izmanto sausā un siltā laikā.

 1. Metāla kāpjamie rīki:

-    neslidinies pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti;

-    kāpjot negrūsties.

-    ziemā nemēģini likt mēli pie metāla rīkiem.

 1. Ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai, saki pieaugušajiem.

     

 1. CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMI
 1. Pa ietvi ej pārī ar draugu pa ietves labo pusi..
 2. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
 3. Esi uzmanīgs ielu krustojumos.
 4. Ielu šķērso tikai gājēju pārejā vai pie luksofora.
 5. Atceries, ka ejot pastaigā, kad laukā vairs nav gaišs, pie sava apģērba pieliec atstarotāju. Tā visi auto tevi redzēs.
 6. Šie noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes bērniem.
 7. Audzēkņu iepazīstināšanu ar instrukciju reģistrē speciālā žurnālā, norādot

     instrukcijas nosaukumu, datumu, grupu, bērnu skaitu  pirmsskolas skolotājs to

     apstiprina ar parakstu

 1. Audzēkņa pienākums ir ievērot instrukciju:
 2. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai!
 3. Nespēlējies ielu un dzelzceļu tuvumā!
 4. Iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā – stāvi,

     dzeltenā - gaidi, zaļā - ej). Ievēro to ik dienas!

 1. Šķērso ceļu pie zaļās, gaismas gājēju pārejās!
 2. Ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu un tad šķērso ielu,

      palūkojoties uz kreiso un labo pusi.

10

 1. Palūkojies pa kreisi, aizej līdz ielas vidum un tad paskaties pa labi.
 2. Ievēro, ja brauc auto, ceļu nešķērso!
 3. Dzelzceļa sliedes drīkst šķērsot tikai pārbrauktuvju vietās.
 4. Braukt ar velosipēdu pa ielu var kopā ar pieaugušo, uzliekot galvā ķiveri.
 5. Nekad uz ielas nerunā ar nepazīstamiem cilvēkiem.
 6. Nekādā gadījumā nekāp svešā mašīnā. Ja tevi mēģina iesēdināt ar varu,

        pretojies un skaļi sauc palīgā,

 1. Ja tavu ķermeni aizskar svešs cilvēks, obligāti pretojies un sauc pēc

         palīdzības.Pastāsti par notikušo pieaugušajiem,

 1. Nepiekrīti iet līdzi nepazīstamiem bērniem vai pieaugušajiem krūmos,

        jaunceltnē vai kādā vietā, kur būs brīnumi - klauni, kaķēni, kucēni, vai iedos     

        saldējumu vai konfektes.

 1. UGUNSDROŠĪBA UN RĪCĪBA  ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS
 1. Audzēkņa pienākums, redzot ugunsgrēku:
 • Rīkojies ātri! Skrien prom no degošās telpas un nekavējoši sauc skaļi palīgā pieaugušo un pastāsti par redzēto,
 • Klausi pieaugušā norādījumus- kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas *Pec izkļūšanas no telpas ātri sastājies pa pāriem, ja tas tev iespējams, lai pieaugušie varētu saskaitīt bērnus.
 • Zvani ugunsdzēsējiem uz 112. pasakot, kas, kur deg, savu vārdu, uzvārdu
 • Uzreiz pamet telpu.nemēģini noslēpties no liesmām telpā- ugunsdzēsēji vai pieaugušie var dūmos tevi nepamanīt.
 • ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos cilvēki var nosmakt. *Ja nevari atstāt telpu -ej pie loga, rādi zīmes ar rokām, kliedz, lai tevi pamana. Ja nevari izkļūt no telpas, mēģini radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur tu atrodies To vislabāk izdarīt, klauvējot ar kādu priekšmetu.
 • Nekrīti panikā un nelec pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas

Gaidi ugunsdzēsējus - tie noteikti izglābs.

 • Kad atbrauks ugunsdzēsēji, klausi viņus un nebaidies, viņi zina kā tevi izglābt.

Ja deg drēbes, apstājies, neskrien.  Ja skriesi- uguns liesmas paliks vēl lielākas.

 • Ātri nogulies zemē. Piespied degošo vietu pie zemes, tad uguns liesmas ātrāk nodzisīs.
 1. Sērkociņi un šķiltavas nav rotaļlietas Ar tiem spēlēties ir bīstami. Var

    izcelties ugunsgrēks

 1. Svecītes un brīnumsvecītes dedzināt drīkst tikai kopā ar pieaugušajiem.
 2. Pie ugunskura ārā drīkst uzturēties kopā ar pieaugušo.
 3. Nemet ugunskurā priekšmetus, kuri var sprāgt - aerosola baloniņus, šīferi.

   Tie var eksplodē un ievainot!

 1. Dzirdot dūmu detektora signālu - nekavējoties dodies pie pieaugušā.
 2. Zini pateikt savu vārdu, uzvārdu, adresi.
 3. Ugunsgrēka, ārkārtas situāciju  gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
 4. Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam,

        saki pieaugušajam.

 1. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.

11

 1. Sastopoties ar sprāgstvielām kategoriski aizliegts:

 

 • tās izkustināt no vietas, celt vai mest;
 • censties tās izjaukt;
 • sildīt vai sist pa tām;
 • nest tās uz mājām, likt ugunī vai ūdenī;
 • nodot metāllūžņos.
 • Gadījumā ja ir atrasti sprāgstoši priekšmeti:
 • iežogot vietu, kur tie atrodas;
 • uzlikt uzrakstu „Nepieskaries, bīstami!”;
 • nekavējoties par to jāinformē pieaugušie un jāizsauc glābšanas dienests.
 1. Nedrīkst pieskarties nepazīstamiem priekšmetiem.
 2. Nelaimes gadījumā ir jāizsauc glābšanas dienests un cietušajam jāsniedz pirmā

        medicīniskā palīdzība.

 1. ELEKTRODROŠĪBA.
 1. Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.

119.  Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces ( radio, televizoru, cepeškrāsniņu

        un elektriskās eglīšu virtenes ) un   raustīt aiz vada.

                                  XII.  PASTAIGAS, PĀRGĀJIENI, EKSKURSIJAS.  

 1. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Ceļu satiksmes noteikumi).
 2. Sadzirdi skolotājas teikto.
 3. Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem.
 4. Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus.
 5. Nekad nepacel un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c.

        priekšmetus, kā arī neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem.

 1. Spēlējies skolotājas norādītā vietā.
 2. Pastaigā gar upi vai ezeru, ej pa ietves tālāko malu.
 3. Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm.
 4. Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies

        noturēt līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo.

 1. Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
 2. Ievēro uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās (patvaļīgi neatstāj savu grupu

        bērnus, negrūsties, skaļi neuzvedies)

 1. Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus.
 2. Pārgājienā un ekskursijās:

-    neatstāj pasākuma vietu;

-    neplūc un  nemēģini garšot augus, ogas un sēnes.

-    nestaigā basām kājām;

-    nedzer ūdeni no atklātajām ūdens tilpnēm vai ūdens krāniem.

-    nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem.

 1. Uzvedības noteikumi autobusā:

-    pirms iekāpšanas transporta līdzeklī, atrodies tikai uz iekāpšanas laukuma vai

-    pieaugušā norādītajā vietā.

-    iekāp un izkāp no transporta līdzekļa tikai tad, kad tas ir pilnīgi apstājies.

12

-    transporta līdzeklī nedrīksti  traucēt vadītāju vai novērst  viņa uzmanību –

     klaigāt, staigāt…

-    iekāp un izkāp  no autobusa tikai pa durvīm, kuras norādījis pieaugušais.

-    braucot nedrīksti mēģināt atvērt transporta līdzekļa durvis, logus un izliekties

     pa tiem;

-    braukšanas laikā nedzer no pudelēm vai glāzēm, lai neaplietos vai netraumētu

      muti, zobus;

-    autobusā nedrīksti mētāties un darboties ar priekšmetiem, kuri var ievainot

     draugus;

-    autobusā nestāvi, bet sēdi savā vietā;

-     ja ir nelabi vai kāda cita nepieciešamība, sauc pieaugušo;

-     izkāpjot no autobusa, neskrien pāri ielai, ej pie pieaugušā.

 1. Tuvojies upītei, dīķim tikai kopā ar pieaugušo.
 2. Ej ūdenī tikai ar pieaugušo.
 3. Peldies krasta tuvumā tad, ja krastmalā atrodas kāds no pieaugušajiem.
 4. Nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī.
 5. Nekad nespēlējies, kur kādu bērnu tur zem ūdens, jo bērns var aizrīties ar ūdeni

        un nosmakt.

 1. Nedrīkst tālu peldēt ar piepūšamajiem matračiem un kamerām, ja tie sāks zaudēt

        gaisu, tu nogrimsi.

 1. Nejokojies ūdenī, skaļi saucot „palīgā, es slīkstu”, jo situācijā, kad tiešām būs

        vajadzīga palīdzība, neviens tev nepievērsīs  uzmanību.

 1. Aizsalušām upēm, dīķiem, ezeriem tuvojies tikai kopā ar pieaugušo.
 2. Par ledus biezuma pārbaudi parūpēsies pieaugušie, nosakot, vai drīkst pa to

        staigāt, rotaļāties.

 1. Slidinies pa ledu celiņiem, ievērojot pieaugušā norādījumus par slidināšanās

        virzieniem.

 1. Pirms došanās uz sasalušas ūdenskrātuves ir jāpārliecinās vai ledus kārta ir

       pietiekoši bieza un droša.

 1. Aizliegts kāpt uz ledus vietās, kur:
 • ūdenskrātuvē ietek notekūdeņi, strauti un iztek gruntsūdeņi;
 • ir meldrāji un ūdensaugi;
 • ledus pārklāts ar biezu sniega kārtu;
 • sniega segā ir tumši un gaiši plankumi;
 1. Ja ledus ir ielūzis un tu atrodies āliņģī:
 • rokas jāizpleš sānis, jābalstās uz ledus un jāsauc pēc palīdzības;
 • jāpagriežas uz muguras tā, lai galva vai pleci nedaudz atbalstītos uz ledus;
 1. Palīdzības sniedzējs nedrīkst iet vai skriet pie lūzuma, jātuvojas rāpus, no

        neliela attāluma jāpamet cietušajam glābšanas līdzekļi.

 1. Cietušais pēc iespējas ātrāk jānogādā siltā vietā, ķermenis jānoberž ar vilnas

        drānu, jāapģērbj sausas drēbēs un jāiedod karsta tēja.

 1. Izvēloties peldvietu jāievēro sekojoši nosacījumi:
 • ūdenskrātuve nedrīkst būt piesārņota;
 • peldvietas krastam jābūt lēzenam;
 • peldvietas dibenam jābūt tīram, tajā nedrīkst būt lieli akmeņi, ūdenszāles, un

        13

           citi priekšmeti, saskaroties ar kuriem, var gūt traumu;

 • upē straumes tecēšanas ātrumam jābūt mazam;
 • par peldvietu nedrīkst izmantot vietu, kur pārvietojas ūdenstransporta

           līdzekļi.

 1. Pirms peldēšanās jāievēro sekojošais:
 • nedrīkst iet ūdenī sakarsušam vai sasvīdušam, ir jānogaida līdz stabilizējas

           ķermeņa temperatūra;

 • nedrīkst strauji mesties ūdenī, pirms peldēšanas uzsākšanas ir jāsaslapinās;
 • nedrīkst peldēties uzreiz pēc ēšanas un lielas fiziskas slodzes;
 • nedrīkst peldēties, ja ir lieli viļņi.
 1. Peldoties aizliegts:
 • peldēt tālāk par atbildīgās personas norādīto vietu;
 • tuvoties garāmbraucošiem ūdenstransporta līdzekļiem;
 • traucēt citiem brīvi peldēt;
 • grūst citus ūdenī.
 1. Bērniem, kuri neprot peldēt ir jālieto glābšanas riņķis vai veste un

        peldēties drīkst tikai pieauguša cilvēka uzraudzībā.

                                  XIII.  PIRMĀ PALĪDZĪBA    

         

 1. 153. Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi , paliek nelaba dūša, nekavējoties

         saki pieaugušajam.

 1. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis,

        neaiztiec pušumu, saki pieaugušajam.

 1. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc

        pieaugušo.

 1. Ja draugs vai grupas biedrs ir nokritis un saskrāpējies, ierāvis skabargu un ir asins

        neaiztiec ,bet tūlīt ziņo pieaugušajam

 1. Ja draugam vai grupas biedram ir sāpes, iekodis kāds kukainis tūlīt ziņo

        pieaugušajam

 1. Nekad  neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut  tev tos piedāvā draugs, jo tev tie var

        izrādīties bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to

        pieaugušajiem.

Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

14

 1. PIELIKUMS
 1. Instrukcija

 

BĒRNU PASTAIGU GRUPU ORGANIZĒŠANA ĀRPUS IESTĀDES TERITORIJĀM

Varakļānos

                                                                                                                                   

Instrukcija „Bērnu pastaigu grupu organizēšana ārpus Iestādes teritorijām” (turpmāk- instrukcija) nosaka pastaigu organizēšanas kārtību un  darbinieku drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” bērnu grupu pastaigās ārpus  teritorijas .

Pastaigas laikā par bērnu dzīvību, veselību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri pavada bērnus pastaigā. 

 1. Pirms došanās pastaigā grupas pirmskolas izglītības skolotājas( turpmāk-skolotājas):

*  Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami pastaigai un vai bērni ir atbilstoši ģērbti,

*  Izvērtē izvēlēto maršrutu, vai tas ir piemērots atbilstošai vecuma grupai,

*  Iepazīstina bērnus ar pastaigas maršrutu,

*  Pārrunā uzvedības noteikumus,

* Pārrunā ceļu satiksmes noteikumu prasības. 

 1. Pastaigas neorganizē:

*  Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem,

* Ja līst lietus, pūš stiprs vējš,

*  Ja ir ļoti karsts laiks.

Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (cepurītes, lakatiņi) 

 1. Dodoties pastaigā skolotājai jāatzīmē pastaigu reģistrācijas žurnālā datums, grupas nr., pastaigas vieta (maršruts), iziešanas laiks un bērnu skaits, ar kuru viņa iziet pastaigā un atgriežas Iestādē. Apstiprinātie pastaigu maršruti:1; 2 ;3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

Pastaigu žurnāls

5.                 Datums, laiks

6.                 Bērnu

7.                 skaits

(kas dodas ekskursijā)

Maršruta Nr. nosaukums, maršruta ilgums

8.                  Bērnu

skaits

9.                 atgriežoties

10.               Instruktāža bērniem par Drošības noteikumiem

11.               1 vai 2 pielikums

Bērni, kuri paliek iestādē (norādīt pieaugušā uzvārdu, pie kā tiek atstāti

Pieaugušie

12.               Vārds, uzvārds,

13.               mobīlais tālr

Paraksts

               

Drošības instruktāža grupā

INSTRUKTĀŽA

DATUMS

BĒRNU SKAITS

PEDAGOGA vārds uzvārds PARAKSTS

       
 1. Bērnu grupu pastaigā ārpus Iestādes teritorijas jāpavada 2 pieaugušajiem - viens iet grupas priekšā, otrs aizmugurē, tās kreisajā pusē. Bērniem obligāti ir jābūt apģērbtiem drošības atstarojošās vestēs
 2. Bērnu grupas atļauts vest tikai diennakts gaišajā laikā pa ietvēm, gājēju celiņiem vai gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav,- pa ceļa nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonna pa pāriem un ne vairāk par 25-30 bērniem (CSN ). Stingri jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

15

 1. Dodoties pastaigā ārpus teritorijas visam nepieciešamajam (rotaļlietām, priekšmetiem u.c.) jāatrodas pie pieaugušajiem rotaļlietām domātā somā vai tīklā.
 2. Dodoties pastaigā, jāatceras, ka nav ieteicams pastaigai izvēlēties ielas ar dzīvu satiksmi. Nedrīkst pieļaut pastaigas tuvu dzelzceļa sliedēm, nedrošām, būvēm, grāvjiem, lauztiem kokiem, ūdenskrātuvēm, tāpat nav pieļaujama bērnu rotaļāšanās to tuvumā. Pastaigājoties gar ezeriem, upēm vai citām ūdens krātuvēm, izvēlēties drošu attālumu no krasta- iet pa ietves tālāko malu. Kategoriski aizliegts bradāt un peldēties ūdenskrātuvēs!

     

 1. Karstā laikā ejot pastaigā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā ūdens (minerālūdens, atdzesēts vārīts ūdens) un pirmās palīdzības aptieciņa.
 2. Bērnus ragaviņās vai ratiņos drīkst vest tikai pa ietvi vai ceļa nomali
 3. Bērnu grupai brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām, bet, ja to nav, - krustojumos pa ietvju vai ceļa nomaļu turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm (CSN).
 4. Ja bērnu grupa nepaspēj pāriet ceļu vai ielu un uz tās bīstamā tuvumā parādās transporta līdzeklis, skolotājai tas jāaptur, nostājoties ar seju pret to un paceļot sarkanu karodziņu.
 5. Pastaigas laikā ejot pa ietvi vai brauktuves malu nav pieļaujama bērnu grūstīšanās, skraidīšana, skaļa uzvedība.
 6. Bīstamā situācijā pārtraukt pastaigu, atgriezties iestādē un informēt Vadītāju.
 7. Traumu (nelaimes) gadījumā nodrošināt cietušajam bērnam pirmās palīdzības   sniegšanu notikuma vietā.

Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu, nekavējoties ziņot iestādes medicīnas māsai , lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja telefons nav pieejams, viens no pieaugušajiem dodas uz iestādi pēc palīdzības.

Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Pēc atgriešanās iestādē par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un bērna vecākus.

 1. Ar savu parakstu pastaigu skolotāja apliecina, ka ir iepazinusies ar šo instrukciju un  uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību pastaigas laikā.                                                                                                                                                                                                                  
 2. Instrukcija saistoša Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”skolotājām un skolotāju palīgiem..

    

Sastādīja I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

16

 1. pielikums

 1. Instrukcija

CITU  IESTĀDES PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMU LAIKĀ

( pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku )

Varakļānos

                                                                                                                             

Instrukcija „Citu Iestādes pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākumu laikā” (turpmāk-instrukcija) nosaka pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” un (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos.

Iestādes pasākumi  var tikt organizēti Iestādes mūzikas/ sporta zālē, skolas sporta laukumā un ārpus Iestādes teritorijas ( estrādē)

Pamatprasības:

*  atbildīgā persona – pasākuma vadītājs un nepieciešamais palīgu sastāvs tiek apstiprināts ar Vadītājas rīkojumu. Ar rīkojumu var tikt apstiprināts arī pasākuma norises plāns.

*  atbildīgās personas funkcijas :

-     atbildēt par visa pasākuma norisi;

-     nodrošināt personīgu klātbūtni masu pasākumu laikā un instrukcijas par drošību masu pasākumu laikā ievērošanu;

-     nepieciešamības gadījumos informēt policiju par masu pasākumu norises laiku un vietu;

-      ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;

-      informēt Ceļu policiju par masu pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību un veselību .

 1. Pirms masu pasākuma atbildīgā persona, kura organizē vai koordinē pasākumu, pārliecinās par telpu un tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: 

*  zāles, telpas, būves u.c. platības piemērotību – nepieļaut lielāku pasākuma dalībnieku skaitu par pieļaujamo;

*  ugunsdrošību – evakuācijas ceļiem jābūt brīviem ;

*  elektrodrošību.

 1. Atbildīgā persona pirms pasākuma saskaņo ar Vadītāju masu pasākuma plānu, kurā norādīts –

- norises laiks;

- vieta;

- aptuvenais dalībnieku skaits;

- tehniskais nodrošinājums, tā atbilstība ekspluatācijas drošības prasībām;

- veicamie papildus drošības pasākumi;

- citas ar pasākumu saistītās organizatoriskās prasības.

17

 1. Atbildīgā persona vai palīgi pirms pasākuma veic zāles noformējumu ievērojot drošības prasības, vizuāli pārbauda krēslu drošību. Noformējumā izmantotajiem materiāliem, instalācijām jābūt drošām, stingri nostiprinātām.
 2. Atbildīgā persona pirms pasākuma sniedz norādījumus grupu pirmsskolas izglītības skolotājiem (turpmāk- skolotājas) par pasākuma norisi, bērnu nokļūšanu pasākuma vietā, norāda katras grupas atrašanās vietu pasākuma laikā un informē par pasākuma vietas atstāšanas kārtību.
 3. Pirms pasākuma grupu skolotājas:

    *  iepazīstina bērnus ar pasākuma norisi;

    *  pārrunā uzvedības, drošības  noteikumus pasākuma laikā;

    * informē, kā notiks nokļūšana pasākumā un kā jārīkojas pasākumam beidzoties.

 1. Pasākuma laikā par bērnu grupas drošību atbild grupas darbinieki –  skolotājas, skolotāju palīgi.
 2. Pasākuma laikā bērniem jāatrodas norādītajā vietā, bez pasākuma vadītāja vai grupas darbinieka norādījumiem patvaļīga pārvietošanās nav atļauta.
 3. Raudzīties, lai bērni pasākuma laikā negrūstītos, nedauzītu kājas pret grīdu u.tt., lai neapdraudētu savu vai citu bērnu drošību.
 4. Pasākumam beidzoties ievērot iepriekš dotos norādījumus par organizētu pasākuma vietas atstāšanu.
 5. Rīcība ārkārtas gadījumos:

     *  pasākuma organizatoriem, darbiniekiem ātri novērtēt radušos situāciju;

     *  nepieciešamības gadījumā veikt organizētu bērnu evakuāciju no pasākuma vietas;

     *  nepieļaut panikas rašanos, rīkoties atbilstoši darba aizsardzības instrukciju prasībām.

 1. Par visiem pasākuma laikā konstatētajiem trūkumiem un bojājumiem ziņot Vadītājai.

12.Pēc pasākuma atbildīgā persona veic pasākuma vietas sakārtošanu.

 1. Instrukcija saistoša Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājām un pasākuma organizatoriem.

 
 

Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja                  

 5. pielikums

 

 1. Instrukcija

PĀRGĀJIENU UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA PASĀKUMA LAIKĀ

Varakļānos

Instrukcija „Pārgājienu un ekskursiju organizēšanas kārtība un bērnu drošība pasākuma laikā” (turpmāk-instrukcija) nosaka pārgājienu, ekskursiju organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” (turpmāk-Iestādē ) organizētajos pasākumos .

Pārgājiena, ekskursijas laikā par bērnu veselību, dzīvību un drošību atbild Iestādes darbinieki, kuri organizē un vada pasākumu.

Pamatprasības:

*  Atbildīgās personas – ekskursijas vai pārgājiena organizētāji tiek apstiprināti ar Vadītājas rīkojumu.

*  Ekskursijas vai pārgājienus rīko tikai piedaloties Iestādes medicīnas māsai vai Vadītājas norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.

*  Atbildīgo personu – ekskursijas vai pārgājiena organizētāju funkcijas:

* atbildēt par visa pasākuma norisi;

*  nodrošināt 3. Instrukcijas  ievērošanu;

*  nodrošināt vecāku informēšanu par pārgājiena, ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām;

*  nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

*  par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;

*  bīstamā situācijā pārtraukt pārgājienu, ekskursiju un informēt vadītāju.

 1. Pirms došanās pārgājienā vai ekskursijā atbildīgās personas vadītājai iesniedz pieteikumu,  kurā norādīts pasākuma:

                1.1. laiks;( izbraukšanas un iespējamais atgriešanās, par kuru tiek informēti

                      arī vecāki)

                1.2. maršruts (garākiem maršrutiem pievienot aprakstu);

                1.3.dalībnieku saraksts (ar vecāku rakstiskām atļaujām);

                1.4. pārvietošanās veids;

                1.5.saziņas iespējas (tel. nr. norāda pie atbildīgās personas paraksta).

 1. Lai bērns varētu piedalīties grupas vai Iestādes rīkotajā pasākumā, vecāki rakstiski aizpilda ATĻAUJU, adresētu iestādes vadītājai, par bērna dalību pārgājienā/ekskursijā, kuru apstiprina ar savu parakstu.
 2. Vecāki informē atbildīgās personas par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskām īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par iespējām sazināties ar viņiem.
 3. Atbildīgās personas informē bērnu vecākus par nepieciešamību izvēlēties

19

pasākumam un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas.

 1. Pirms pārgājiena/ ekskursijas atbildīgās personas ( grupu skolotājas):

5.1. Iepazīstina bērnus ar maršrutu;

5.2. Pārrunā uzvedības , drošības noteikumus;

5.3. Pārrunā Ceļu satiksmes noteikumu prasības;

5.4. Informē par dabas aizsardzības prasībām par augiem, dzīvniekiem un to iespējamo bīstamību).

5.5. Novērtē laika apstākļu piemērotību pārgājienam/ ekskursijai.

 1. Pirms došanās pārgājienā/ ekskursijā atrunāt kārtību, kādā tiks nodrošināti bērni ar dzeramo (ūdeni, sulu u.c.) un pārtiku.
 2. Bērnu pārvadāšanas noteikumi:

7.1. Pirmsskolas vecuma bērnus drīkst pārvadāt tikai pasažieru pārvadāšanai  paredzētajos transporta līdzekļos – autobusos, mikroautobusos, vieglajās automašīnās;

7.2. Braukšanai paredzētajam transporta līdzeklim ir jābūt atbilstošā tehniskajā stāvoklī (apstiprinātam ar dokumentu, kuru lūdz uzrādīt pasākuma atbildīgā persona);

7.3. Jāraugās, lai transporta līdzekļa vadītājs būtu pieredzējis un labi pārzinātu izvēlēto maršrutu. Nepieļaut bērnu pārvadāšanu, ja rodas aizdomas par transporta līdzekļa vadītāja atrašanos reibuma stāvoklī.

7.4. Pārvadājot bērnu grupas, autobusā jāatrodas vismaz trijiem pieaugušajiem pavadoņiem. Šādam transporta līdzeklim priekšpusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei, kā norādīts Ceļu satiksmes noteikumu 192. punktā.

7.5. Transporta līdzeklī nedrīkst pārvadāt lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs. Pasažieri jāpārvadā tā, lai tie netraucētu vadītāju un neierobežotu viņa redzamību.

7.6. Ja bērnu pārvadāšanu veic vecāku piedāvātajā vieglajā automašīnā, kuras sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, vadās pēc Ceļu satiksmes noteikumu 148. punkta prasībām.

7.7. Gaidīt sabiedrisko pasažieru transporta līdzekli, autobusu atļauts tikai uz iekāpšanas laukumiem, bet, ja to nav, - uz ietves vai ceļa nomales.

7.8. Bērniem atļauts iekāpt transporta līdzeklī un izkāpt no tā tikai pēc tam, kad transporta līdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses. Autobuss pēc iespējas jāaptur vietā, kur nav intensīvas transporta līdzekļu kustības.

7.9. Bērnu iekāpšana un izkāpšana no transporta līdzekļa notiek tikai pa priekšējām durvīm atbildīgo personu uzraudzībā.

7.10. Pēc bērnu izkāpšanas no transporta līdzekļa, tos organizēti aizved uz paredzēto vietu, ievērojot visus bērnu grupas pārvietošanās noteikumus (Instrukcija Nr.2.)

 1. Braukšanas laikā bērniem aizliegts:

8.1.Traucēt vadītāju vai novērst tā uzmanību;

8.2. Atvērt braucoša transporta līdzekļa durvis, logus un izliekties pa tiem;

8.3.Trokšņot, grūstīties, pārvietoties pa transporta līdzekli;

8.4.Dzert no pudelēm, glāzēm;

8.5.Mētāties ar priekšmetiem;

8.6. Atvērt apturēta transporta līdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību.

8.7.Darboties ar asiem priekšmetiem.

 1. Ierodoties paredzētajā vietā, raudzīties, lai bērni ievērotu uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās un patvaļīgi neatstātu grupu.

20

 1. Ēšana un atpūta notiek organizēti, tam piemērotā vietā. Pēc ēšanas vieta jāsakopj.
 2. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē un tikai šim nolūkam paredzētajās vietās. Ja tādas nav, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas aizsardzības prasības un jāiekārto apliekot to ar akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm. Ugunskuru bez pieaugušo uzraudzības atstāt nedrīkst.
 3. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus.
 4. Gatavojot ēdienu, raudzīties, lai bērni atrastos drošā attālumā no uguns.
 5. Pēc kurināšanas ugunskurs jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai neatjaunotos degšana.
 6. Pārgājiena/ ekskursijas laikā patvaļīgi bērniem aizliegts:

*  atstāt pasākuma vietu;

*  plūkt un garšot jebkādus augus, augļus u.c., lai novērstu saindēšanās un saslimšanas draudus;

*  novilkt apavus un staigāt basām kājām;

*  dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, nezināma rakstura krāniem u.c..

 1. Ja pasākuma laikā paredzētas kustību rotaļas, spēles vai citas specifiskas nodarbes, bērni jāiepazīstina ar drošības noteikumiem, kas jāievēro to laikā.
 2. Atbildīgā persona nekavējoties informē bērnu vecākus, PII vadītāju un attiecīgos operatīvos dienestus, ja tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība, kā arī nepieciešamības gadījumā organizē bērnu atgriešanos Iestādē.
 3. Jebkuras traumas gadījumā griezties pie medmāsas vai atbildīgās personas, kura ir atbildīga par pirmās palīdzības sniegšanu.
 4. Atbildīgās personas ir atbildīgas par ekskursijā/ pārgājienā lietošanai izraudzītā rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 5. Instrukcija saistoša Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”skolotājām un skolotāju palīgiem.

 Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

21

 1. PIELIKUMS

 

 1. Instrukcija

SPORTA (FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS UN VESELĪBAS) NODARBĪBU UN SPORA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN BĒRNU DROŠĪBA NODARBĪBU UN PASĀKUMU LAIKĀ

Varakļānos

               

Instrukcija „Sporta (fiziskās izglītības un veselības) nodarbību un  pasākumu organizēšanas kārtība un bērnu drošība nodarbību un  pasākumu laikā” (turpmāk- instrukcija) nosaka sporta (fiziskās izglītības un veselības) nodarbību ( turpmāk- sporta ) un  pasākumu organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” (turpmāk-Iestādē) organizētajās  sporta nodarbībās un  pasākumos .

Sporta nodarbības un sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) organizē un vada pirmsskolas sporta skolotāja-s; grupu pirmsskolas izglītības skolotājas piedalās kā palīgi, lai palīdzētu nodrošināt precīzus fiziskās attīstības skolotājas norādījumus un sekotu bērnu drošībai. Piedaloties  sporta nodarbībās un sporta pasākumos pedagogiem jābūt sporta apavos  un atbilstošā  apģērbā.

 1. Sporta nodarbības un sporta pasākumus rīko Iestādes sporta zālē, sporta laukumā; ārpus Iestādes teritorijas – skolas stadionā vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 1. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta pasākumus, organizētāji ievēro Instrukcijas par izglītojamo drošību masu pasākumos prasības.
 1. Iestādes sporta pasākumus (sporta izpriecas, sacensības u.c.) rīko tikai iestādes medmāsas klātbūtnē vai vadītājas norīkotās par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
 1. Iestādes medicīnas māsa, pirmsskolas izglītības skolotāja ( turpmāk- skolotāja ) informē sporta  skolotāju par bērna veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījuma, ja bērnam piemērojamas īpašas prasības.
 1. Pirms nodarbības, sporta pasākuma skolotājām sekot, lai bērni noņemtu pulksteņus, aproces, ķēdītes, piespraudes un lai apģērbā nebūtu saspraudes, kas varētu apdraudēt bērnu drošību. Nodarbību laikā nav pieļaujama ēšana un košļājamo gumiju košļāšana.
 1. Pirms lietošanas pārbaudīt sporta inventāru – lai tas ir darba kārtībā. Bojātu inventāru nelietot!
 2. Sporta nodarbībās, sporta pasākumos bērniem un klātesošajiem darbiniekiem jābūt nodarbību specifikai un gadalaikam atbilstošā:

*  Sporta tērpā vai sporta nodarbībām piemērotā tērpā;

*  Sporta apavos. Sporta apaviem jābūt ērtiem, tīriem, sausiem.

 22

 1. Āra sporta nodarbības, sporta pasākumi notiek atbilstošos laika apstākļos, kas neapdraud bērnu veselību un drošību.
 1. Nodarbību gaitā skolotāju uzdevums ir raudzīties, lai:

*  Bērni ievēro disciplīnu;

*  Apzināti netraucētu citus bērnus;

*  Precīzi izpildītu dotos norādījumus.

* Ar savu rīcību neapdraud savu vai citu bērnu drošību.

 1. Lietojot sporta inventāru, raudzīties, lai tas tiktu lietots atbilstoši specifikai un veicamajam uzdevumam.
 1. Vingrošanas rīkus, inventāru drīkst izmantot tikai ar skolotājas atļauju un tās          

klātbūtnē.

 1. Pēc uzdevuma izpildes izmantotais inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā, lai tas netraucētu un neradītu bīstamas situācijas.
 1. Iepazīstinot bērnus ar jauniem vingrojumu kompleksiem, sporta spēlēm, informēt par to noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām.
 1. Iestādes sporta  skolotāja ir atbildīga par nodarbībās izmantojamo rotaļu, sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai un dzīvībai.
 1. Sasitumu, mežģījumu u.c. traumu gadījumos nekavējoties vērsties pie Iestādes medicīnas māsas, lai saņemtu turpmākus norādījumus. Par radušos traumu informēt  Vadītāju un bērna vecākus tekošās dienas laikā.
 1. Iestādes  sporta  skolotāja nodrošina Instrukcijas nr.5 ievērošanu nodarbību vai sporta pasākumu laikā.
 1. Instrukcija saistoša Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājām un skolotāju palīgiem.

Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

23

 1. PIELIKUMS

 

 1. Instrukcija

BĒRNU GRUPU ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA UN UZRAUDZĪBAS NODROŠINĀŠANA IESTĀDES TERITORIJĀS

 Varakļānos

Instrukcija „Bērnu grupu organizēšanas kārtība un uzraudzības nodrošināšana Iestādes teritorijās” (turpmāk- instrukcija) nosaka aktivitāšu un uzraudzības organizēšanas kārtību , atbildīgo darbinieku drošu rīcību Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” (turpmāk-Iestādē ) organizētajās aktivitātēs.

Iestādes teritorijas ir iežogotas, un tajās ir šādas funkcionālās zonas:

*  rotaļu zona – grupu rotaļu laukumi ;

* sporta zona – sporta laukumi;

Rotaļu un sporta laukumi tiek iekārtoti ar pirmsskolas vecuma bērniem piemērotām rotaļu celtnēm un konstrukcijām.

 1. Bērnu aktivitātes Iestādes teritorijās tiek organizētas:

*  Rīta cēlienā – no plkst. 9.30 – 12.30, ievērojot dienas režīmu atbilstoša bērnu vecuma grupai un gadalaiku īpatnības;

*  Pēcpusdienas cēlienā – pēc launaga no plkst. 16.00 – 18.00

 1. Rotaļas, pastaigas, sporta aktivitātes Iestādes teritorijā organizē grupu pirmsskolas izglītības skolotājas (turpmāk- skolotāja), sporta skolotāja. Bērnus uzrauga un par bērnu drošību atbild darbinieki, kuri atrodas ar bērniem laukumos. Bērnus Iestādes teritorijā stingri aizliegts atstāt bez pieaugušā uzraudzības, kā arī ļaut vieniem pārvietoties pa teritoriju!
 1. Pirms došanās uz laukumu, grupu skolotājas:

*  Novērtē laika apstākļus, vai tie ir pieņemami bērnu aktivitātēm svaigā gaisā un vai bērni ir atbilstoši ģērbti;

*  Pārrunā uzvedības, drošības noteikumus;

*  Izvēlas āra rotaļlietas, inventāru, atbilstošu aktivitātēm.

 1. Aktivitātes neorganizē:

*  Ja gaisa temperatūra ir zemāka par -100C, bērniem, jaunākiem par 3 gadiem,

*  Ja līst lietus, pūš stiprs vējš. 

 1. Bērnu grupas atļauts vest uz laukumiem tikai dienas gaišajā laikā.
 1. Bērni teritorijā tiek izvesti sekojoši:

*  Jaunākajās grupās viena  skolotāja iet ārā ar bērniem, tiklīdz  saģērbti pirmie pieci bērni, tādā veidā pakāpeniski tiek izvesti visi bērni, lai novērstu iespējamo bērnu sakaršanu;

*  Vecākajās grupās viena pirmsskolas skolotāja iet ārā, kad ir saģērbusies puse no bērniem, ar otru pus grupu iet ārā otra pirmsskolas skolotāja vai skolotāja palīgs. Bērnus saģērbt un izvest teritorijā palīdz skolotājas palīgs.

 24

 1. Dodoties svaigā gaisā, Iestādes teritorijās rīta cēlienā bērni ir divu  darbinieku -pirmsskolas izglītības skolotāju un / vai skolotāju palīga uzraudzībā; pēcpusdienas cēlienā – vienas skolotājas un pēc iespējām skolotāju palīga uzraudzībā.
 1. Dodoties ārā pa Iestādes durvīm, pieaugušais atver durvis, nospiežot koda atslēgu un pieturot durvis izlaiž bērnus. Bērniem spiest durvju kodu aizliegts!
 1. Uz laukumiem teritorijās bērni dodas organizēti pa pāriem, negrūstoties un neskrienot.
 1. Dodoties uz laukumiem, bērni drīkst nest tikai tādas rotaļlietas, priekšmetus, kuri neapdraud viņu drošību.
 1. Karstā laikā skolotājai jāņem līdzi slēgtā traukā dzeramais ūdens.
 1. Vasarā bērni nedrīkst atrasties saulē bez vieglas galvassegas (lakatiņi, cepurītes).
 1. Rotaļāties smilšu kastēs bērni drīkst tikai siltā laikā. Raudzīties, lai smiltis nebūtu aukstas un slapjas. Pēc rotaļāšanās smilšu kaste jāsakopj un jāpārklāj ar pārsegumu.
 1. Iestādes darbinieki, kuri pieskata bērnus Iestādes teritorijās (laukumos) ir atbildīgi par aktivitātēs izmantojamo rotaļlietu, rotaļu celtņu, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību bērnu vecuma īpatnībām, drošumu un nekaitīgumu bērnu veselībai. Neļaut bērniem izmantot  bojātu inventāru, atribūtus u.c..
 1. Pirms aktivitātēm pārbaudīt rotaļu laukumus un regulāri raudzīties, lai rotaļu zonā neatrastos bērniem bīstamas lietas – aerosolu flakoni, pudeles, atlūzas, izvirzījušās naglas u.c. bīstamas lietas, kas var apdraudēt bērnu un pašu drošību.
 1. Skolotāja nosaka kārtību, kādā bērni izmanto rotaļu atribūtus, lai nodrošinātu bērnu drošību:

*  Vingrošanas ierīces, šūpoles bērni drīkst izmantot tikai pieaugušā klātbūtnē;

*  Uz slidkalniņa drīkst atrasties tikai viens bērns;

*  Stingri aizliegts bērniem iet aiz šūpoļu barjeras, kad tiek lietotas šūpoles.

 1. Uz tualeti bērnu pavada viens no pieaugušajiem, otrs pieskata pārējos bērnus. Ja laukumā skolotāja ir viena, bērnus pieskatīt lūdz blakus laukumā esošo skolotāju. Ja tas nav iespējams, telpās dodas visa grupa. 
 1. Jebkuras traumas gadījumā vērsties pie medicīnas māsas. Gadījumos, kad medicīnas māsa neatrodas Iestādē, nelielu traumu gadījumos, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz pirmsskolas skolotāja vai cits darbinieks.

Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu vai citu nopietnu traumu, nekavējoties ziņot iestādes medicīnas māsai, lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Par traumu, nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un bērna vecākus.

 1. No grupas laukumiem darbinieki bērnu nodod vecākiem vai personai, kas pilnvarota bērnu izņemt. Par to vecāks veic ierakstu žurnālā.  Bērns svešām personām tiek izdots tikai pēc vecāku iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Bērnu neizdot iereibušām personām, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem.

 25

 1. Bērnam nekādā gadījumā nedrīkst atļaut vienam atstāt Iestādes teritoriju arī pēc vēcāku mutiska vai rakstiska lūguma.
 1. Gadījumā, ja bērns patvaļīgi atstājis Iestādes teritoriju, tiek norīkoti darbinieki viņu meklēt, par pazušanu tiek ziņots vecākiem, nepieciešamības gadījumā – policijai.
 1. Par konstatētajiem inventāra, rotaļu celtņu, atribūtu bojājumiem ziņot Iestādes saimniecības pārzinim.
 1. Instrukcija saistoša Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotājām un skolotāju palīgiem.

Sastādīja: I. Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” vadītāja

26

 VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                   VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

                                                              Reģistrācijas Nr. 90000054888

                                      Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

                                                   tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļāni, 18.12.2019.                                                                     

   APSTIPRINĀTS

ar  Varakļānu novada domes sēdes

27.12.2019. lēmumu Nr.15.1

 

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "SPRĪDĪTIS"

 

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar

likumu "Par pašvaldībām"

21. panta pirmās daļas 8 punktu

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"(turpmāk – iestāde) ir Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs vai Pašvaldība) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
 1. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 1. Iestādi reorganizē un likvidē Pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 1. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, kā arī noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simbolu.
 1. Iestādes juridiskā adrese: Rēzeknes iela 1, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838
 1. Dibinātāja juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838
 1. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Rēzeknes iela 1, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838 .

 

 

 

 1. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
 1. Pirmsskolas izglītības mērķi ir

8.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts

 pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

8.2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

 1. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
 1. Iestādes uzdevumi ir:

10.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.

10.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;

10.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

10.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;

10.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

10.6. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

10.7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

10.8. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

10.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.

III. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas

 1. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.
 1. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
 1. Izglītības iestādei, saskaņojot ar Pašvaldību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības īstenot speciālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
 1. Izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un citi normatīvie akti.
 1. Izglītības procesa organizācija
 1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
 1. Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek saskaņā ar Pašvaldības noteikto kārtību, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības noteikumus.
 1. Iestādē uzņem izglītojamos no 1,5 līdz septiņu gadu vecumam.
 1. Izglītojamajiem uzsākot apgūt izglītības programmu, Iestāde iepazīstina vecākus ar Iestādes nolikumu, izglītības programmu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.
 1. Izglītības programmu īsteno visu kalendāro gadu, piecas darba dienas nedēļā. Iestāde izglītības programmas īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai.
 1. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

20.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;

20.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

20.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

 1. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
 1. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu. 
 1. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:

23.1. Daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;

23.2. Garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

23.3. Iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

23.4. Izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;

23.5. Izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

23.6. Pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

23.7. Izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

23.8. Valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

23.9. Veselības nostiprināšanu;

23.10. Psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

 1. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
 1. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
 1. Pirmsskolas pedagogi vecākiem sniedz mutisku vērtējumu par izglītojamo fizisko un garīgo attīstību, sociālajām iemaņām un prasmēm, apgūtajām zināšanām un interesēm, kā arī ieteikumus vecākiem. Pēc izglītības satura apguves Iestāde vecākiem izsniedz izziņu par izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu attiecībā pret pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem aprakstošu vērtējumu.
 1. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām un citiem iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi
 1. Izglītojamā pienākumus un tiesības nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums un citi ārējie un Iestādes iekšējie normatīvie akti.
 1. Izglītojamais ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

 

 

 

 

 1. Iestādes vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi.

 

 1. Iestādi vada vadītājs (turpmāk - iestādes vadītājs), kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar Iestādes vadītāju slēdz Varakļānu novada pašvaldība.
 1. Iestādes vadītāja kompetence noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, amata aprakstā, darba līgumā un Iestādes nolikumā. Iestādes vadītājs vada Iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par Iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanu.
 1. Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 1. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību nosaka un precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
 1. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 1. Iestādes Pedagoģiskās padomes sastāvā ir Iestādes vadītājs, pirmsskolas izglītības metodiķis un visi pedagoģiskie darbinieki.
 1. Iestādes Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs.
 1. Iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 

 1. Iestādes iekšējie normatīvie akti un iestādes izdota administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība.
 1. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina vadītājs:
 2. 1. Pirmsskolas izglītības programma, saskaņojot ar dibinātāju;
 3. 2. Pirmsskolas attīstības plāns, saskaņojot ar dibinātāju;
 4. 3. Darba kārtības noteikumi, saskaņojot novada Domes priekšsēdētāju
 5. 4. Iekšējās kārtības noteikumi, saskaņojot ar iestādes padomi;
 6. 5. Izglītības iestādes padomes reglaments;
 7. 6. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes reglaments;
 8. 7. Kārtība, kādā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde uzturas nepiederošas personas, saskaņo ar iestādes padomi;
 9. 8. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
 10. 9. Iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

43. 10. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība Iestādē;

43. 11. Bērnu personas datu aizsardzības kārtība

 1. 12. kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” un tās organizētajos pasākumos,

pastaigu grafiki, maršruti

 1. 13. Pirmsskolas lietu nomenklatūra, saskaņojot ar arhīvu pārvaldi.

 

 1. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam-Varakļānu novada pašvaldībai (Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838).
 1. Iestādes saimnieciskā darbība
 1. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
 1. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanai.
 1. Iestādes finansēšana avoti un kārtība
 1. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 1. Iestādes finansēšanas avoti ir:

48.1. valsts budžeta līdzekļi;

48.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

48.3. papildu finanšu līdzekļi:

48.3.1. privātpersonu ziedojumi un dāvinājumi;

48.3.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

48.3.3. dažādu projektu, kuros Iestāde piedalās, līdzekļi;

48.3.4. ieņēmumi par telpu, īri;

48.3.5. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt mazākas par pašizmaksu.

 1. Maksu par izglītības programmas apguvi Iestādē sedz no valsts un Pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 1. Pedagogu darba samaksu nodrošina no valsts un Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 1. Iestādes uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un saimnieciskā personāla darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 1. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā. Par papildu finanšu līdzekļu izmantošanu Iestādes vadītājs sniedz pārskatu Iestādes padomei.
 1. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 1. Iestādes pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs.
 1. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaiti nodrošina Pašvaldība. Iestādes finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta. Iestādes finanšu plānošanas procesu un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Pašvaldības Finanšu nodaļa.
 1. Iestādes vadītājs organizē un nodrošina Iestādes darbību budžetā paredzēto un Iestādes tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 1. Par ziedojumiem, kas Iestādē saņemti mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu

daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

 1. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

58.1. iestādes attīstībai;

58.2. mācību līdzekļu iegādei;

58.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

58.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.

 1. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 1. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā,

 paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
 1. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
 1. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIV. Citi noteikumi.

 

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 1. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, un pašvērtējuma ziņojumu.

 

 1. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārējo datu aizsardzības regulu.
 1. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
 1. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

68.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

68.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 1. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

Atzīt par spēku zaudējušu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" NOLIKUMU  kas apstiprināts 2014. gada 31. jūlijā  ar Varakļānu novada domes lēmumu  Nr. 11.21

                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA
yabancı dizi izleforumbahisdeneme bonusu veren sitelercasino sitelerikareasbet girişpoker siteleriftn bahis sitelerideep water izlebetingo girişgobahis girişasper casino güncel girişkareasbetgobahis girişkareasbet güncel girişsiyah bayrak ayna amirnba bahis siteleribeylikdüzü escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikduzu escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişuseslate.comsweet bonanza oynabig bass bonanza demoaviator oynabigger bass bonanza oynadog house demosugar rush oynaaviatrix oynawild west gold oynakazı kazan oynasweet bonanza oynagates of olympus demodede oynasltobahisleri oynabahisnow girişbahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslotcasinoslotcasinopercasinoperhipercasino girişhipercasinohipercasinocasilotcasilotcasilotcasilot güncel girişgüvenilir bahis sitelerijupwin girişonwin girişelitbahissahabetbahisnow girişbahis comaresbet girişredwin girişslotbar girişmusclebetaspercasinoholiganbet girişzingabet girişkralbet girişsweet bonanzaenobahis girişkareasbet girişsekabet girişsweet bonanza oynakripto siteleriguncel tipobet girişkibris casino casinobet güncel girişvipbet girişonline spor bahislerisweet bonanza demoaviator oynagates of olympus oynawild wild riches demofruit party oynapragmatic slotlari demowild west gold demogreek gods oynaaviator oynastarlight princess demobahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslot girişcasino slotcasinoslot güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper girişhipercasino girişhipercasino şikayethipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilotcasilotcasilotjupwin girişelitbahis girişlordcasino girişcasinoslot girişbetizm girişdemo slotslot casino girişhipodrombet girişhipodrombet girişnetxcasino girişnetxcasino girişbetbey girişbetbeyjulibet girişjulibetsimdibahis girişcanli bahis sitelericasinovans girişmostbet güncel girişgates of olympus oynaaviator oynaaviator kazandog house demodinamobet girişrainbow reels gold demopopüler casinolarroyal casino kibrisonline canli baihlslerportobet giriş adresibahisnow tv maç izledigiturk maç yayınıtropical tiki oynasimsek rulet oynabook of ra oynacash bonanza oynapandas of fortune oynabuffalo king oynamadame destiny oynahoney honey honey oynagreat rhino oynapirate gold oynamustang gold oynalordcasino girişcasinolevant girişmetroslot girişpalacebet güncel girişmaksibet girişpusulabet girişbetgaranti girişdellabet girişturkbet girişmeritking girişmeritking girişbahisnow tv izlekavbet girişglobal bahis girişglobalbahis güncel girişglobalbahis yeni girişmatadorbet yeni girişmatadorbet giriştarafbet girişbahisnowbahisnow yeni girişcasinoslot girişcasinoslot canlı casinocasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişhipercasinohipercasino girişhipercasino girişcasilotcasilot girişcasilot girişbetovis girişsugar rush girişaviator oynagates of olympus oynamoney train demobig bass crash demobig bass splash demozeus vs hades demobetpublic güncel girişslot bet oynamobil bet güncel girişgüncel online casinoiddaa yaptodtv maç izlesmartbahis girişwolf gold oynagates of olympus demospaceman oynabarn festival demobigger bass blizzard demorelease the kraken demobulky fruits democandy crush oynabetturkey girişbetwoon girişbetwoon girişhilarionbet girişhilarionbet girişcasinoslotbahisnowanadolu casino girişcasinomaxi girişintobet girişcasinoslotcasinoslotbahisnowbahisnow girişbahisnow girişhipercasino girişbetonred girişbetonred girişbahisnowbahisnpwbahisnowcasinoslotcasinoslot girişcasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişcasinoperhipercasino girişhipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilot girişnisanbet girişsimdibahis girişalbibet girişcrash oyunlarbig bass bonanza oynatwilight princess demowisdom of athena demothe wild gang demoblazing wilds demorabbit garden demo oynabalıkçı hasan oynabetriyal girişcasino dedeaviator oynacasinobet girişmobilbet girişbulgaristan casinokaçak yayınbedava maç yayınıegt slotlarcasinoper girişBinance Kayıt Olmatipobetdeneme bonusu veren sitelerstarzbet girişstarzbet twittercasibomaviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotgates of olympus demo oynadeneme bonusu veren sitelerxslotcasibomcasibomcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkey twittercasibomMatadorbetFuckkkPORNNNbetturkeyXXXXXbetturkeyBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHack ForumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCrack forumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomcasibomSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPORNOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahiswon15.comcasibomPORNOOOOcasibomcasibomPornnncasibombahsegel girişsweet bonanza demoelexbet yeni giriş adresicasibomcasibomcasibomcasibomcasibomsuperbetinbetkombetmatiknakitbahismarsbahisstarzbetpiabetbetturkeysekabetonwinbetistimajbetportobetvdcasinoonwinholiganbettarafbetmarsbahisbetgarantilunabetbettiltcasibomcasibom girişmarsbahisonwinsekabetbahiscomcasibomcasibomcasibomcasibomtarafbetgüvenilir casino sitelericasibomcasibommatbet girişholiganbetonwinonwinbahiscomtarafbetholiganbetimajbethitbetbetkanyonbetorderbetkanyonbetparkonwinonwinmatadorbetbetturkeybetturkeyjojobet girişmarsbahissahabetsahabetsahabetparibahistipobetholiganbetdinamobet Anadolu yakası ÇekicikavbetmariobetmarsbahisbetebetholiganbetholiganbetmariobetBetinie güncel girişimajbetjojobet girişmarsbahismarsbahisbetcupcasibomjojobetjojobetbetcup hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle film izle hack forum marsbahis casibom giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri casibomxslotgiriş jojobetcasibom girişsweet bonanzabahsegeljojobet güncel girişmarsbahis girişonwin girişmatbet girişbets10betturkeysingle loginİstanbul Escortjojobetcasibomkalebetpapaz büyüsüjojobetPapaz BüyüsüTümbetcasibomcasibomjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetJojobetjojobetOnwinJojobet girişjojobet girişmatbetmatadorbettipobetmatadorbetcasino sitelerigrandpashabet girişjojobet girişstarzbet girişjojobet güncel girişbettilt girişbetorspin girisjojobetmarsbahisvbetextrabetmeritkingjojobetjojobet girişjojobetjojobetbuy 25 instagram likesbetofficejojobetCasinolevant Girişbuy twitter accountsjojobet girişindian escorts manchesterbetebetJojobetholiganbetPusulabetstarzbettipobetjojobetjojobetjojobetmatbetbetciomatadorbet girişbullbahisbets10jojobetbetvolegrandpaşabetbetciobetcio girişbetcio güncel girişjojobetmatbetsahabetstarzbetstarzbet starzbet twitterstarzbet twitterstarzbetbetebetsahabetstarzbet