Saistošie dokumenti

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas  izglītojamo vecāki un citas personas  

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                      Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/          

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas

 izglītojamo vecāki un citas personas

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada

24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to

organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

 

 1. Kārtība nosaka Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un izglītības iestādes darbības nepārtrauktību.
 3. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno izglītības iestādes dežurants.
 4. Ikviena persona, apmeklējot izglītības iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.
 5. Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir obligāta prasība ievest izglītojamo Izglītības iestādē - pierakstīties, kā arī izņemot izglītojamo pēc rotaļnodarbībām – parakstīties.
 6. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet grupas telpā pēc mācību procesa sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu.
 7. Izglītojamo vecāki, aizbildņi, citi pilnvaroti ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt izglītības iestādes izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar izglītības iestādes vadības norādījumiem.
 8. Izglītojamā likumiskais pārstāvis paziņo vadībai par plānoto uzaicināmo personu skaitu, norādot informāciju par šo personu vārdu un uzvārdu, kā arī citu informāciju, kas nepieciešamas pēc izglītības iestādes vadības norādījuma.
 9. Par uzaicināto personu uzturēšanos izglītības iestāde atbild uzaicinātājs.
 10. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību norises laikā, vēršas pie dežuranta vai cita atbildīgā izglītības iestādes darbinieka.
 11. Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par tikšanos skolas dežurantu.
 12. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē grupas skolotāju. Vecāki ar kārtību var iepazīties pie iestādes vadītājas vai informatīvajā grupas dokumentu mapē).
 13. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav izglītības iestādes izglītojamais, vecāks vai izglītības iestādes darbinieks.
 14. Nepiederoša persona, ienākot izglītības iestādes telpās, pieiet pie izglītības iestādes dežuranta un informē par ierašanās iemeslu. Dežuranta pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi.
 15. Par personām, kuras Izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, Pirmsskolas dežurants informē Izglītības iestādes vadītāju vai pilnvaroto personu - metodiķi, saimniecības pārzini, medmāsu, lietvedi.
 16. Nav pieļaujama nepiederošu personu ielaišana un uzturēšanās iestādes pārtikas blokā.
 17. Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata.
 18. Par nepiederošas personas uzturēšanos izglītības iestādē ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.
 19. Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā izglītības iestādē dežuranta pienākums ir pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību un pavadīt viņus pie izglītības iestādes vadības pārstāvja.
 20. Apmeklētājs atstāj izglītības iestādes telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā nav likumiska pamata šeit atrasties.
 21. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas izglītības iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.
 1. Izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar šiem noteikumiem notiek katra mācību gada sākumā vecāku sapulcē.
 2. Katru mācību gadu iestādes dežurants tiek atkārtoti iepazīstināts ar šiem noteikumiem un darbojas pēc 1, 2 instrukcijas, kas ir neatņemama sastāvdaļa šiem noteikumiem.
 1. Ar šiem noteikumiem var iepazīties Izglītības iestādes grupās vai pie vadītājas kabinetā.
 2. Iestādes saimniecības pārzinim ir pienākums ar šiem noteikumiem iepazīstināt izglītības iestādes dežurantu un citus atbildīgos darbiniekus.
 3. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.
 4. Atzīt par spēku zaudējušus iestādes 2018. gada 31. augusta iekšējos noteikumus ar rīkojuma Nr.1-20/11 „Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”.
 5. Ar 2020. gada 31. augustā stājas spēkā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” rīkojums Nr 1-20/

Vadītājs                                                                                                         Ilga Mestere

 

 

 

 

 1. Instrukcija

Kārtība par nepiederošu personu sagaidīšanu un tālāku rīcību.

 1. Ēkas dežurants atbild par nepiederošu personu sagaidīšanu.
 1. Ārdurvis ir slēdzamas.
 1. Iestādē durvis slēgtas no 900 – 1800
 1. Apmeklētājus Iestādē pēc domofona zvana signāla ielaiž dežurante.
 1. Iestāde slēgta no 1800 - 730
 1. Ēkas Dežurants paskatās un novērtē apmeklētāju, ja apmeklētājs ir piedzēries vai agresīvi noskaņots, tad durvis netiek atslēgtas. Par notikušo paziņo vadītājai vai kādam no administrācijas, ja nav izdevies atrast tad ir jāizsauc policija.
 1. Ja apmeklētājs nešķiet aizdomīgs, tad atver durvis un noskaidro kādā jautājumā un pie kā apmeklētājs ir atnācis, palīdz atrast vajadzīgo personu vai vecākiem bērna grupiņu.

   

            Instrukciju sastādīja

                                                    Vadītāja                                     Ilga Mestere

             Instrukcijai piekrītu: 

      No  0900 – 1400    Līga Putniņa                                                                                                                                       

                                                                    paraksts                 datums

                                          

        No 1400 – 1800        Ināra Spridzāne  ______________________________

                                                                      paraksts                 datums

       

 

 1. Instrukcija

 

Kārtība, kādā tiek slēgtas durvis.

 1. Ārdurvis ir slēdzamas, ir zvans un domofons.
 2. Grupu durvis arī ir slēdzamas, kas ļauj skolotājam noslēgt grupu arī tad, kad ārdurvis nav slēgtas.
 3. Kārtība kādā tiek slēgtas ārdurvis:

Durvis nav slēgtas  730 – 900

         Durvis slēgtas        900– 1800

         Durvis slēgtas        1800 – 730

 1. Kad pie ārdurvīm tiek nospiesta DOMOFONA zvana poga, tad  dežurants,    skatoties monitorā un noskaidrojot, kas un kādā nolūkā nācis, atslēdz  ārdurvis.
 2. Kad vecāks dodas projām kopā ar bērnu, tad nospiežot durvju atvēršanās pogu izkļūst no iestādes.

Informāciju sastādīja

                              vadītāja:                                                 Ilga Mestere

  Instrukcijai piekrītu  

 No  0900 – 1400  Līga Putniņa                                                                                                                                         

                                                              paraksts                      datums

No 1400 – 1800  Ināra Spridzāne ______________________________

                                              paraksts                 datums                                                                                          

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA