Saistošie dokumenti

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

10.panta trešās daļas 2. punktu un

Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 89

 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai

valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi” 4.1. apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Kārtība nosaka, kādā reģistrē Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un sazinās ar izglītojamā likumisko pārstāvi un informē pašvaldības sociālo dienestu vai bāriņtiesu, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi.
 2. Izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas mērķis ir samazināt 5- 6 gadīgo izglītojamo apmācību neattaisnoto kavējumus un uzlabot mācība procesa efektivitāti un kvalitāti.
 3. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kas apgūst 5-6 gadīgo pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
 1. Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole

 

 1. Atbildīgie pedagogi izglītojamo ierašanos vai neierašanos (turpmāk – kavējumus) izglītības iestādē reģistrē grupas žurnālā
 2. Atbildīgie pedagogi izglītojamo kavējumus izglītības iestādē reģistrē katru mācību dienu, veicot ierakstus par izglītojamo kavējumiem katru mācību dienu.
 3. Ja izglītojamais ierodas mācību nodarbībās ar nokavēšanos, viņa likumiskais pārstāvis sniedz paskaidrojumu, paskaidrojot kavējuma iemeslu.
 4. Likumiskais pārstāvis, ierodoties izglītības iestādē, iesniedz grupas skolotājam kavējumus attaisnojošus dokumentus (ārstniecības personas izsniegts dokuments vai rakstīta zīme u.tml.). Grupu skolotāji vai cita atbildīgā persona šos dokumentus nodot pirmsskolas iestādes un skolu māsai. Kamēr nav iesniegts attaisnojošs dokuments, izglītojamo nedrīkst pieņemt grupā..
 5. Katra mēneša beigās grupu skolotājas iesniedz kavējumu attaisnojošus dokumentus pirmsskolas iestādes un skolu māsai par izglītojamo kavētu dienu skaitu.

III. Informācijas par izglītojamo kavējumiem aprite starp izglītības iestādi, likumisko pārstāvi un pašvaldību

 

 1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, likumiskais pārstāvis (darba dienās laikā no plkst. 7:45 līdz 9:00) par to informē izglītības iestādes grupas skolotāju, nosaucot izglītojamā vārdu, uzvārdu, neierašanās iemeslu un aptuveno izglītības iestādē neierašanās laiku:

7.1. zvanot grupas skolotājai(Nr. grupas informāciju stendā)vai vadītājai pa tālruni 29342315

7.2. nosūtot īsziņu grupas skolotājai vai vadītājai pa tālruni 29342315

7.3. nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

7.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts grupas skolotājām vai vadītājai.

 1. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupas skolotāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā sazinās ar likumisko pārstāvi, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
 2. Ja izglītojamais( 5-6 gadi) nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.
 3. Pašvaldības izglītības darba koordinators, ievērojot Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ja nepieciešams sadarbībā ar izglītības iestādi un citām institūcijām, tostarp sociālo dienestu un bāriņtiesu, noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus un koordinē to novēršanu.
 4. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, grupas skolotāja informē izglītības iestādes vadītāju, kura informē sociālo dienestu un bāriņtiesu.
 5. Ja kompetentajām iestādēm konstatēto pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestādes vadītāja par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
 6. Izglītības iestāde, saņemot informāciju no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kas reizi gadā apkopo un analizē Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, un uzklausot Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodiskos ieteikumus, sekmē priekšlaicīgas apmācības pārtraukšanas riska mazināšanu.
 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Katras grupas skolotājas ir atbildīgas par precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. Ar kārtību, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē, izglītojamie un likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti, uzsākot kārtējo mācību gadu un to apliecina ar parakstu.
 2. Šie noteikumi tiek ievietoti katras grupas informācijas mapē

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA