Saistošie dokumenti

DROŠĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLĀ   

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

                          

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/

              DROŠĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLĀ   

        

Ministru kabineta  2009. gada 24. novembra noteikumu

Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7. punkts

 1. Izglītojamos (turpmāk - bērnus) pirmsskolā ieved likumiskais pārstāvis (turpmāk - vecāki) vai pilnvarota persona ne jaunāka par 13 gadiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Par šī noteikuma ievērošanu un pilnvarojuma dokumentu noformēšanu atbild vecāki.
 2. Vecākiem, ievedot bērnus grupā, jāseko, lai bērns būtu vesels un tiktu ievērota higiēna.
 3. Pirmsskolā grupas skolotājas bērnu var nepieņemt un vecāku vai pilnvarotas personas pavadībā nosūtīt to pie ģimenes ārsta gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par bērna veselības stāvokli.
 4. Ja bērns pirmsskolu neapmeklē slimības vai citu apstākļu dēļ, atsākot nodarbību apmeklējumu, vecākiem ir jāiesniedz ārsta zīme vai cits prombūtni pamatojošs dokuments.
 5. Ja bērns nevar ierasties pirmsskolā, vecākiem par to jāinformē atbildīgais pedagogs. Ēdināšanas dienas maksa netiek aprēķināta tad, ja par kavējumu slimības dēļ vecāki paziņo kārtējās dienas rītā līdz pulksten 9.00, vai par kavējumu mājas apstākļu  dēļ vecāki paziņo iepriekšējās dienas rītā līdz pulksten 9.00
 6. Pirmsskolas telpas bērni drīkst atstāt tikai atbildīgā pedagoga vai tā palīga uzraudzībā.
 7. Pirms došanās uz rotaļu laukuma teritoriju, atbildīgais pedagogs vai tā palīgs pārliecinās vai tur neatrodas bērnu dzīvībai un veselībai bīstami priekšmeti vai radušies kādi ārkārtēji apstākļi.
 8. Pastaigas laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem nodrošina nepieciešamo drošības noteikumu ievērošanu.
 9. Pastaiga (organizēta bērnu pārvietošanās, nepārsniedzot trīs kilometrus lielu attālumu ārpus skolas teritorijas) līdz 30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku sarakstu.
 10. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs ar bērniem veic sarunu par pastaigas mērķi un pārrunā drošības noteikumus un ar parakstu apstiprina pastaigu žurnālā.
 11. Pastaigas laikā viens pieaugušais iet grupas priekšgalā, otrs aizmugurē. Bērni iet pa pāriem kolonā. Pastaigas laikā izmanto atstarojošas dzeltenas krāsas vestes pedagogu un bērnu drošībai.
 12. Ja ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas laikā notiek nelaimes gadījums, tad atbildīgais pedagogs:
  • cietušajam sniedz pirmo palīdzību, ja ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā;
  • ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
  • par nelaimes gadījumu nekavējoties informē izglītības iestādes vadību un cietušā Vecākus;
 13. Ārkārtas situācijās zvana glābšanas dienestam pa tālr. 112.

Vadītājs                                 Ilga Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA