Saistošie dokumenti

Bērnu datu aizsardzības kārtība

0009

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

           VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

                                                                                        APSTIPRINU:

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                                                                                    vadītāja                   Ilga Mestere                                                                                                                                          

                                                                                                             datums......................, rīkoju ms  Nr. 1-20/

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''SPRĪDĪTIS'' IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Bērnu personas datu aizsardzības kārtība

                                         Izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas                                                                       Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz                                                          personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,

 Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Kārtība nosaka Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk- Pirmsskola) bērnu personas datu aizsardzības ievērošanas noteikumus un nosacījumus likumīgai datu apstrādei Pirmsskolā atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām (turpmāk – likums) un citiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – kārtība).
 2. Pirmsskolas rīcībā esošie bērnu personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Pirmsskolas funkcijas. Visi bērnu personas datu tiek aizsargāti, ievērojot ikviena Satversmes 96.pantā nostiprinātās tiesības uz personas privātumu.
 3. Kārtības ievērošana attiecas uz visiem Pirmsskolas darbiniekiem, kuri saistīti ar izglītības iestādes funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar bērnu personas datiem.
 4. Saskaņā ar likumu uz bērnu personas datu apstrādi ir attiecināmi šādi termini:
  • datu subjekts — bērns, kuru var tieši vai netieši identificēt;
  • datu subjekta piekrišana — bērna likumiskā pārstāvja brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru viņš atļauj apstrādāt bērna personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai;
  • personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu bērnu;
  • personas datu apstrāde — jebkuras ar bērna personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu;
  • personas datu apstrādes sistēma — jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus personu identificējošus kritērijus;
  • personas datu operators — pārziņa pilnvarota persona, kas veic bērnu personas datu apstrādi pārziņa uzdevumā;
  • personas datu saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti bērnu personas dati;
  • sensitīvi personas dati — bērnu personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, kā arī sniedz informāciju par personas veselību;
  • pārzinis — Pirmsskola, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par bērnu personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;
  • trešā persona — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu subjektu, bērna likumisko pārstāvi, Pirmsskolu vai personas, kuras tieši pilnvarojusi Pirmsskola.
 1. Bērnu personas datu drošības pasākumi
 1. Pirmsskola nodrošina bērnu personas datu aizsardzību, katrai personas datu apstrādei izvirzot noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi.
 2. Bērnu personas dati var tikt izmantoti tikai likumīgam un iepriekš noteiktam mērķim, kas saistīts ar Pirmsskolas funkciju izpildi. Vadītājs ir atbildīgs par šādu mērķu noteikšanu un īstenošanu ( kā arī kontroli) personīgi un ar Pirmsskolas personāla starpniecību. Bērnu personas dati nevar tikt izmantoti komerciāliem, politiskiem un citādiem mērķiem, kas nav saistīti ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, ja nav saņemta datu subjekta likumiskā pārstāvja piekrišana.
 3. Bērnu personas datu apstrādē tiek ievērots proporcionalitātes princips, kas paredz, ka Pirmsskolai ir tiesības apstrādāt tikai tādus datus, kas nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai.
 4. Bērnu personas datu apstrādes ilgums ir saistīts ar noteiktu personas datu apstrādes mērķi. Datu uzglabāšana pēc noteiktā mērķa sasniegšanas nav atļauta, izņemot gadījumu, ja vadītājs ir noteicis pamatotu nepieciešamību šādu datu saglabāšanai.
 5. Vadītājs nodrošina bērnu personas datu drošību, proti, nodrošina datu konfidencialitāti un to nenokļūšanu trešo personu nelikumīgā rīcībā. Jebkuriem bērnu personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarots atbildīgais darbinieks, ja viņa darba pienākumi ir saistīti ar noteikto datu apstrādi.
 6. Papildus šīs kārtības 9. punktam vadītājs ir atbildīgs, ka bērnu personas dati netiek sagrozīti, bojāti un tiem nepiekļūst tiem nepilnvarotas personas.
 7. Lai nodrošināti bērnu personas datu aizsardzību, Pirmsskolā tiek ieviesti šādi papildus drošības pasākumi:
  • telpām - ugunsdrošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību izglītības iestādē;
  • informācijas tehnoloģijām un datiem: rezerves kopijas, uzstādīta antivīrusu programmatūra, regulāra tehnisko paroļu maiņa.
 1. Par bērna personas datu apstrādi nepieciešama bērna vecāku piekrišana (skat. veidlapu Nr. 1)
 2. Par bērna fotogrāfiju un/vai filmēšanas ierakstu apstrādi nepieciešama bērna vecāku piekrišana (skat. veidlapu Nr. 1)

III. Bērnu datu apstrādes pamatprincipi

 1. Ikvienam bērnam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.
 2. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai Pirmsskolas likumisko funkciju īstenošanai saskaņā ar Pirmsskolas nolikumu un tikai tad, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

          15.1. ir datu subjekta (bērna likumiskā pārstāvja) piekrišana;

             15.2. datu apstrāde nepieciešama Pirmsskolai savu noteikto funkciju veikšanai;

      15.3. datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu bērna vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

             15.4. datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai bērna personas dati ir nodoti Pirmsskolai;

     15.5. datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot bērna pamattiesības un brīvības, realizētu Pirmsskolas likumiskās intereses.

 1. Lai aizsargātu bērna intereses, Pirmsskola nodrošina:

                16.1. godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi;

                16.2. personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;

      16.3. tādu bērnu personas datu glabāšanas veidu, kas bērnu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;

      16.4. bērnu personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

 1. Sensitīvo bērnu personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad:

      17.1. datu subjekts (bērna likumiskais pārstāvis) ir devis rakstveida piekrišanu sensitīvo datu apstrādei;

      17.2. personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu bērna vai citas personas dzīvību un veselību, un bērna likumiskais pārstāvis tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu piekrišanu;

      17.3.personas datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības vajadzībām, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

      17.4. apstrāde attiecas uz tādiem personas datiem, kuri ir nepieciešami fiziskās vai juridiskās personas tiesību vai likumisko interešu aizsardzībai tiesā;

      17.5. personas datu apstrāde ir nepieciešama sociālās palīdzības sniegšanai un to veic sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējs;

      17.6. personas datu apstrāde ir nepieciešama statistiskiem pētījumiem, ko veic Centrālā statistikas pārvalde;

      17.7. personas datu apstrāde ir nepieciešama, pildot valsts pārvaldes funkcijas vai veidojot likumā noteiktās valsts informācijas sistēmas.

 1. Bērna tiesības
 2. Iegūstot bērna personas datus, Pirmsskolai ir pienākums sniegt bērna likumiskajam pārstāvim šādu informāciju, ja vien tā jau nav bērna likumiskā pārstāvja rīcībā:

        18.1. pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

        18.2. paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums.

 1. Pēc datu subjekta (bērna likumiskā pārstāvja) pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:

        19.1. iespējamie personas datu saņēmēji;

        19.2. tiesības piekļūt bērna personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

 1. Šīs kārtības 16. un 17. punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja normatīvie akti pieļauj veikt bērna personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi.
 2. Ja personas dati nav iegūti no bērna likumiskā pārstāvja, Pirmsskolai ir pienākums, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus personas datus trešajām personām, sniegt bērna likumiskajam pārstāvim šādu informāciju:

      21.1. pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

      21.2. paredzētais personas datu apstrādes mērķis.

 1. Pēc bērna likumiskā pārstāvja pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:

      22.1. iespējamie personas datu saņēmēji;

      22.2. personas datu kategorijas un datu ieguves avots;

      22.3. tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

 1. Šīs kārtības 19. un 20.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja:

      23.1. normatīvie akti paredz personas datu apstrādi, neinformējot par to datu subjektu (bērna likumisko pārstāvi);

      23.2. apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem vai Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanai, datu subjekta (bērna likumiskā pārstāvja) informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama.

 1. Papildus šīs kārtības 16.-21.punktā minētajām tiesībām bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības iegūt visu informāciju, kas savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā vai nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās.
 2. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu.
 3. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju:

      26.1. pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

      26.2. personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

      26.3. datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;

      26.4. personas datu ieguves avots, ja vien normatīvie akti neaizliedz šīs ziņas izpaust;

      26.5. automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

 1. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja bērna likumiskais pārstāvis var pamatot, ka bērna personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Pirmsskolas pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus.
 2. Bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu.
 3. Par bērna personas datu apstrādi nepieciešama bērna vecāku piekrišana (skat. veidlapu Nr. 1)
 4. Par bērna fotogrāfiju un/vai filmēšanas ierakstu apstrādi nepieciešama bērna vecāku piekrišana (skat. veidlapu Nr. 1)

 5. Bērna personas dati pēc to veidiem

un to apstrādes nosacījumi

 1. Bērna personas kodu apstrādā (izmanto), ja to nosaka normatīvie akti vai ir datu subjekta likumiskā pārstāvja piekrišana un ja personas koda apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu bērnu personas datu apstrādes mērķi.
 2. Bērna personas fotogrāfiju izmantošana Pirmsskolas dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Pirmsskolas telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēts bērna likumiskais pārstāvis un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītājam mērķim.
 3. Bērnu datu apstrāde Pirmsskolas interneta vietnēs ir pieļaujama, ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs Pirmsskolas darbinieks ir tiesīgs piekļūt tikai tiem datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. Bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir aizliegts piekļūt citu bērnu personas datiem. Jebkuras paroles tiek veidotas vismaz no 8 simboliem (vēlams).
 4. Lai nodrošinātu datortīkla un tehnisko resursu drošību, tiek ieviesta to lietošanas kontrole. Atbildīga persona informē par kontroles nosacījumiem un sankcijām lietotājiem (bērnu vecākiem), ja netiks ievēroti lietošanas noteikumi. Šie noteikumi ir īpaši jāņem vērā attiecībā uz Pirmsskolas darbinieku elektronisko pastu un interneta lietošanu darba vietā.
 1. Mācību novērtējums Pirmsskolas ikdienas darbā attiecībā uz bērnu netiek izpausts trešajām personām (attiecībā uz vecāko grupu). Pirmsskola nodrošina, ka katra bērna mācību sasniegumu novērtējums (tostarp dažādas piezīmes attiecībā uz bērna mācību procesu) ir pieejams tikai pašam bērnam un likumiskajiem pārstāvjiem.
 2. Ja Pirmsskolā tiek veikts kāds zinātnisks, socioloģisks vai tamlīdzīgs pētījums, kurā nepieciešams norādīt bērna personas datus aptaujas anketās, šādu datu (jo īpaši sensitīvo datu) vākšanai tiek saņemta likumiskā pārstāvja piekrišana, un tie tiek informēti par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem.
 1.   Videonovērošana Pirmsskolā ( tostarp bērnu boimetrisko datu izmantošana) tiek veikta, iepriekš izvērtējot nepieciešamību izmantot biometriskos datus, lai sasniegtu paredzēto mērķi. Videonovērošanas galvenais mērķis ir nodrošināt aizsardzību pret ļaunprātīgu rīcību vai noziedzīgiem nodarījumiem. Nepieciešamo uzraudzības darbību veikšanai tiek ievērots proporcionalitātes princips, proti, tiek novēroti tikai nepieciešamie objekti un apastākļi, izslēdzot sistēmu ievietošanu telpās, kur jāpieļauj personu privātums ( tualetes, dušas, apģērbu maiņas telpas, medicīniskās aprūpes kabinets). Videonovērošana tiek veikta,informējot par to visas personas ar brīdinājuma zīmēm pie ieejas Pirmsskolā vai citādi pēc vadības ieskatiem. Bērna likumiskais pārstāvis var piekļūt vidoenovērošanas ierakstiem un attēliem gadījumos, ja tas nepieciešams šo personu tiesisko interešu vai tiesību aizsardzībai. Vadītājs nosaka atbildīgo personu, kura pārzina videonovērošanas kārtību un datu aizsardzību.
 2. Bērna personas datu ievietošanas Pirmsskolas mājas lapā internetā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ievērojot personu, no kurām personas datu informācija ir ievākta, informēšanu par publiskošanu mājas lapā un par datu vākšanas mērķi, kā arī nodrošinot, ka bērna likumiskais pārstāvis pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst tos. Minētais ir attiecināms arī uz Pirmsskolas blogu (emuāru) darbību.

           

7

Veidlapa Nr. 1

Varakļānu Pirmsskolas izglītības

iestādes ''Sprīdītis''

                                               Likumiskā pārstāvja A T Ļ A U J A

sava bērna fotogrāfiju un/vai filmēšanas ierakstu , vārda un uzvārda apstrādei

ar mērķi popularizēt Pirmsskolas izglītības iestādes  aktivitātes, veicināt Pirmsskolas atpazīstamību un tās prestižu

Es,________________________________________________________ __

            ( izglītojamā likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds)

piekrītu mana dēla / meitas _______________________________________

                                                                                        (vārds, uzvārds)

            Piekrītu / nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot) fotogrāfiju un filmēšanas ierakstu veikšanai, kā arī to izvietošanai Pirmsskolas telpās.

                        Piekrītu / nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot) fotogrāfiju un filmēšanas ierakstu publicēšanai Pirmsskolas dokumentos, t.sk. informatīvajos materiālos, gadagrāmatās, publikācijām, interneta mājas lapā.

                        Piekrītu / nepiekrītu (vajadzīgo pasvītrot) vārda , uzvārda  publicēšanai Pirmsskolas dokumentos, t.sk. informatīvajos materiālos, gadagrāmatās, publikācijām, interneta mājas lapā.

Es apzinot, ka piekrišana ir brīvi atsaucama un šāds atsaukums neietekmēs personas datu, fotogrāfiju un filmēšanas ierakstu izmantošanas likumību, kas pamatojas uz sniegto piekrišanu pirms atsaukuma.

            Personas datu operators: lietvede Sandra Ūzuliņa

Pārzinis: iestādes vadītāja Ilga Mestere

Iespējamie personu datu saņēmēji:

medicīnas māsa Anita Kanča, grāmatvede Sanita Senkāne, izglītības metodiķe Aija Apeine, grupu skolotājas.

_______________________________________________________________

                                            (datums, paraksts, atšifrējums)

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA