Saistošie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi

0009

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

                                 

                                               

                                    

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                      

                                                                                                                                                                                   APSTIPRINU:

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                        vadītāja                         Ilga Mestere

                                                                                                                                          31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/              

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu un

 Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu

 Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. apakšpunktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" (turpmāk - iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr. 1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un iestādes nolikumu (turpmāk – noteikumi).
 1. Noteikumi nosaka:

 

2.1. izglītojamo (turpmāk-bērni), viņu vecāku vai bērna likumisko pārstāvju (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību iestādē un tās organizētajos pasākumos, šo noteikumu ievērošana ir obligāta izglītojamiem un darbiniekiem. ;

2.2.  bērnu tiesības un pienākumus;

2.3.  iestādes un vecāku līdzdarbības formas;

2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.5. citus jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktajām prasībām.

 1. Bērnu tiesības, uzvedības noteikumi un vecāku līdzdarbība
 1. Bērniem ir šādas tiesības:

 

3.1. apmeklēt izglītības iestādi un apgūt vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar iestādes nolikumu;

3.2. uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās  un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna dzīvībai kaitīgos apstākļos;

3.3. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

3.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti;

3.5. pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos un skatēs;

3.6. saņemt personiskās mantas aizsardzību iestādē;

3.7. citu atbalstu, kas noteikts tiesības normās.

 1. Bērniem ir šādi pienākumi:

 

4.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai;

4.2. ievērot šos noteikumus atrodoties ārpus telpām:

4.2.1. atrodos pastaigai paredzētajā vietā;

4.2.2. nelieku pirkstus šķirbās un žogā;

4.2.3. neuzsāku sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz sētas vai teritorijā, nepieņemu no viņiem dāvanas vai saldumus;

4.2.4. stāstu, ja ieraugu svešu, nepazīstamu cilvēku pedagogam vai citam pieaugušajam;

4.2.5. šūpojos, slidinos ievērojot drošību;

4.2.6. neeju aiz šūpoļu barjeras, ja kāds šūpojas, šūpojoties neatlaižu rokas;

4.2.7.ja šūpojoties gadās izkrist, palieku mierīgi guļot, neceļot galvu līdz šūpoles apstājas;

4.2.8. netuvojos svešiem dzīvniekiem.

4.3. ievērot drošības noteikumus un instrukcijas atrodoties pirmsskolā (Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"un tās organizētajos pasākumos.(1,2 pielikums)) ;

4.4. neiziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības;

4.5. neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus;

4.6. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem, iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem;

4.7. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus gan izglītības iestādē, gan tās teritorijā, gan ārpus tās;

4.8. saudzīgi izturēties pret izglītības iestādes īpašumu un apkārtējo vidi;

4.9. izpildīt pedagogu un atbalsta darbinieku prasības;

4.10. neveikt jebkādas darbības, kas var kaitēt pašam bērnam vai citiem bērniem, iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem;

4.11. emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai drošībai gadījumos nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai

- Ja dara pāri man, izstāstīšu pedagogam,

- Ja dara pāri draugam, palīdzēšu draugam un izstāstīšu pedagogam.:

nekavējoties saukt palīgā pieaugušos izglītības iestādes pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem.

 1. Pirmsskolas iestādes vadītāja, pedagogu un darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

 

5.1. Konstatējot jebkāda veida vardarbību (arī tādu, kas varētu būt notikusi ārpus Iestādes) pret izglītojamo, pedagogs nekavējoties ziņo Pirmsskolas vadītājai vai to aizvietojošai personai un kura organizē neatliekamos pasākumus, lai novērstu draudus izglītojamā dzīvībai un veselībai (izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību)

5.2. Ja vardarbību konstatējis pedagogs vai darbinieks, pēc tam, kad ir novērsts, Pirmsskolas vadītājs izvērtē saņemto informāciju un nekavējoties ziņo par notikušo iesaistīto izglītojamo vecākiem, Valsts policijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus speciālistus (psihologs, sociālais pedagogs) Bērna veselības aizsardzība un drošība ir primārais iestādes uzdevums, kas tiek nodrošināts nekavējoties.

 1. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvā dienesta izsaukšanu izvietojums izglītības iestādē.

6.1. Zināšu kā jāizsauc palīdzība(112):

6.2. Ievērošu izliktās evakuācijas zīmes un citu informāciju par operatīvā dienesta izsaukšanu garderobē, kāpnēs, gaiteņos.

6.3. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā iestādes kāpņu telpā. Katras grupas  informācijas mapē ir izvietota operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība,  instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

 1. Vecāku līdzdarbība izglītības procesā tiek īstenota, vadītājai vai pedagogiem veicot šādas darbības vecāku sapulcēs vai vecāku kopsapulcēs:

7.1. iepazīstinot vecākus ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas mapē;

7.2. informējot bērnu vecākus par nepieciešamajiem mācību līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

7.3. informējot bērna vecākus par bērnam  nepieciešamo laika apstākļiem atbilstošu  apģērbu un apaviem, kas nepieciešami izglītības procesam;

7.4. iepazīstinot ar informāciju bērna vecākus, ka iestādē un tās teritorijā fotografētais, filmētais materiāls vai kā citādi ievāktā informācija ir aizsargājami personas dati un to apstrādē ievēro normatīvo aktu prasību par fizisko personu datu aizsardzību;

7.5. lūgt vecākiem, lai ar savu personīgo attieksmi parāda bērnam, ka pret iestādes darbiniekiem izturas ar cieņu un toleranci, sekmējot to, lai izglītojamam veidotos pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem - izglītojamam un pieaugušajiem. Tādējādi aizliedzot iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnu un iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;

7.6. informējot bērna vecākus, ka pret iestādes mantu un teritoriju ir nepieciešams izturēties saudzīgi, mācot to arī bērnam;

7.7. paskaidrojot, ka aizliegts iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, iegādāties un realizēt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;

7.8. aizliedzot pieļaut mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos iestādes teritorijā;

7.9. brīdinot, ka maksājumus par bērna ēdināšanu ir nepieciešams veikt savlaicīgi (ja tādi paredzēti);

7.10. veicinot bērna vecāku piedalīšanos iestādes organizētajos pasākumos;

7.11. piedāvājot vecākiem iesaistīties, sniedzot palīdzību iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un uzturēšanā kārtībā;

7.12. informējot bērna vecākus par dalību bērna grupas vecāku sapulcēs un pirmsskolas vecāku kopsapulcēs;

7.13. veicinot bērna vecākus izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus iestādes darba pilnveidošanai.

III. Atbildība par noteikumu neievērošanu

 1. Noteikumu ievērošana ir obligāta izglītojamiem un iestādes personālam.
 1. Noteikumu neievērošanas gadījumā:

9.1. Pedagogs mutiski aizrāda izglītojamam;

9.2. Pedagogs kopā ar Pirmsskolas vadītāju veic pārrunas ar izglītojamo;

9.3. Pedagogs iesniedz Iestādes vadītājam rakstisku ziņojumu;

9.4. Pedagogs uzaicina vecākus tikties ar Pirmsskolas vadītāju.

9.5. Vadītāja, ja situācija neuzlabojas,  nosūta rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no iestādes, izņemot  piecgadīgos un sešgadīgos bērnus, kuru apmācība ir obligāta.

 1. Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 

 1. Grupas pedagogs katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs iepazīstina vecākus ar iestādes noteikumiem, vai iestājoties pirmsskolā iepazīstina vecākus ar iestādes noteikumiem ko vecāki apliecina ar savu parakstu.

 

 1. Iestādes Noteikumi, kas saistoši arī vecākiem, tiek apkopoti grupas informācijas mapē un ar tiem vecāki var iepazīties katrā grupā.
 2. Informācijas mapē vecākiem ir izvietota informācija par iestādes vadības pieņemšanas laikiem.
 3. Evakuācijas plāni, operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība ir izvietoti katrā iestādes kāpņu telpā.
 4. Bērnus ar šiem noteikumiem iepazīstina grupas pedagogs katru gadu septembrī un atkārtoti pēc vajadzības attiecīgajās situācijās un mācību tēmās pēc nepieciešamības.
 1. Noslēguma jautājums
 1. Noteikt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes 2018. gada 31. augusta rīkojuma Nr 1-20/11 iekšējo normatīvo aktu „Iekšējās kārtības noteikumi”.
 1. 2020. gada 31. augustā Stājas spēkā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iekšējo normatīvo aktu „Iekšējās kārtības noteikumi” Rīkojuma Nr 1-20/
 1. Noteikumus un to grozījumus apstiprina Iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

      

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Pirmsskolas dibinātājs, Pirmsskolas vadītājs, Pirmsskolas pedagoģiskā padome, Pirmsskolas padome.

                                                      Vadītāja                                             Ilga Mestere

SASKAŅOTS   ___. ___. _____

                                                                   

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs                                        Māris Justs


Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA