Saistošie dokumenti

Nolikums

 VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                   VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

                                                              Reģistrācijas Nr. 90000054888

                                      Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

                                                   tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Varakļāni, 18.12.2019.                                                                     

   APSTIPRINĀTS

ar  Varakļānu novada domes sēdes

27.12.2019. lēmumu Nr.15.1

 

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "SPRĪDĪTIS"

 

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar

likumu "Par pašvaldībām"

21. panta pirmās daļas 8 punktu

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"(turpmāk – iestāde) ir Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs vai Pašvaldība) dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
 1. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 1. Iestādi reorganizē un likvidē Pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 1. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir savs zīmogs, kā arī noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simbolu.
 1. Iestādes juridiskā adrese: Rēzeknes iela 1, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838
 1. Dibinātāja juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838
 1. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Rēzeknes iela 1, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838 .

 

 

 

 1. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi
 1. Pirmsskolas izglītības mērķi ir

8.1. organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts

 pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu;

8.2. veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamajam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

 1. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
 1. Iestādes uzdevumi ir:

10.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai.

10.2. sekmēt izglītojamā fizisko spēju attīstību un kustību apguvi;

10.3. sekmēt izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

10.4. veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;

10.5. sekmēt izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;

10.6. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Veidot izpratni par cilvēktiesību pamat­principiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

10.7. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītojamā sagatavošu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

10.8. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus;

10.9. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.

III. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas

 1. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.
 1. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
 1. Izglītības iestādei, saskaņojot ar Pašvaldību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības īstenot speciālās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.
 1. Izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un citi normatīvie akti.
 1. Izglītības procesa organizācija
 1. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti.
 1. Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek saskaņā ar Pašvaldības noteikto kārtību, nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās higiēnas un drošības noteikumus.
 1. Iestādē uzņem izglītojamos no 1,5 līdz septiņu gadu vecumam.
 1. Izglītojamajiem uzsākot apgūt izglītības programmu, Iestāde iepazīstina vecākus ar Iestādes nolikumu, izglītības programmu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem.
 1. Izglītības programmu īsteno visu kalendāro gadu, piecas darba dienas nedēļā. Iestāde izglītības programmas īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1. jūnija līdz 31. augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu nostiprināšanai.
 1. Pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir:

20.1. ievērot izglītojamā vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu;

20.2. sekmēt izglītojamā pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē;

20.3. nodrošināt izglītojamā, pedagogu, dibinātāja un vecāku sadarbību.

 1. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.
 1. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu. 
 1. Pirmsskolas izglītības satura apguve izglītojamajam nodrošina:

23.1. Daudzpusīgas izglītojamā attīstības sekmēšanu un individualitātes veidošanos;

23.2. Garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

23.3. Iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, tai skaitā izglītojamā prasmes patstāvīgi mācīties un pilnveidoties veidošanos un attīstību;

23.4. Izglītojamā saskarsmes un sadarbības prasmju sekmēšanu;

23.5. Izglītojamā pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicinot izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību;

23.6. Pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību;

23.7. Izpratnes par cilvēktiesību pamatprincipiem veidošanos, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

23.8. Valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi;

23.9. Veselības nostiprināšanu;

23.10. Psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

 1. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
 1. Izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.
 1. Pirmsskolas pedagogi vecākiem sniedz mutisku vērtējumu par izglītojamo fizisko un garīgo attīstību, sociālajām iemaņām un prasmēm, apgūtajām zināšanām un interesēm, kā arī ieteikumus vecākiem. Pēc izglītības satura apguves Iestāde vecākiem izsniedz izziņu par izglītības programmas apguvi un bērna sasniegumu attiecībā pret pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem aprakstošu vērtējumu.
 1. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un dibinātāja noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas un drošības prasībām un citiem iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem.
 1. Izglītojamo tiesības un pienākumi
 1. Izglītojamā pienākumus un tiesības nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības likums un citi ārējie un Iestādes iekšējie normatīvie akti.
 1. Izglītojamais ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

 

 

 

 

 1. Iestādes vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi.

 

 1. Iestādi vada vadītājs (turpmāk - iestādes vadītājs), kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Darba līgumu ar Iestādes vadītāju slēdz Varakļānu novada pašvaldība.
 1. Iestādes vadītāja kompetence noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, citos normatīvajos aktos, amata aprakstā, darba līgumā un Iestādes nolikumā. Iestādes vadītājs vada Iestādes attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par Iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanu.
 1. Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo vadītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.
 1. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību nosaka un precizē darba līgums un amata apraksts.
 1. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

 

 1. Vadītājam ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
 1. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar vadītāju, izdod padome.

VIII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

 1. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 1. Iestādes Pedagoģiskās padomes sastāvā ir Iestādes vadītājs, pirmsskolas izglītības metodiķis un visi pedagoģiskie darbinieki.
 1. Iestādes Pedagoģisko padomi vada Iestādes vadītājs.
 1. Iestādes Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

 

 1. Iestādes iekšējie normatīvie akti un iestādes izdota administratīvā akta un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība.
 1. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina vadītājs:
 2. 1. Pirmsskolas izglītības programma, saskaņojot ar dibinātāju;
 3. 2. Pirmsskolas attīstības plāns, saskaņojot ar dibinātāju;
 4. 3. Darba kārtības noteikumi, saskaņojot novada Domes priekšsēdētāju
 5. 4. Iekšējās kārtības noteikumi, saskaņojot ar iestādes padomi;
 6. 5. Izglītības iestādes padomes reglaments;
 7. 6. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes reglaments;
 8. 7. Kārtība, kādā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde uzturas nepiederošas personas, saskaņo ar iestādes padomi;
 9. 8. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
 10. 9. Iekšējie personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi

43. 10. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas kārtība Iestādē;

43. 11. Bērnu personas datu aizsardzības kārtība

 1. 12. kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” un tās organizētajos pasākumos,

pastaigu grafiki, maršruti

 1. 13. Pirmsskolas lietu nomenklatūra, saskaņojot ar arhīvu pārvaldi.

 

 1. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam-Varakļānu novada pašvaldībai (Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838).
 1. Iestādes saimnieciskā darbība
 1. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
 1. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanai.
 1. Iestādes finansēšana avoti un kārtība
 1. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
 1. Iestādes finansēšanas avoti ir:

48.1. valsts budžeta līdzekļi;

48.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;

48.3. papildu finanšu līdzekļi:

48.3.1. privātpersonu ziedojumi un dāvinājumi;

48.3.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

48.3.3. dažādu projektu, kuros Iestāde piedalās, līdzekļi;

48.3.4. ieņēmumi par telpu, īri;

48.3.5. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt mazākas par pašizmaksu.

 1. Maksu par izglītības programmas apguvi Iestādē sedz no valsts un Pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
 1. Pedagogu darba samaksu nodrošina no valsts un Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 1. Iestādes uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un saimnieciskā personāla darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 1. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā. Par papildu finanšu līdzekļu izmantošanu Iestādes vadītājs sniedz pārskatu Iestādes padomei.
 1. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 1. Iestādes pamatbudžeta tāmi apstiprina Dibinātājs.
 1. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaiti nodrošina Pašvaldība. Iestādes finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta. Iestādes finanšu plānošanas procesu un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Pašvaldības Finanšu nodaļa.
 1. Iestādes vadītājs organizē un nodrošina Iestādes darbību budžetā paredzēto un Iestādes tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
 1. Par ziedojumiem, kas Iestādē saņemti mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu

daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

 1. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

58.1. iestādes attīstībai;

58.2. mācību līdzekļu iegādei;

58.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

58.4. pedagogu materiālajai stimulēšanai.

 1. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju.

XII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 1. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā,

 paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 1. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
 1. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.
 1. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs.

XIV. Citi noteikumi.

 

 1. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību.
 1. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, un pašvērtējuma ziņojumu.

 

 1. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārējo datu aizsardzības regulu.
 1. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
 1. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

68.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

68.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

 1. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

Atzīt par spēku zaudējušu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" NOLIKUMU  kas apstiprināts 2014. gada 31. jūlijā  ar Varakļānu novada domes lēmumu  Nr. 11.21

                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA