Saistošie dokumenti

Saistošie dokumenti

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                      Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/          

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas

 izglītojamo vecāki un citas personas

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada

24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to

organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

 

 1. Kārtība nosaka Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un izglītības iestādes darbības nepārtrauktību.
 3. Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno izglītības iestādes dežurants.
 4. Ikviena persona, apmeklējot izglītības iestādi, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, izglītojamo, darbinieku un citu apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.
 5. Izglītojamā vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir obligāta prasība ievest izglītojamo Izglītības iestādē - pierakstīties, kā arī izņemot izglītojamo pēc rotaļnodarbībām – parakstīties.
 6. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet grupas telpā pēc mācību procesa sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu.
 7. Izglītojamo vecāki, aizbildņi, citi pilnvaroti ģimenes locekļi un draugi var apmeklēt izglītības iestādes izglītojošos, svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar izglītības iestādes vadības norādījumiem.
 8. Izglītojamā likumiskais pārstāvis paziņo vadībai par plānoto uzaicināmo personu skaitu, norādot informāciju par šo personu vārdu un uzvārdu, kā arī citu informāciju, kas nepieciešamas pēc izglītības iestādes vadības norādījuma.
 9. Par uzaicināto personu uzturēšanos izglītības iestāde atbild uzaicinātājs.
 10. Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt izglītojamo mācību norises laikā, vēršas pie dežuranta vai cita atbildīgā izglītības iestādes darbinieka.
 11. Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par tikšanos skolas dežurantu.
 12. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē grupas skolotāju. Vecāki ar kārtību var iepazīties pie iestādes vadītājas vai informatīvajā grupas dokumentu mapē).
 13. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kura nav izglītības iestādes izglītojamais, vecāks vai izglītības iestādes darbinieks.
 14. Nepiederoša persona, ienākot izglītības iestādes telpās, pieiet pie izglītības iestādes dežuranta un informē par ierašanās iemeslu. Dežuranta pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi.
 15. Par personām, kuras Izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, Pirmsskolas dežurants informē Izglītības iestādes vadītāju vai pilnvaroto personu - metodiķi, saimniecības pārzini, medmāsu, lietvedi.
 16. Nav pieļaujama nepiederošu personu ielaišana un uzturēšanās iestādes pārtikas blokā.
 17. Izglītības iestādē aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās bez likumiska pamata.
 18. Par nepiederošas personas uzturēšanos izglītības iestādē ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.
 19. Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā izglītības iestādē dežuranta pienākums ir pieprasīt apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību un pavadīt viņus pie izglītības iestādes vadības pārstāvja.
 20. Apmeklētājs atstāj izglītības iestādes telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā nav likumiska pamata šeit atrasties.
 21. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas izglītības iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.
 1. Izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar šiem noteikumiem notiek katra mācību gada sākumā vecāku sapulcē.
 2. Katru mācību gadu iestādes dežurants tiek atkārtoti iepazīstināts ar šiem noteikumiem un darbojas pēc 1, 2 instrukcijas, kas ir neatņemama sastāvdaļa šiem noteikumiem.
 1. Ar šiem noteikumiem var iepazīties Izglītības iestādes grupās vai pie vadītājas kabinetā.
 2. Iestādes saimniecības pārzinim ir pienākums ar šiem noteikumiem iepazīstināt izglītības iestādes dežurantu un citus atbildīgos darbiniekus.
 3. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.
 4. Atzīt par spēku zaudējušus iestādes 2018. gada 31. augusta iekšējos noteikumus ar rīkojuma Nr.1-20/11 „Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”.
 5. Ar 2020. gada 31. augustā stājas spēkā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas” rīkojums Nr 1-20/

Vadītājs                                                                                                         Ilga Mestere

 

 

 

 

 1. Instrukcija

Kārtība par nepiederošu personu sagaidīšanu un tālāku rīcību.

 1. Ēkas dežurants atbild par nepiederošu personu sagaidīšanu.
 1. Ārdurvis ir slēdzamas.
 1. Iestādē durvis slēgtas no 900 – 1800
 1. Apmeklētājus Iestādē pēc domofona zvana signāla ielaiž dežurante.
 1. Iestāde slēgta no 1800 - 730
 1. Ēkas Dežurants paskatās un novērtē apmeklētāju, ja apmeklētājs ir piedzēries vai agresīvi noskaņots, tad durvis netiek atslēgtas. Par notikušo paziņo vadītājai vai kādam no administrācijas, ja nav izdevies atrast tad ir jāizsauc policija.
 1. Ja apmeklētājs nešķiet aizdomīgs, tad atver durvis un noskaidro kādā jautājumā un pie kā apmeklētājs ir atnācis, palīdz atrast vajadzīgo personu vai vecākiem bērna grupiņu.

   

            Instrukciju sastādīja

                                                    Vadītāja                                     Ilga Mestere

             Instrukcijai piekrītu: 

      No  0900 – 1400    Līga Putniņa                                                                                                                                       

                                                                    paraksts                 datums

                                          

        No 1400 – 1800        Ināra Spridzāne  ______________________________

                                                                      paraksts                 datums

       

 

 1. Instrukcija

 

Kārtība, kādā tiek slēgtas durvis.

 1. Ārdurvis ir slēdzamas, ir zvans un domofons.
 2. Grupu durvis arī ir slēdzamas, kas ļauj skolotājam noslēgt grupu arī tad, kad ārdurvis nav slēgtas.
 3. Kārtība kādā tiek slēgtas ārdurvis:

Durvis nav slēgtas  730 – 900

         Durvis slēgtas        900– 1800

         Durvis slēgtas        1800 – 730

 1. Kad pie ārdurvīm tiek nospiesta DOMOFONA zvana poga, tad  dežurants,    skatoties monitorā un noskaidrojot, kas un kādā nolūkā nācis, atslēdz  ārdurvis.
 2. Kad vecāks dodas projām kopā ar bērnu, tad nospiežot durvju atvēršanās pogu izkļūst no iestādes.

Informāciju sastādīja

                              vadītāja:                                                 Ilga Mestere

  Instrukcijai piekrītu  

 No  0900 – 1400  Līga Putniņa                                                                                                                                         

                                                              paraksts                      datums

No 1400 – 1800  Ināra Spridzāne ______________________________

                                              paraksts                 datums                                                                                          

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

10.panta trešās daļas 2. punktu un

Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 89

 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai

valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi” 4.1. apakšpunktu

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Kārtība nosaka, kādā reģistrē Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo neierašanos izglītības iestādē un sazinās ar izglītojamā likumisko pārstāvi un informē pašvaldības sociālo dienestu vai bāriņtiesu, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi.
 2. Izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas mērķis ir samazināt 5- 6 gadīgo izglītojamo apmācību neattaisnoto kavējumus un uzlabot mācība procesa efektivitāti un kvalitāti.
 3. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kas apgūst 5-6 gadīgo pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
 1. Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole

 

 1. Atbildīgie pedagogi izglītojamo ierašanos vai neierašanos (turpmāk – kavējumus) izglītības iestādē reģistrē grupas žurnālā
 2. Atbildīgie pedagogi izglītojamo kavējumus izglītības iestādē reģistrē katru mācību dienu, veicot ierakstus par izglītojamo kavējumiem katru mācību dienu.
 3. Ja izglītojamais ierodas mācību nodarbībās ar nokavēšanos, viņa likumiskais pārstāvis sniedz paskaidrojumu, paskaidrojot kavējuma iemeslu.
 4. Likumiskais pārstāvis, ierodoties izglītības iestādē, iesniedz grupas skolotājam kavējumus attaisnojošus dokumentus (ārstniecības personas izsniegts dokuments vai rakstīta zīme u.tml.). Grupu skolotāji vai cita atbildīgā persona šos dokumentus nodot pirmsskolas iestādes un skolu māsai. Kamēr nav iesniegts attaisnojošs dokuments, izglītojamo nedrīkst pieņemt grupā..
 5. Katra mēneša beigās grupu skolotājas iesniedz kavējumu attaisnojošus dokumentus pirmsskolas iestādes un skolu māsai par izglītojamo kavētu dienu skaitu.

III. Informācijas par izglītojamo kavējumiem aprite starp izglītības iestādi, likumisko pārstāvi un pašvaldību

 

 1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, likumiskais pārstāvis (darba dienās laikā no plkst. 7:45 līdz 9:00) par to informē izglītības iestādes grupas skolotāju, nosaucot izglītojamā vārdu, uzvārdu, neierašanās iemeslu un aptuveno izglītības iestādē neierašanās laiku:

7.1. zvanot grupas skolotājai(Nr. grupas informāciju stendā)vai vadītājai pa tālruni 29342315

7.2. nosūtot īsziņu grupas skolotājai vai vadītājai pa tālruni 29342315

7.3. nosūtot e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

7.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts grupas skolotājām vai vadītājai.

 1. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupas skolotāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā sazinās ar likumisko pārstāvi, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
 2. Ja izglītojamais( 5-6 gadi) nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.
 3. Pašvaldības izglītības darba koordinators, ievērojot Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ja nepieciešams sadarbībā ar izglītības iestādi un citām institūcijām, tostarp sociālo dienestu un bāriņtiesu, noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus un koordinē to novēršanu.
 4. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, grupas skolotāja informē izglītības iestādes vadītāju, kura informē sociālo dienestu un bāriņtiesu.
 5. Ja kompetentajām iestādēm konstatēto pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestādes vadītāja par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
 6. Izglītības iestāde, saņemot informāciju no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kas reizi gadā apkopo un analizē Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, un uzklausot Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodiskos ieteikumus, sekmē priekšlaicīgas apmācības pārtraukšanas riska mazināšanu.
 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Katras grupas skolotājas ir atbildīgas par precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu. Ar kārtību, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē, izglītojamie un likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti, uzsākot kārtējo mācību gadu un to apliecina ar parakstu.
 2. Šie noteikumi tiek ievietoti katras grupas informācijas mapē

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

APSTIPRINU:

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                   Ilga Mestere

                                                                                                                     31.08.2018, rīkoju ms  Nr. 1-20/   11

 

Kārtības noteikumi bērna infekcijas slimību gadījumos

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

 

1. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.
 1. Vecāku rīcība
 2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
  • zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
  • gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
  • citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
  • akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami

 zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

 • masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
 • masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

1

 

 • vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
 • tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem - slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
 • ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
 • mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
 • pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
 • kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
 • enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
 1. Papildus 4.punktā norādītajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.
 2. Ja bērns nav apmeklējis izglītības iestādi 4.punktā norādīto infekcijas slimību pazīmju dēļ, tad jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, un ja nepieciešams, rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei.
 1. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītāja kompetence

 1. Iestādes vadītāja rīcība:
  • nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
  • ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu

 saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna. Nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;

 • ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās

2

vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

 • informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
 • izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus.
 • Darbinieku atbildība
 1. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.
 2. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.
 • Bērna nošķiršanas kārtība
 1. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:

   10.1. atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;

  10.2. izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;

    10.3. vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;

 1. Izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.

3.4. Bērna nošķiršanas kārtība

 • Profilaktiskie pasākumi iestādē
 • 12.Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:
 • 12.1.māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;
  • 12.2.darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;
  • 12.3.kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;
  • 12.4.ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.
 1. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:
  • 13.1. pēc ierašanās darbā;
  • 13.2.ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
  • 3
  • 13.4. pēc tualetes apmeklējuma;
  • 13.5.pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
  • 13.6. pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  • 13.7.pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
  • 13.8.pēc dzīvnieku glaudīšanas;
  • 13.9.pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  • 13.10.pēc atkritumu savākšanas;
  • 13.11.pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
  • 13.12.pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
  • 13.13.pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
  • 13.14.darbadienas beigās;
  • 13.15.jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.
 2. Bērns mazgā rokas:
  • 14.1.pēc ierašanās iestādē;
  • 14.2.ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
  • 14.3.pēc tualetes apmeklējuma;
  • 14.4.pirms ēšanas;
  • 14.5.pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  • 14.6.pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
  • 14.7.pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
  • 14.8.pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  • 14.9.citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērnu veselībai.
 • 3.5. Tīras vides nodrošināšana
 1. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
 2. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
 3. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
 4. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.
 5. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.
 6. Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles regulāri notīra.
 7. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
 8. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi,
 • 4
 • gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);
 1. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.
 2. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).
 3. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās temperatūras režīmā.
 • 3.6. Veļa un veļas mazgāšana
 1. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārčus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.
 2. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:
  • 27.1.katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā maisiņā vai atvilktnē ar bērna vārdu;
  • 27.2.gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā;
  • 27.3.katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;
  • 27.4.sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā,
  • 27.5.tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
  • 27.6.bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildnim.
  • 27.7.pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;
  • 27.8.visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.
 • 3.7. Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa
 1. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.
 2. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.
 3. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.
 4. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.
 5. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
 6. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu augšup.
 7. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar vienreizlietojamo dvieli vai papīra dvieli. Pēc tam nomazgā ar ziepēm un ūdeni.
 8. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
 • 5
 1. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.
 2. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un dezinficē.
 3. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus;
 4. Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.
 1. Noslēguma jautājumi
 1. Laikus iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību

     gadījumā. Vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās iestādes noteiktās

     formas veidlapā.

 1. Grozījumus un papildinājums Noteikumos var ierosināt iestādes dibinātājs,

     iestādes vadītājs, iestādes pedagoģiskā padome, iestādes padome un kontrolējošās

     institūcijas. Noteikumus apstiprina iestādes vadītāja.

 1. Noteikumi stājās spēkā 2018. gada 1. septembrī

                           

                                                               Vadītāja                                     Ilga Mestere

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

                          

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/

              DROŠĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLĀ   

        

Ministru kabineta  2009. gada 24. novembra noteikumu

Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7. punkts

 1. Izglītojamos (turpmāk - bērnus) pirmsskolā ieved likumiskais pārstāvis (turpmāk - vecāki) vai pilnvarota persona ne jaunāka par 13 gadiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Par šī noteikuma ievērošanu un pilnvarojuma dokumentu noformēšanu atbild vecāki.
 2. Vecākiem, ievedot bērnus grupā, jāseko, lai bērns būtu vesels un tiktu ievērota higiēna.
 3. Pirmsskolā grupas skolotājas bērnu var nepieņemt un vecāku vai pilnvarotas personas pavadībā nosūtīt to pie ģimenes ārsta gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par bērna veselības stāvokli.
 4. Ja bērns pirmsskolu neapmeklē slimības vai citu apstākļu dēļ, atsākot nodarbību apmeklējumu, vecākiem ir jāiesniedz ārsta zīme vai cits prombūtni pamatojošs dokuments.
 5. Ja bērns nevar ierasties pirmsskolā, vecākiem par to jāinformē atbildīgais pedagogs. Ēdināšanas dienas maksa netiek aprēķināta tad, ja par kavējumu slimības dēļ vecāki paziņo kārtējās dienas rītā līdz pulksten 9.00, vai par kavējumu mājas apstākļu  dēļ vecāki paziņo iepriekšējās dienas rītā līdz pulksten 9.00
 6. Pirmsskolas telpas bērni drīkst atstāt tikai atbildīgā pedagoga vai tā palīga uzraudzībā.
 7. Pirms došanās uz rotaļu laukuma teritoriju, atbildīgais pedagogs vai tā palīgs pārliecinās vai tur neatrodas bērnu dzīvībai un veselībai bīstami priekšmeti vai radušies kādi ārkārtēji apstākļi.
 8. Pastaigas laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem nodrošina nepieciešamo drošības noteikumu ievērošanu.
 9. Pastaiga (organizēta bērnu pārvietošanās, nepārsniedzot trīs kilometrus lielu attālumu ārpus skolas teritorijas) līdz 30 bērniem grupā tiek organizēta vismaz divu pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs izdara ierakstu pastaigu reģistrācijas žurnālā, norādot pastaigas datumu, maršrutu, ilgumu, dalībnieku sarakstu.
 10. Pirms došanās pastaigā atbildīgais pedagogs ar bērniem veic sarunu par pastaigas mērķi un pārrunā drošības noteikumus un ar parakstu apstiprina pastaigu žurnālā.
 11. Pastaigas laikā viens pieaugušais iet grupas priekšgalā, otrs aizmugurē. Bērni iet pa pāriem kolonā. Pastaigas laikā izmanto atstarojošas dzeltenas krāsas vestes pedagogu un bērnu drošībai.
 12. Ja ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas laikā notiek nelaimes gadījums, tad atbildīgais pedagogs:
  • cietušajam sniedz pirmo palīdzību, ja ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā;
  • ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;
  • par nelaimes gadījumu nekavējoties informē izglītības iestādes vadību un cietušā Vecākus;
 13. Ārkārtas situācijās zvana glābšanas dienestam pa tālr. 112.

Vadītājs                                 Ilga Mestere

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA
yabancı dizi izleforumbahisdeneme bonusu veren sitelercasino sitelerikareasbet girişpoker siteleriftn bahis sitelerideep water izlebetingo girişgobahis girişasper casino güncel girişkareasbetgobahis girişkareasbet güncel girişsiyah bayrak ayna amirnba bahis siteleribeylikdüzü escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikduzu escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişuseslate.comsweet bonanza oynabig bass bonanza demoaviator oynabigger bass bonanza oynadog house demosugar rush oynaaviatrix oynawild west gold oynakazı kazan oynasweet bonanza oynagates of olympus demodede oynasltobahisleri oynabahisnow girişbahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslotcasinoslotcasinopercasinoperhipercasino girişhipercasinohipercasinocasilotcasilotcasilotcasilot güncel girişgüvenilir bahis sitelerijupwin girişonwin girişelitbahissahabetbahisnow girişbahis comaresbet girişredwin girişslotbar girişmusclebetaspercasinoholiganbet girişzingabet girişkralbet girişsweet bonanzaenobahis girişkareasbet girişsekabet girişsweet bonanza oynakripto siteleriguncel tipobet girişkibris casino casinobet güncel girişvipbet girişonline spor bahislerisweet bonanza demoaviator oynagates of olympus oynawild wild riches demofruit party oynapragmatic slotlari demowild west gold demogreek gods oynaaviator oynastarlight princess demobahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslot girişcasino slotcasinoslot güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper girişhipercasino girişhipercasino şikayethipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilotcasilotcasilotjupwin girişelitbahis girişlordcasino girişcasinoslot girişbetizm girişdemo slotslot casino girişhipodrombet girişhipodrombet girişnetxcasino girişnetxcasino girişbetbey girişbetbeyjulibet girişjulibetsimdibahis girişcanli bahis sitelericasinovans girişmostbet güncel girişgates of olympus oynaaviator oynaaviator kazandog house demodinamobet girişrainbow reels gold demopopüler casinolarroyal casino kibrisonline canli baihlslerportobet giriş adresibahisnow tv maç izledigiturk maç yayınıtropical tiki oynasimsek rulet oynabook of ra oynacash bonanza oynapandas of fortune oynabuffalo king oynamadame destiny oynahoney honey honey oynagreat rhino oynapirate gold oynamustang gold oynalordcasino girişcasinolevant girişmetroslot girişpalacebet güncel girişmaksibet girişpusulabet girişbetgaranti girişdellabet girişturkbet girişmeritking girişmeritking girişbahisnow tv izlekavbet girişglobal bahis girişglobalbahis güncel girişglobalbahis yeni girişmatadorbet yeni girişmatadorbet giriştarafbet girişbahisnowbahisnow yeni girişcasinoslot girişcasinoslot canlı casinocasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişhipercasinohipercasino girişhipercasino girişcasilotcasilot girişcasilot girişbetovis girişsugar rush girişaviator oynagates of olympus oynamoney train demobig bass crash demobig bass splash demozeus vs hades demobetpublic güncel girişslot bet oynamobil bet güncel girişgüncel online casinoiddaa yaptodtv maç izlesmartbahis girişwolf gold oynagates of olympus demospaceman oynabarn festival demobigger bass blizzard demorelease the kraken demobulky fruits democandy crush oynabetturkey girişbetwoon girişbetwoon girişhilarionbet girişhilarionbet girişcasinoslotbahisnowanadolu casino girişcasinomaxi girişintobet girişcasinoslotcasinoslotbahisnowbahisnow girişbahisnow girişhipercasino girişbetonred girişbetonred girişbahisnowbahisnpwbahisnowcasinoslotcasinoslot girişcasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişcasinoperhipercasino girişhipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilot girişnisanbet girişsimdibahis girişalbibet girişcrash oyunlarbig bass bonanza oynatwilight princess demowisdom of athena demothe wild gang demoblazing wilds demorabbit garden demo oynabalıkçı hasan oynabetriyal girişcasino dedeaviator oynacasinobet girişmobilbet girişbulgaristan casinokaçak yayınbedava maç yayınıegt slotlarcasinoper girişBinance Kayıt Olmatipobetstarzbet girişstarzbet twitteraviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotbycasinosekabetgates of olympus demo oynasekabetimajbetimajbetdeneme bonusu veren sitelerbahiscommarsbahistarafbetbetturkeytarafbetcasibomxslotcasibomcasibombetkombetmatikcasibomcasibomesbet girişbonus veren bahis sitelerifilm izlekarebet girişbetturkeybetkombetturkeycasibombahiscomHack forumtarafbetcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkey twittercasibomMatadorbetcasibomFuckkkPORNNNbetturkeycasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetturkeybetkombetkombahiscompiabetportobetbetparkBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXimajbetimajbetmariobetvdcasinosekabetbetparkholiganbetbetturkeytarafbetbetgarantibetgarantiportobetsuperbetinsuperbetinbetmatikmarsbahismarsbahisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCmarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahiscasibompiabetmatadorbetcasibomcasibomcasibomcasibommarsbahismatadorbetextrabetbetistbetistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmarsbahisholiganbetvdcasinotarafbetmariobetmariobetsekabetvdcasinomarsbahismarsbahisbahiscomen iyi slot sitelericasibombetkombetkomsekabetbetkomonwinonwinXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetgarantimariobetimajbetbetparkbetistDeneme bonusucasibomcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis casibomxslotcasibomcasibomcasibomikimisli1xbetbets10Youwin GirişjojobetgalabetJojobetcasibompiabellacasino,piabellacasino girişimajbetbahisbeyBetkomholiganbetcasibom giris1xbetMariobetBetkombetovisKumburgaz eskortmutfak lavabo tıkandı su gitmiyorbets10vbetBahiscomHoliganbetholiganbet girişjojobetmarsbahisbahiscasinojojobetcasibommatbet girişcasibom girişbahsegelbahiscasinoaviator hilesijojobet girişgrandpashabetholiganbetmatbetcasinolevantMedyumjojobetcasibomcasibom girişcasibomCasibomCasibomcasibomcasibom girişmatadorbet kampanyalarMeritkingCasibomcasibommatadorbetdinamobetmarsbahis girişdeneme bonusu veren sitelercasibomcasibomFethiye EscortkavbetJojobetpusulabetsahabetgrandpashabetcasibomonwinnorabahispusulabetcasibommarsbahissahabetmarsbahissahabetsekabetcasibomjojobetjojobetbetwoon twitterbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahisholiganbetbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahispusulabetpiabellacasino