ATTĪSTĪBAS PLĀNS

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

0009

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2O20. – 2O23. gadam.

 

 

 

Varakļānos

2020

 

SATURS

 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vispārīgais raksturojums ............3.lpp.

1.1.Atrašanās vieta...............................................................................................................3.lpp.

1.2.Sociālā vide....................................................................................................................3.lpp.

1.3.Iestādes vide...................................................................................................................3.lpp.

1.4.Īstenotā izglītības programma un izglītojamo skaits.....................................................3.lpp.

1.5.Izglītības iestādes personāls, tradīcijas..........................................................................4.lpp.

 1. Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” misija, vīzija, darbības pamatmērķi..............5.lpp.
 2. Mācību un audzināšanas darbs.........................................................................................6.lpp.

3.1. Joma: Mācību saturs......................................................................................................8.lpp.

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās......................................................................................9.lpp.

3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi.....................................................................................10.lpp.

3.4. Joma: Atbalsts izglītojamiem......................................................................................10.lpp.

3.5. Joma: Iestādes vide....................................................................................................11.lpp.

3.6. Joma: Iestādes resursi.............................. ..................................................................12.lpp.

3.7. Joma: Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana ...................13.lpp.

 

 

 

 

 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vispārīgais raksturojums

 

1.1. Atrašanās vieta

Varakļānu pilsēta atrodas Varakļānu novadā, 200 km no Rīgas.

Varakļānos var nokļūt pa valsts nozīmes autoceļu A6 no Rīgas līdz Jēkabpilij un turpinot pa E22 līdz Varakļāniem, vai no Madonas pa autoceļu P 84.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” atrodas Varakļānu pilsētā, uz Rēzeknes ielas. Uz Rēzeknes ielas, pretī PII “Sprīdītis” ir izveidots ātruma ierobežojošais valnis, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Iestādes teritorijai ir gājēju galvenie vārti un vārti, kas paredzēti apkalpojošam transportam. Lai uzturētu un ievērotu kārtību teritorijā, būtu nepieciešamas videonovērošanas kameras.

1.2. Sociālā vide

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, kurus nevar

raksturot viennozīmīgi. No kopējā Varakļānu novada pirmsskolas izglītojamo skaita ir bērni, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm un maznodrošināto ģimenēm. Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu ietekmē Varakļānu vietējā infrastruktūra - vecāku darba vieta. Lielākā daļa izglītojamo bērnu vecāki strādā Varakļānu pilsētā un Varakļānu novadā.

1.3. Iestādes vides

2010.gadā tiek izstrādāts projekts‘’Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu novada pašvaldības ēkās’’ (siltināta pirmsskolas izglītības iestāde) ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.

Pēc vērienīgajiem darbiem pie siltināšanas 2011. gadā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” starp visām pašvaldības iestādēm tika novērtēta kā “Novadā sakoptākā pašvaldības iestāde”

Plānots katru gadu Varakļānu novada budžetā paredzēt līdzekļus pirmsskolai, lai sakoptu un kosmētiski atjaunotu pirmsskolas izglītības iestādes telpas un iegādātos jaunas mēbeles grupās un guļamistabās. Katru gadu vasaras mēnešos, jūlijā un augustā tiek plānots renovēt, kosmētiski remontēt grupu telpas, koridorus, lodžijas, kāpņu telpas un tehniskās telpas.

1.4. Īstenotā izglītības programma un izglītojamo skaits

Izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111) ar 2010. gada 29. novembrī izsniegtu un Licenci ar Nr. V- 3073.

Varakļānu pirmsskolai ir mērķis piesaistīt savas pašvaldības bērnus apmeklēt pirmsskolu jau no 1,5 gadiem, kā arī izglītojamos no citām pašvaldībām un, lai pēc pirmsskolas programmas apgūšanas, visi izglītojamie turpina mācīties Varakļānu vidusskolā.

 

Perspektīvais izglītojamo skaits pirmsskolā

Mācību gads Kopā
 2019/2020 110
 2020/2021 115
 2022/2023 115
 2023/2024 120

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" bērniem piedāvā apmeklēt pirmsskolu Varakļānos jo -

 1. Sakārtota, droša infrastruktūra Iestādē un tai pieguļošajā teritorijā ar modernām, daudzfunkcionālām āra vides rotaļu konstrukcijām, piemērota dažāda vecuma izglītojamiem. Katrā laukumā piemērotas nojumes rotaļu, rotaļnodarbību nodrošināšanai nepiemērotos laika apstākļos.
 2. Mūsdienīga vide, kas nodrošina un sekmē izglītojamo pētniecisko darbību mācīšanos un patstāvību.
 3. Pozitīva savstarpējā saskarsme- izglītojamie, vecāki un iestādes darbinieki; daudzpusīgas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem - katru mēnesi atvērto durvju diena; vecāku dalība iestādes un grupu pasākumos.
 4. Aprīkota daudzfunkcionāla nodarbību zāle, kurā notiek nodarbības, semināri, pasākumi.
 5. Daudzveidīgs sporta inventārs, kas tiek papildināts, fizisko aktivitāšu nodrošināšanai ikdienas nodarbībās telpās un āra vidē. Ir nodrošināts inventārs slēpošanai ziemā.
 6. Džimbas drošības programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs - Džimbas drošības aģents.
 7. Antimobinga programma darbā ar maziem bērniem, vada speciāli apmācīts pedagogs.
 8. Izglītības iestādē var papildus apmeklēt un apgūt ritma deju soļus, koriģējošo vingrošanu, individuālu dziedāšanu un ansamblī, kas tiek organizētas pēcpusdienas nodarbību laikā.
 9. Varakļānu kultūras namā pirmsskolas bērni apgūst tautas deju tautisko deju pulciņā.
 10. Ir nostiprinājušās Tradīcijas, kas papildinās:

Katrs mācību gads sākas ar sirsnīgu atkalredzēšanos 1. septembrī un liekam bērnu tēviem justies īpašiem

Rudenī notiek Rudens balle ar ziedu un dārzeņu izstādi

Oktobrī notiek Dzejas dienas

Novembrī svinam Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu, Latvijas dzimšanas dienu un godinām vecmāmiņas un vectētiņus,

Decembrī sākam ar Adventa laika ieskaņu, seko Ziemassvētku gaidīšanas laiks un Svētku egle

Janvārī Jaunā gada karnevāls, Ziemas sporta nedēļa

Februārī svinam Sveču dienu, rīkojam Sirsniņu dienas svētkus

Marts ir Teātra mēnesis

Aprīlī sveicam pavasari ar Lieldienām, Putnu dienām

Maijā sveicam māmiņas Mātes dienā, sportojam Sporta svētkos kopā ar ģimeni un svinam Izlaidumu pašiem lielākajiem audzēkņiem

Vasarā Līgo svētki un atpūta pastaigās pie dabas.

Visa gada garumā pie mums viesojas dažādi mākslinieki ar koncertiem, teātra izrādēm

Ar bērnu darbiem iepriecinām apmeklētājus Varakļānu novada domē

Atbalstām kultūras namā rīkotos pasākumus, piedalāmies koncertos

Sadarbojamies ar Mūzikas un mākslas skolu. Ziemā vai pavasarī tiek rīkots koncerts, aprīlī skola rīko Mākslas dienu, kur aicina pirmsskolas 5- 6 gadīgos bērnus darboties gleznošanā veidošanā un citos mākslas veidos.

Sadarbojamies ar Varakļānu vidusskolu: pie mums viesojas skolas 1. – 4. klašu teātra mākslinieki ar skolotāju.

1.5. Izglītības iestādes personāls.

 

Pirmsskolas vadības darbību nodrošina vadītāja, pirmsskolas metodiķis. Pirmsskolā

strādā atbalsta personāls - logopēds, medicīnas darbinieks, metodiķis. Pirmsskolas izglītība iestādē strādā 13 pedagogi. Visiem ir atbilstoša kvalifikācija.

 • Perspektīvā būtu nepieciešams piesaistīt psihologu un speciālās izglītības skolotāju.

Pēc vajadzības tiek organizēti profesionālā pilnveide : kvalifikācijas celšana, kursi, semināri. Lai veiksmīgāk pedagogi varētu strādāt:

 • Jāpilnveido iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu.
 • Reizi gadā jāorganizē vadības un darbinieku individuālās pārrunas.
 • Praktizēt Iestādes darbinieku anketēšanu mikroklimata stiprināšanai.

Pirmsskolas saimniecisko darbību nodrošina saimniecības pārzinis un tehniskais personāls. Pirmsskolas telpas ir labā vizuāli estētiskā un tehniskā stāvoklī. Pirmsskolā ir savs ēdināšanas bloks, kurš nodrošina ēdināšanu visiem izglītojamiem.

Iestādes budžetu veido Varakļānu novada pašvaldības iedalītais finansējums iestādes darbības nodrošināšanai, dibinātāja apstiprinātie iestāžu maksas pakalpojumi, valsts mērķdotācija izglītojamo no 5 gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai

un valsts sociālo apdrošināšanas obligātajām iemaksām, valsts mērķdotācija mācību līdzekļu

iegādei un vecāku līdzmaksājums. (skat. 1 tabulu "Iestādes budžets pēdējiem 3 gadiem")

1 tabula

Iestādes budžets pēdējiem 3 gadiem

Finansējuma avoti

2016. budžeta gads (EUR)

2017. budžeta gads (EUR)

2018. budžeta gads (EUR)

Iestādes kopējais finansējums

219319,51

73473,11

315737,07

Valsts budžeta mērķdotācija

28411,26

34992,68

33577,78

Pašvaldības finansējums

174245,10

26911,28

269345,34

Vecāku iemaksas par ēdināšanu

16663,15

11569,15

12813,95g

Avots: statistikas pārskati

Iestādes budžets tiek veidots, pamatojoties uz iepriekšējā perioda budžeta izpildi un prioritātēm, iestādes mērķiem un uzdevumiem konkrētajā laika posmā. Iestādes darbinieki iesaistās budžeta plānošanā.

 1. Iestādes vīzija, mērķi

 

IESTĀDES MISIJA - Mūsdienīgā, drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu, izlēmīgu un apzinīgu bērnu.

VĪZIJA - Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

MĒRĶISKompetenču pieejas mācību procesā realizācija, veicot pamatuzdevumus pirmsskolas programmas īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas- attīstīt aktīvu, patstāvīgu, zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, audzināt aktīvu pilsoni sabiedrībā.

GALVENIE VIRZIENI:

 1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
 • Caurviju prasmēs balstīta mācību procesa organizēšana;
 • Rotaļnodarbību organizēšana pa centriem un ārā;
 • Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 1. Pakāpeniski, mērķtiecīgi iekārtot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi.
 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu.
 1. 3. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb kompetenču attīstību
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām;
 • Izziņas perioda plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.
 1. Grupu skolotājas, skolotāju palīgi, mūzikas un sporta skolotājs, logopēds, metodiķis vienoti tēmas izzināšanā.
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem;
 • Informatīvas sanāksmes;
 • Metodiskās sapulces, konsultācijas;
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.
 1. Veicināt iestādes personāla,vecāku, skolas pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecumposmā (vadoties pēc Iestādes darba plāna).

 

 1. Mācību un audzināšanas darbs

Mācību satura izvēle, pilnveidojot mācību procesu, pirmsskolas skolotāju profesionālo

meistarību un sekmējot pirmsskolas, ģimenes, sabiedrības un skolas sadarbību.

Prioritātes un mērķi 2020. - 2023. gadam

 

Pamatjoma

Prioritāte

Mērķis

Mācību saturs

Mācību vielas saturā izstrādāt darba plānu izglītojamo patstāvīgai, izzinošai darbībai, kas veicina caurviju prasmju apguvi, atbilstoši programmas saturam, iekļaujot vērtības. Aktīvi darboties izglītojošos projektos.

Mācību saturs atbilst 2018.gada

21. novembra MK Noteikumiem Nr.716.

Mērķtiecīgi koordinēt darbu, lai licencētu speciālo izglītības programmu.

Mācīšana un

mācīšanās

Turpināt apgūt izglītojamiem nepieciešamās dzīves prasmes un ar tām saistītās kompetences kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, pilnveidojot bērnos paškontroles un pašvērtējuma prasmes. Pašvadīta mācīšanās.

Paplašināti izmantotas informācijas tehnoloģijas mācību procesā visos vecumposmos.

Materiālās bāzes papildināšana ar mācību līdzekļiem un materiāliem, kas nodtrošina bērnu praktisko un pētniecisko darbību,sadarbošanās prasmju un līdzdarbošanās spēju attīstību.

Mācību procesā vairāk izmanto āra vidi un dabisko uzskati.

Izglītojamo sasniegumi

Izglītojamo individuālo spēju un izpausmju attīstīšana.

Turpināt īstenot individuālu pieeju bēniem, lai uzlabotu bērna mācību sasniegumus.

Pedagogs plāno mācībās sasniedzamo rezultātu, iekārto vidi un izvēlas materiālus un uzdevumus, viņš vada un novēro izglītojamo mācīšanos, līdzdarbojas, novērtē bērna sniegumu un attīstību, sniedz attīstošu atgriezenisko saiti, kura rosina uzlabot sniegumu, pamēģināt ko jaunu.

Mērķtiecīgs pedagoģiskais process.

Mācību sasniegumu uzskaites veikšana un analīze.

Pedagoģiskajās sēdēs analizē sasniegumus atbilstoši vecuma posmiem,atzīmējot vērtēšanas kartē un rakstiski.

Izglītojamie sekmīgi apguvuši mācību saturu pēc programmas un sagatavoti tālākai mācību apguvei skolā.

Vecāku līdzdalība izglītojamo mācību procesā -Regulāri iepazīstināt izglītojamo vecākus ar mācību sasniegumiem un to dinamiku.

Atbalsts izglītojamajiem

Drošas un veselīgas vides nodrošināšana.

Izglītojamo drošības, emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību nodrošināšana.

Izglītojamo ar valodas un garīgās attīstības traucējumiem kvalitatīva integrācija.

Turpināt vecāku izglītošanas darbu audzināšanas jautājumos, lai sekotu līdzi un atbalstītu izglītojamā individuālās prasmes un radošo potenciālu.

Organizēt pasākumus, kas nodrošina izglītojamo fiziskās un psiholoģiskās veselības nostiprināšanos.

Nodrošināt izglītojamo drošību pirmsskolas iestādē un ārpusnodarbību pasākumos.

Organizēt praktiskas darbības, lai attīstītu izglītojamo prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās, bērnu instruktāža pirms katra pasākuma.

Veicināt sadarbību ar veselības aprūpes un sociālajiem dienestiem.

Nodrošināt atbalstu bērniem ar valodas tr ( logopēda vērtējums), fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem(diagnosticē speciālisti)

Organizēt lekcijas, seminārus, radošās darbnīcas, vecāku aktīvu iesaistīšanos pedagoģiskā procesa norisē.

Atbalsta personāla papildināšana ar speciālo pedagogu, psihologu, sociālo pedagogu.

Pirmsskolas izglītības iestādes vide

 

 

 

 

Emocionāli droša, pārraugāma vide, daudzfunkcionāla- pārveidojama telpa, kas piemērota gan grupu nodarbībām, gan individuālam darbam un kurā ir vieta gan atpūtai, gan kustību aktivitātēm un rotaļām, ar mācību centriem vai organizatoriskām zonām, un šajā telpā atrodas bērnam brīvi pieejami mācību līdzekļi.

Iestādes mikroklimata un fiziskās vides pilnveidošana.

Pirmsskolas atpazīstamības veicināšana, telpu un apkārtnes atbilstība sanitāri higiēniskajām normām un bērnu drošībai, sakārtot un izveidot estētisku vidi pirmsskolas telpās un teritorijā.

Projektu izsrādne un finanšu piesaiste apkārtējās vides sakārtošanā(aktīvās zonas izveide), piesaistot pašvaldības finansējumu

Resursi

Izglītības iestādes materiālās bāzes modernizēšana un pilnveidošana, atbilstoši kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanai.

Atbalsta personāla piesaist.

Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana.

Izglītošanas procesā iesaistīt logopēdu un pēc speciālās programmas licencēšanas darbā ar bērniem, piesaistīt speciālo pedagogu, psihologu.

Papildināt iestādes resursus izglītības programmas standarta prasību īstenošanai.

Kursi, semināri, pieredzes apmaiņa skolotājiem, skolotāju palīgiem.

Pirmsskolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestādes darba kvalitātes pilnveidošana.

Gada galveno uzdevumu un izvirzīto mērķu sasniegšana un analīze, attīstības plāna koriģēšana.

Pedagogu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana.

Pieredzes apmaiņa, savstarpējā sadarbība, izstrādājot un īstenojot uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanu pirmsskolā. Skolotāji un speciālisti vienoti tēmas izzināšanā.

Pirmsskolas mācību, audzināšanas un saimniecisko darbu uzlabošana, kļūdu labošana un jaunu mērķu izvirzīšana.

Atbalsta materiāli SKOLA 2030.LV

3.1. Pamatjoma: Mācību saturs.

 

Prioritāte: Vērtībās balstīti ieradumi un tikumi, pamatprasmes mācību jomās un vispārīgās prasmes. Konkretizēt integrēto mācību saturu, papildināt to vai mainīt tematus un to apguves secību atbilstoši vecuma posmiem, spēju, vēlmju, zināšanu un prasmju līmenim.

Mērķis: Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Novērtēšanas kritēriji:

 • Mācību satura tematiskais plānojums veidots pamatojoties uz bērnam aktuālu tēmu, saistītu ar bērna interesēm, notikumiem sabiedrībā vai norisēm dabā un uz bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu attiecīgajā vecuma posmā caurviju prasmēs, vērtībās balstītos ieradumos un zināšanās, izpratnē un pamatprasmēs mācību jomās.
 • Skolotāji mācības plāno vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācīšanos plāno sadarbībā ar citiem pirmsskolas izglītības iestādes speciālistiem – mūzikas un sporta skolotājiem.
 • Plānojot pedagoģisko procesu, pedagogi mācību metodes un darba organizācijas formas var izmantot pēc savām iespējām un vajadzībām, atspoguļojot to skolotāja dienasgrāmatā.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Atbalstīt pedagogu dalību profesionālās meistarības pilnveides kursos un semināros.

Iestādes vadītāja, skolotāji

3 gados 36 stundas

Iestādes vadītāja

Metodiskajās dienās kopīgi plānot, saskaņot, izvirzīt uzdevumus konkrētas tēmas īstenošanai - skolotāju sadarbība

Metodiķis

Pēc nepieciešamības

Iestādes vadītāja

Mācību procesā aktualizēt uz kompetencēm balstīta satura ieviešanu.

Iestādes vadītāja,

metodiķis, skolotāji.

Pēc iestādes izstrādātā plāna.

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Metodiķim izplānot tematisko saturu, galvenos darba virzienus un audzināšanas uzdevumus

Metodiķis

Katru gadu līdz mācību gada sākumam.

Iestādes vadītāja.

Iepazīstināt kolēģus ar iegūto kursos un savu darba pieredzi pirmsskolā un ārpus tās. Gada beigās rakstīt pašvērtējumu.

Iestādes skolotājas.

Pēc nepieciešamības.

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Koordinēt darbu, lai licencētu speciālo izglītības programmu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

visu mācību gadu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

3.2. Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās

Prioritāte: Kvalitatīva, jēgpilna mācību procesa nodrošināšana .

Mērķis: 1. Aktivizēt izglītojamo mācīšanās procesu, izmantojot darbā integrētās mācību

metodes, modernās informāciju tehnoloģijas.

 1. Bērnu praktiska un pētnieciska darbība, sadarbošanās prasmju un

līdzdarbošanās spēju attīstība.

Novērtēšanas kritēriji:

 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana pirmsskolā.
 • Grupas skolotājs prot pēctecīgi plānot un virzīt kompetencēs balstītu kvalitatīvu mācību procesu, to atspoguļo pašvērtējumā.
 • Mācību procesu skolotājs organizē integrētā rotaļnodarbībā visas dienas garumā, un tā ietver gan pedagoga mērķtiecīgi organizētu, gan netieši vadītu rotaļdarbību, gan bērnu brīvu rotaļāšanos
 • Izglītojamie tiek iesaistīti daudzveidīgā praktiskā darbībā, ievērojot viņu vajadzības, intereses,spējas. Uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, un uz bērna aktīvu iesaistīšanos mācību procesā.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Nodarbību mērķu un uzdevumu skaidrība un to sasniegšana

Iestādes skolotājas

Visu mācību gadu

Iestādes vadītāja, metodiķis

Informācijas tehnoloģiju iegādāšanās un izmantojums izvirzīto mērķu sasniegšanā, skolotāju darbā ar izglītojamajiem.

Iestādes skolotājas

Visu mācību gadu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Materiālās bāzes papildināšana ar mācību līdzekļiem un materiāliem, kas nodrošina bērnu praktisko un pētniecisko darbību, sadarbošanās prasmju un līdzdarbošanās spēju attīstību.

Metodiķis

Visu mācību gadu

Iestādes vadītāja

Mācību procesā izmantot āra vidi

Metodiķis,

Iestādes skolotājas

Visu mācību gadu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Sniegt informāciju vecākiem par mācīšanas, mācīšanās, mācību satura, audzināšanas jautājumiem

Grupu skolotājas

Regulāri

Iestādes vadītāja

3.3. Pamatojums: Izglītojamo sasniegumi

 

Prioritāte: Izstrādāt vērtēšanas kartes izglītojamo sasniegumu vērtēšanai pirmsskolā.

 

Mērķis: Mērķtiecīgi un efektīvi organizēt pedagoģisko procesu, balstoties uz bērna

individuālo attīstības dinamiku.

 

Novērtēšanas kritēriji:

 

 • Veikt izglītojamo zināšanu, prasmju un attīstības vērtēšanu ikdienā, pēc pirmā pusgada, mācību gada noslēgumā.
 • Veikt secinājumus par bērnu, nosakot viņa mācīšanās vajadzības zināšanu un prasmju apguvi un attieksmju veidošanos, atspoguļot to pašvērtējumā.
 • Veikt pasākumus, sniedzot individuālu palīdzību vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Analizēt rotaļnodarbībā izvirzītā mērķa un izmantoto metožu savstarpējo atbilstību

Grupas skolotāji, metodiķis

Visu mācību gadu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Iegūt informāciju par jauno zināšanu un prasmju apguvi,vērtējums

Iestādes skolotājas

Katru nedēļu

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Sekmēt bērnu izziņas interesi, motivēt izglītojamos darbam

Iestādes skolotājas

Ikdienas darbā

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Pedagoģiskā procesa laikā izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju līmeni vērtē ar atklātības, metodiskās daudzveidības, sistemātiskuma, iekļaujošo un izaugsmes principiem

Grupas skolotājas

Ikdienas darbā

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Sniegt individuālo palīdzību bērniem, uzlabot viņu sasniegumus un veicināt pašvērtēšanas prasmes

Grupas skolotājas

Ikdienas darbā

Iestādes vadītāja,

metodiķis

3.4. Pamatojums: Atbalsts Izglītojamajiem

Prioritāte: Iestādes izglītojamo drošības, emocionālo, psiholoģisko un sociālo vajadzību

nodrošināšana.

Mērķis:

1.Nodrošināt izglītojamo drošību pirmsskolas izglītības iestādē un ārpusnodarbību

pasākumos.

 1. Veicināt sadarbību ar veselības aprūpes, atbalsta personāla un sociālajiem dienestiem.
 2. Sadarbība ar vecākiem

Novērtēšanas kritēriji:

 • Izglītojamie pirmsskolas iestādē jūtas droši un aizsargāti.
 • Nodrošinātas emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības.
 • Atbalsta personāla un konsultatīvo dienestu sniegtā palīdzība.
 • Vecāku atbalsts un sadarbība ar pirmsskolu.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Iestādes darba kārtības noteikumu ievērošana mācību un audzināšanas procesā

Grupas skolotājas un izglītojamo vecāki

Katru mācību gadu

Iestādes vadītāja

Ikgadējā izglītojamo veselības pārbaude

Izglītojamo vecāki

Katru mācību gadu

Iestādes vadītāja, medmāsa

Prasme rīkoties negadījumu situācijās, pirmās palīdzības sniegšana

Grupas skolotājas,

medmāsa

Nepieciešamības gadījumā

Iestādes vadītāja

Ekstremālo situāciju seku operatīva novēršana.

Iestādes administrācija, grupu skolotāji

Nepieciešamības gadījumā

Palīdzības dienesti

Pilnveidot iestādes darbinieku prasmes emocionālajā un psiholoģiskajā saskarsmē

Iestādes vadītāja

Pēc vajadzības

Iestādes vadītāja

3.5. Pamatjoma: Pirmsskolas izglītības iestādes vide.

 

Prioritāte: Sakoptas, estētiskas un drošas atbalstošas vides uzturēšana.

 

Mērķis:

1.Pirmsskolas atpazīstamības tēla veicināšana, telpu un apkārtnes atbilstība sanitāri higiēniskajām normām un drošībai.

 1. Projektu izstrādne un finanšu piesaiste apkārtējās vides sakārtošanā

Novērtēšanas kritēriji:

 • Pirmsskolas kolektīva sasniegumi un panākumi tiek atspoguļoti Varakļānu novada mājas lapā, gada pārskatā, novada avīzē.
 • No kontrolējošo institūciju puses nav sūdzību par būtiskiem pirmsskolas darbības pārkāpumiem.
 • Pirmsskolas apkārtējā vide ir tīra un kārtīga, droša, bērniem interesanta un aktīva.
 • Rūpes par iestādes, grupu, aprīkojuma estētisko izskatu un praktisko pielietojumu.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Turpināt uzturēt esošās un ieviest jaunas tradīcijas un organizēt saturīgus, interesantus, radošus pasākumus bērniem, iesaistot vecākus

Iestādes skolotāji,

mūzikas un sporta skolotāja, metodiķis

Katru mācību gadu

Iestādes vadītāja

Turpināt renovācijas remontus grupās, lodžijās, laukumos, jaunu mēbeļu iegāde (vienā grupā gada laikā)

Iestādes vadītāja un Novada dome

Katru gadu

Iestādes vadītāja, Varakļānu novada izpilddirektors

Uzturēt estētiskus un drošus darba vides apstākļus skolotājām, iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem

Visi iestādes darbinieki

Katru dienu

Iestādes vadītāja,

saimniecības pārzinis,

medmāsa

Sadarbībā ar Varakļānu novada domi, izstrādāt ilgtermiņa budžeta plānu iestādes remontdarbiem.

Saimniecības pārzinis un iestādes vadītāja

Līdz 2020. gadam

Iestādes vadītāja

Uzlabot bērnu rotaļu laukumu konstrukcijas, sakārtot aktivitāšu laukumu

Iestādes vadītāja, saimniecības pārzinis

Katru gadu

Iestādes vadītāja, novada izpilddirektors

Tehniskās bāzes pilnveidošana

Iestādes vadītāja

Katru gadu

 

3.6. Pamatjoma: Resursi

 

Prioritāte: Atbalsta personāla piesaistīšana

 

Mērķis: Izglītojamo mācību un audzināšanas darbā iesaistīt logopēdu, psihologu un sociālo

pedagogu.

 

Novērtēšanas kritēriji:

 • Izglītojamo vecākiem, izglītojamajiem un skolotājiem tiek sniegtas nepieciešamās konsultācijas, speciālistu palīdzība.
 • Izglītības iestādes materiālās bāzes modernizēšana un pilnveidošana.
 • Kursi, semināri, pieredzes apmaiņa skolotājiem, skolotāju palīgiem.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Pirmsskolas sadarbības veicināšana ar atbalsta personālu.

Grupas skolotājas, metodiķis

Pēc nepieciešamības

Iestādes vadītāja

Izglītot vecākus bērna audzināšanas un uzvedības jomās

Grupu skolotājas Iestādes vadītāja

Pēc iestādes plāna

Iestādes vadītāja

Skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana.

Iestādes vadītāja

Pēc nepieciešamības

Iestādes vadītāja

Papildināt iestādes grupas telpas ar mācību un audzināšanas procesam nepieciešamiem llīdzekļiem, ierīcēm, materiāliem.

Grupu skolotājas,

metodiķis

Katru gadu

Iestādes vadītāja

3.7. Pamatjoma: Pirmsskolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.

Prioritāte: Izglītības iestādes darba kvalitātes pilnveidošana.

Mērķis: Pilnveidot pārraudzības un kontroles sistēmu.

 

Novērtēšanas kritēriji:

 

 • Mācību gada sākumā detalizēti izstrādāts iestādes darba organizācijas plāns.
 • Izstrādāts pirmsskolas attīstības plāns.
 • Mācību gada beigās tiek veikta iestādes darba vērtēšana.

IEVIEŠANAS GAITA

Veicamais uzdevums

Atbildīgais

Laiks

Kontrole un pārraudzība

Veikt pārskatu par pirmsskolas darbības reglamentējošo dokumentu atbilstību Izglītības likumam, Ministru kabineta normatīvo aktu prasībām.

Iestādes vadītāja

Pēc nepieciešamības

Varakļānu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Iekšējās kārtības noteikumu un iestādes darba plānu uzlabošana vai izstrāde.

Iestādes vadītāja,

metodiķis

Līdz katra gada 1.septembrim

Iestādes vadītāja

Apzināt iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, tos īstenot.

Iestādes vadība un pedagogi

Katra mācību gada beigās

Iestādes vadītāja,

Veikt korekcijas attīstības plānā.

Iestādes vadītāja

Pēc vajadzības

 

Veikt izmaiņas Valsts Izglītības informācijas sistēmā.

Iestādes vadītāja

Katru gadu līdz 1. septembrim un 15.oktobrim.

Varakļānu izgl., kult. un sporta pārvalde, Izglītības un Zinātnes ministrija.

Sadarboties ar vecākiem, sabiedrību un dažādām institūcijām pirmsskolas iestādes darba kvalitātes pilnveides nolūkā.

Iestādes vadītāja

Patstāvīgi

 

Pirmsskolas attīstības plāns apspriests un pieņemts darbībai

 1. gada 15. janvārī pedagoģiskās padomes sēdē (15.01.2020.gada protokols Nr. 1.)

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja: Ilga Mestere

SASKAŅOTS

Varakļānu novada pašvaldības lēmums

Domes priekšsēdētājs _______________________ Māris Justs

Varakļānos ________________________

.......... ............ ................................

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA
yabancı dizi izleforumbahisdeneme bonusu veren sitelercasino sitelerikareasbet girişpoker siteleriftn bahis sitelerideep water izlebetingo girişgobahis girişasper casino güncel girişkareasbetgobahis girişkareasbet güncel girişsiyah bayrak ayna amirnba bahis siteleribeylikdüzü escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikduzu escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişuseslate.comsweet bonanza oynabig bass bonanza demoaviator oynabigger bass bonanza oynadog house demosugar rush oynaaviatrix oynawild west gold oynakazı kazan oynasweet bonanza oynagates of olympus demodede oynasltobahisleri oynabahisnow girişbahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslotcasinoslotcasinopercasinoperhipercasino girişhipercasinohipercasinocasilotcasilotcasilotcasilot güncel girişgüvenilir bahis sitelerijupwin girişonwin girişelitbahissahabetbahisnow girişbahis comaresbet girişredwin girişslotbar girişmusclebetaspercasinoholiganbet girişzingabet girişkralbet girişsweet bonanzaenobahis girişkareasbet girişsekabet girişsweet bonanza oynakripto siteleriguncel tipobet girişkibris casino casinobet güncel girişvipbet girişonline spor bahislerisweet bonanza demoaviator oynagates of olympus oynawild wild riches demofruit party oynapragmatic slotlari demowild west gold demogreek gods oynaaviator oynastarlight princess demobahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslot girişcasino slotcasinoslot güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper girişhipercasino girişhipercasino şikayethipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilotcasilotcasilotjupwin girişelitbahis girişlordcasino girişcasinoslot girişbetizm girişdemo slotslot casino girişhipodrombet girişhipodrombet girişnetxcasino girişnetxcasino girişbetbey girişbetbeyjulibet girişjulibetsimdibahis girişcanli bahis sitelericasinovans girişmostbet güncel girişgates of olympus oynaaviator oynaaviator kazandog house demodinamobet girişrainbow reels gold demopopüler casinolarroyal casino kibrisonline canli baihlslerportobet giriş adresibahisnow tv maç izledigiturk maç yayınıtropical tiki oynasimsek rulet oynabook of ra oynacash bonanza oynapandas of fortune oynabuffalo king oynamadame destiny oynahoney honey honey oynagreat rhino oynapirate gold oynamustang gold oynalordcasino girişcasinolevant girişmetroslot girişpalacebet güncel girişmaksibet girişpusulabet girişbetgaranti girişdellabet girişturkbet girişmeritking girişmeritking girişbahisnow tv izlekavbet girişglobal bahis girişglobalbahis güncel girişglobalbahis yeni girişmatadorbet yeni girişmatadorbet giriştarafbet girişbahisnowbahisnow yeni girişcasinoslot girişcasinoslot canlı casinocasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişhipercasinohipercasino girişhipercasino girişcasilotcasilot girişcasilot girişbetovis girişsugar rush girişaviator oynagates of olympus oynamoney train demobig bass crash demobig bass splash demozeus vs hades demobetpublic güncel girişslot bet oynamobil bet güncel girişgüncel online casinoiddaa yaptodtv maç izlesmartbahis girişwolf gold oynagates of olympus demospaceman oynabarn festival demobigger bass blizzard demorelease the kraken demobulky fruits democandy crush oynabetturkey girişbetwoon girişbetwoon girişhilarionbet girişhilarionbet girişcasinoslotbahisnowanadolu casino girişcasinomaxi girişintobet girişcasinoslotcasinoslotbahisnowbahisnow girişbahisnow girişhipercasino girişbetonred girişbetonred girişbahisnowbahisnpwbahisnowcasinoslotcasinoslot girişcasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişcasinoperhipercasino girişhipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilot girişnisanbet girişsimdibahis girişalbibet girişcrash oyunlarbig bass bonanza oynatwilight princess demowisdom of athena demothe wild gang demoblazing wilds demorabbit garden demo oynabalıkçı hasan oynabetriyal girişcasino dedeaviator oynacasinobet girişmobilbet girişbulgaristan casinokaçak yayınbedava maç yayınıegt slotlarcasinoper girişBinance Kayıt Olmatipobetstarzbet girişstarzbet twitteraviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotbycasinosekabetgates of olympus demo oynasekabetimajbetimajbetdeneme bonusu veren sitelerbahiscommarsbahistarafbetbetturkeytarafbetcasibomxslotcasibomcasibombetkombetmatikcasibomcasibomesbet girişbonus veren bahis sitelerifilm izlekarebet girişbetturkeybetkombetturkeycasibombahiscomHack forumtarafbetcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkey twittercasibomMatadorbetcasibomFuckkkPORNNNbetturkeycasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetturkeybetkombetkombahiscompiabetportobetbetparkBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXimajbetimajbetmariobetvdcasinosekabetbetparkholiganbetbetturkeytarafbetbetgarantibetgarantiportobetsuperbetinsuperbetinbetmatikmarsbahismarsbahisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCmarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahismarsbahiscasibompiabetmatadorbetcasibomcasibomcasibomcasibommarsbahismatadorbetextrabetbetistbetistXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmarsbahisholiganbetvdcasinotarafbetmariobetmariobetsekabetvdcasinomarsbahismarsbahisbahiscomen iyi slot sitelericasibombetkombetkomsekabetbetkomonwinonwinXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbetgarantimariobetimajbetbetparkbetistDeneme bonusucasibomcasibomcasino siteleri hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis casibomxslotcasibomcasibomcasibomikimisli1xbetbets10Youwin GirişjojobetgalabetJojobetcasibomturboslot,turboslot girişbetparkbahisbeyBetkomholiganbetcasibom giris1xbetMariobetBetkombetovisKumburgaz eskortmutfak lavabo tıkandı su gitmiyorbets10vbetBahiscomHoliganbetjojobetjojobetmarsbahisbahiscasinojojobetcasibommatbet girişcasibom girişbahsegelbahiscasinoaviator hilesijojobetgrandpashabetholiganbetmatbetcasinolevantMedyumjojobetcasibomBursa eskort casibomCasibomCasibomcasibomcasibom girişmatadorbet kampanyalarMeritkingCasibomcasibommatadorbetdinamobetmarsbahis girişdeneme bonusu veren sitelercasibomcasibomFethiye EscortkavbetJojobetpusulabetsahabetgrandpashabetcasibomonwinnorabahispusulabetcasibommarsbahissahabetmarsbahissahabetsekabetcasibomjojobetjojobetbetwoon twitterbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahisholiganbetbetwoon twitterbetwoonbetwoonbetwoonmarsbahispusulabetturboslot