Pasākumu plāns

Pasākumu plāns

                                                       APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada augustā

Pedagoģiskās sēdes protokols nr. 3   

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2021./2022.mācību gadā

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis".                           

Tēma integr.

rotaļnodarbībās

Pasākums

Laiks/ vieta

Atbildīgais

AUGUSTS

Pedagoģiskā sēde, darbinieku kopsapulce.

30.08

Vadītāja, metodiķe

SEPTEMBRIS

Atkalredzēšanās svētki.

1. sept. grupās un laukumā

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

Tēva diena.

13.sept.

Grupu skol.

Vecāku sapulces grupās.

6.-10.sept.

Grupu skolotājas, metodiķe

Olimpiskā diena!

sept.

Sporta sk

Rudens svētki pagalmā.

 no 30. sept.

Grupu sk.

OKTOBRIS

Skolotāju dienā orientēšanās

4. oktobrī

A-bas pr-ja

 Labo darbu nedēļa! Sveiciens Senioriem

4.- 10.oktobris

Grupu skolotājas

mūzikas sk.

NOVEMBRIS

Mārtiņu laiks –  tematiskais pasākums mūzikas nodarbībās un grupās.

08.- 12. nov.

Grupu skolotājas,

mūz. sk.

Patriotu nedēļa.

11. - 17. nov. novembris

Metodiķe

 Vecvecāku pēcpusdiena

Grupās

Grupu skol.

Svētku rīts bērniem“Daudz laimes, Latvija!”

16.nov.

10.00 zāle vai grupās

Mūzikas sk./ metodiķe, grupu skol.

Advente-Svētki nāk! Darbinieku izrāde

29. nov.

Grupu skol./mūzikas sk

DECEMBRIS

Svētku gaidīšanas laiks -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas.

Rūķu gājiens!

06. - 17.dec.

Grupu skolotājas

Ziemassvētki grupās

20.- 21.dec.

Grupu sk.mūzikas sk., metodiķe

JANVĀ-

RIS

Pedagoģiskā sēde.

21.janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

Starptautiskā “Paldies” diena.

11. janvāris

Metodiķe.

Starptautiskā sniega diena- sniega, ledus skulptūras

No 18.. janv.

Grupu skolotājas

FEBRUĀ-

RIS

Ziemas karnevāls.( Jaunais gads)

1. febr.

Grupu skol.

Sirsniņdiena

14. febr.

Grupu skolotājas

MARTS

Pedagogu veidota izrāde. Metenis.

1. marts

Grupu skolotājas

Teātra nedēļa

28.- 31.marts

Grupu skolotājas

APRĪLIS

Joku diena.

 1. aprīlis

Metodiķe

Lieldienu lustes!

6. aprīlī ārā

Grupu skol.

Vecāku sapulce grupās.

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/Metod

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem.

 “Mākonītis” skol., vadītāja

MAIJS

Bērnu rīts-Latvijas neatkarības atjaunošanas diena.

3. maijs

10.00

Metodiķis

Svētku koncerts Māmiņām.

6.maijs 16.30

Visi iest. darbin.

Ekskursijas uz ugunsdz. depo.

17. maijā

Grupu skolotājas

Pedagoģiskā sēde.

21. maijā,13.00

Vadītāja,metodiķe

Izlaidums „ĀBOLĪTĪ”.

27.maijā, 16.00

Gr.sk. ,mūz. sk., metodiķe

JŪNIJS-AUGUSTS

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena.

22.jūnijs

26.jūlijs

Pedagogi pēc vasaras darba gr.

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupu whatsapp

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA