Ikdiena - Saistošie noteikumi

                                   

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļāni

      31.08.2020.                                                                                    APSTIPRINU:                                                            

Varakļānu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  „Sprīdītis”

                                     vadītāja                            Ilga Mestere

                                                                                                                      31.08.2020. rīkojums  Nr. 1-20/

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis"

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu,

21.11.2018. MK noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts

 pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas

izglītības programmu paraugiem”

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 1. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas paraugiem.
 2. Vērtēšanas kārtība nosaka minimālās prasības, kas jāievēro visiem pedagogiem, kas veic bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis".
 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis, uzdevumi un pamatprincipi
 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir objektīvs un profesionāls bērna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra bērna sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju apguvi un vērtībās balstītu ieradumu veidošanu.
 2. Bērna mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi ir:

4.1. konstatēt un sekmēt katra bērna sasniegumus, ievērojot viņa vajadzības, intereses un veselību;

4.2. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju bērna mācību sasniegumu uzlabošanai;

1

4.3. sekmēt bērna atbildību par sasniedzamo rezultātu, mācot veikt sava darba pašvērtējumu.

4.4. veicināt bērnu, pedagogu un vecāku sadarbību.

 1. Mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir novērojumi par bērna darbību vai darba gala rezultātu.
 2. Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:

6.1. atklātības un skaidrības princips – bērnam ir zināmi un saprotami formulēti plānotie sasniedzamie rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji;

6.2. metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus;

6.3. sistemātiskuma princips – bērna snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā secībā veidotu darbību kopums;

6.4. iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena bērna dažādajām mācīšanās vajadzībām;

6.5. izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība.

III. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un īstenošana

 1. Iestādes administrācija:

7.1. Nodrošina vienotu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu;

7.2. Veicina pedagogu tālākizglītību par vērtēšanas metodēm un vērtēšanā iegūtās informācijas izmantošanu;

7.3. Pārbauda kā pedagogi veic ikdienā bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu un ierakstus pedagoģisko vērojumu lapā.

 1. Pedagogi:

8.1. Nosaka mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus, formas un vērtēšanas kritērijus, ievērojot mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus un pirmsskolas izglītības programmas prasības.

8.2. Veicot mācību sasniegumu vērtēšanu, fiksē rezultātus, veic analīzi, salīdzinot ar izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot attīstošos un bremzējošos faktorus;

8.3. Prognozē tālāko darbību situācijas stabilizēšanai, negāciju novēršanai, pārmaiņu un attīstības plānošanai;

8.4. Veic vērtējumu mācību procesa laikā - formatīvā vērtēšana( pielikums nr.1); 

8.5.Trīs reizes mācību gada laikā veic ierakstus par bērnu mācību sasniegumiem pedagoģisko vērojumu lapās Mācību gada plānotājā( 136-159lpp.). Mācību gada sākumā diagnosticējošā vērtēšana ar aprakstu; janvārī, maijā summatīvā vērtēšana, atzīmējot apguves līmeņus: S-sācis apgūt, T-turpina apgūt, A-apguvis, P-apguvis padziļināti;

8.6. Bērna pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā sagatavo rakstisku vērtējumu par bērna sasniegumiem attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem (Pielikums Nr.2).

8.7. Visu mācību gadu  mērķtiecīgi un jēgpilni veido katra bērna portfolio , kurā gada laikā uzkrāj bērna darbus, kas parāda bērna sniegumu mācību jomās vai caurviju prasmju apguvē, izaugsmi vai problēmas, to risināšanas gaitu. Bērna portfolio skolotājs ievieto arī savas piezīmes un citus materiālus, kas atspoguļo bērna mācīšanās

2

 procesa būtiskus aspektus.

 1. Vecāku informēšanas kārtība par bērnu mācību sasniegumiem
 1. Pedagogi periodiski (ne retāk kā 2 reizes gadā) individuālajās sarunās informē bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par bērna mācību sasniegumiem, ievērojot konfidencialitāti un analizējot novērojumus tikai par konkrētu bērnu.

(katrā grupā uzskaites burtnīca)

 1. Grupu skolotāji, nepieciešamības gadījumā, vecākiem nodrošina iespēju grupas vecāku sapulcēs tikties ar mūzikas skolotāju, sporta skolotāju,logopēdu , lai gūtu informāciju par bērna sasniegumiem un sniegtu ieteikumus atbalsta darbam ar bērnu.
 2. Pirmsskolas izglītības nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir bērna sasniegumi attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem. Pedagogs rakstiski par to informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi.
 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas īstenošana ikdienā
 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek īstenota:

12.1. visas dienas garumā;

12.2. telpās un ārā;

12.3. rotaļdarbībā, kas ietver bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētas un netieši vadītas aktivitātes;

12.4. nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un bērna darbošanos atbilstoši savām individuālajām spējām;

 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanā pedagogs izmanto šādus līdzekļus:

13.1. vērtēšanas metodiskie paņēmieni:

13.1.1. diagnosticējošā vērtēšana– ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju līmeni, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko mācību procesu;

13.1.2. formatīvā vērtēšana- kārtējā vērtēšana mācību procesa gaitā, nosakot izglītojamā mācību sasniegumus, lai tos uzlabotu un saskaņot tālāko mācību norisi, mācību mērķa un izmantoto metožu savstarpējo atbilstību, kā arī veicinot izglītojamā pašnovērtēšanas prasmes un atbildību;

13.1.3. summatīvā vērtēšana- nobeiguma vērtēšana, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, kā arī izglītojamā produktīvās darbības prasmes temata vai loģiskas tā daļas nobeigumā.

13.2. Vērtēšanas metodes:

13.2.1. novērojot (vēro pedagoga iniciēto un paša bērna patstāvīgo darbību);

13.2.2. jautājot (individuālās un frontālās sarunas, mērķtiecīgi jautājumi, ievērojot taktiskumu);

13.2.3. klausoties ( pedagogs uzmanīgs klausītājs);

13.2.4. bērnu darbi (radošie darbi, jebkurš bērna darba rezultāts);

13.3. Vērtēšanas veidi:

13.3.1. aprakstošs vērtējums

13.3.2. pašvērtējums pēc dotajiem vērtēšanas kritērijiem;

13.3.3. izglītojamo savstarpējais vērtējums, tiek veikta pārbaude pēc dotajiem vērtēšanas kritērijiem (darbs grupās);

3

13.4. vērtēšanas formas: mutiskā, rakstiskā, praktiskā un kombinētā;

 1. Bērnu mācību vērtēšanas rezultātus pedagogs izmanto:

14.1. nepieciešamai mācību procesa korekcijai bērna mācību sasniegumu uzlabošanai;

14.2. atgriezeniskās saites par bērna sasniegumiem veidošanai.

 1. Noslēguma jautājumi
 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības izmaiņas( punkts 8.5) stājas spēkā 01.09.2020. ( pedagoģiskās padomes sēdes ņr.3 lēmums 2020.gada 31.augustā)
 2. Grozījumus vērtēšanas kārtībā veic iestādes vadītājs pēc:

16.1. Ministru kabineta noteikumiem saskaņā ar izmaiņām vērtēšanas sistēmā;

16.2. izglītības iestādes pedagoģiskās padomes priekšlikumiem.

 1. Bērnu vecāki par kārtību tiek informēti grupu vecāku sapulcēs.

31.08.2020.                                                                             metodiķe               AIJA APEINE

4

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA