Gada uzdevumi

Gada uzdevumi

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

 1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/    

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

2019/ 2020. MĀCĪBU GADA galvenie darba virzieni

IESTĀDES MISIJA - Mūsdienīgā, drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu, izlēmīgu un apzinīgu bērnu.

VĪZIJA - Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

MĒRĶIS– Kompetenču pieejas mācību procesā realizācija, veicot pamatuzdevumus pirmsskolas programmas īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas- attīstīt aktīvu, patstāvīgu, zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, audzināt aktīvu pilsoni sabiedrībā.

GALVENIE VIRZIENI:

 1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
 • Caurviju prasmēs balstīta mācību procesa organizēšana;
 • Rotaļnodarbību organizēšana pa centriem un ārā;
 • Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 1. Pakāpeniski, mērķtiecīgi iekārtot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi.
 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu.
 1. 3. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb kompetenču attīstību
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām;
 • Izziņas perioda plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

 

 1. Grupu skolotājas, skolotāju palīgi, mūzikas un sporta skolotājs, logopēds, metodiķis vienoti tēmas izzināšanā.
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem;
 • Informatīvas sanāksmes;
 • Metodiskās sapulces, konsultācijas;
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.
 1. Veicināt iestādes personāla,vecāku, skolas pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecumposmā (vadoties pēc Iestādes darba plāna 2019/2020 mācību gadam).

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI 2019./2020. MĀCĪBU GADAM:

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi,

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Audzināšanas uzdevumi - Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.


Iespējamās aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana.
 1. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.
 • Organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu;
 • Vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem;
 • Teātra dienu ar tēmu “ĢIMENE”.
 1. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, citos masu medijos un informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem.
 • Organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā;
 • Regulāra informācijas sagatavošana “Varakļonīts” avīzei, mājas lapai .
 1. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.
 • Līdzdalība novada svētkos;
 • Vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas;
 • Labdarības akcijas.
 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts svētkiem.
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki,

    gadskārtu ieražu svētki;

 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē.
 • Koncerti, izstādes, radošās darbnīcas,
 • Lāpu gājieni, ekskursijas u.c.
 1. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, vecāku, vietējās sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību, uz izglītojamā attīstību vērstu.
 • Pasākumi, organizēti kopā ar vecākiem;
 • Sportiskās aktivitātes Iestādē un novadā;
 • Kopīgi veidotas radošās darbnīcas un rīkotas izstādes.
 1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi- semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos.
 • Metodisko izstrādņu skates, semināri, diskusijas,
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,
 • "Ētikas kodeksa" aktualizēšana (1x mācību gadā).Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA