Gada uzdevumi

Gada uzdevumi

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31.augustā

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

2021./ 2022. MĀCĪBU GADA galvenie darba virzieni

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

 Vīzija:

Mūsdienīga, estētiska, mājīga, humāna pirmsskola, kur mācību process saistīts ar praktisku, izzinošu darbību un vide rosina bērnu darboties.

 Misija:

Personāla komandas sadarbībā veidota mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde kurā laimīgi, par sevi pārliecināti un tikumīgi aug zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo kustībā, ir aktīvi, mācās, radoši izpaužas, ar aizrautību un prieku līdzdarbojas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un prot sadarboties.

Pamatmērķis:

Veidot drošu un attīstību veicinošu izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās plānotos izglītības satura apguves rezultātus, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

GALVENIE VIRZIENI:

 1. Turpināt īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot audzināšanas un mācību procesu, kurā izglītojamie praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes visās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.
 • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu;
 • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Obligātas āra nodarbības, iesaistoties ekoskolas programmā;
 • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
 1. Pirmsskolas vecuma bērniem droša, pieejama, uz attīstību virzīta, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstoša, izglītojoša vide.
 • Bērniem pielāgotas vides nodrošināšana;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;

       3. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb kompetenču attīstību

 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām;
 • Izziņas perioda plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

 

 1. Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, nodrošinot vadības un pedagogu kompetenču pilnveidi un pedagogu sadarbību Iestādē.
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem;
 • Informatīvas sanāksmes;
 • Metodiskās sapulces, konsultācijas;
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 1. Veicināt izglītojamo aktivitāti un līdzdalību dabas un apkārtējās vides aizsardzībā, īstenojot ekoskolas programmas tēmu “TAUPĪSIM, SAUDZĒSIM”
 • Radīt iespēju vides tēmai būt par iestādes ikdienas sastāvdaļu; 
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veicināt bērnu prasmi saskatīt problēmas, meklēt cēloņus, apzināt

    risinājumus,novērtēt un pieņemt lēmumu.

 

 1. Veicināt iestādes personāla, vecāku, skolas pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecumposmā (vadoties pēc Iestādes darba plāna 2021./2022. mācību gadam).

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA