Gada uzdevumi

Gada uzdevumi

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/   

 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI

2020 - 2023. mācību gadam

 

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu

 kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi,

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Audzināšanas uzdevumi - Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.


Iespējamās aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā.

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana.
 1. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.
 • Organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu;
 • Vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem;
 • Teātra dienu ar tēmu “Tikumi”.
 1. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, citos masu medijos un informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem.
 • Organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā;
 • Regulāra informācijas sagatavošana “Varakļonīts” avīzei, mājas lapai , facebook lapai VARAKĻĀNU SPRĪDĪTIS.
 1. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.
 • Līdzdalība novada svētkos;
 • Vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas;
 • Labdarības akcijas;
 • Cūkmena aktivitātes;
 • Makulatūras vākšana

 

 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts svētkiem.
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki,

    gadskārtu ieražu svētki;

 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē;
 • Koncerti, izstādes, radošās darbnīcas;
 • Lāpu gājieni, ekskursijas u.c.
 1. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, vecāku, vietējās sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību, uz izglītojamā attīstību vērstu.
 • Pasākumi, organizēti kopā ar vecākiem;
 • Sportiskās aktivitātes Iestādē un novadā;
 • Kopīgi veidotas radošās darbnīcas un rīkotas izstādes.
 1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi- semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos.
 • Metodiskās dienas, semināri, diskusijas;
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,regulāra sadarbība, veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei;
 • "Ētikas kodeksa" aktualizēšana (1x mācību gadā).Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA