Dienas gaita

Sprīdīši un Cālīši

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

Dienas gaitas plānojums pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

2021./22.m.g.

grupās„Cālīši", "Sprīdītis"2-6 gadi(2., 3. posms)

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

Laiks

Organizācija

Pedagoga un bērnu darbība

7.30 - 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas,vērojumi, sarunas ar vecākiem, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

8.30 – 9.00

Gatavošanās brokastīm, brokastis,pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

9.00 -9.20

Rīta aplis

(dienas ritma,plānoto uzdevumu skaidrojums un tēmas aktualizēšana)

 

9.20 – 11.50

Rotaļnodarbības telpā un dabā. Radošās rotaļas. Pašvadīta mācīšanās ,vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprin.,  sporta spēles.

Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

12.20– 12.50

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam.

12.50 – 15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

Materiālās bāzes pilnveide, sadarbība plānošanas darbā.

15.00 -15.30

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

15.30 – 17.00

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži. Svētki.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes.

17.00 – 18.00

Pastaiga laukumā. Kustību rotaļas, radošās rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes . Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās.

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA