Dienas gaita

„Saulēniņos” 1,5 – 3 gadi

 APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada 31.augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

 

2020./ 2021.mācību gada Dienas gaitas plānojums

 

grupā „Saulēniņos” 1,5 – 3 gadi(1.posms)

 

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

 

LAIKS

DIENAS GAITA

PEDAGOGA DARBĪBA

 

7.30 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, sarunas ar vecākiem. Rīta vingrošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana. Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

 

8.30 – 9.15

Gatavošanās brokastīm, brokastis. Pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

9.15 –11.30

Rotaļnodarbības telpā un dabā. Radošās rotaļas.  Vērojumi,  priekšstatu nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes.

 

11.30 -12.20

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

12.20 –15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

Materiālās bāzes pilnveide,sadarbība plānošanas darbā.

 

15.00 -15.50

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 15.50–16.30

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes.

 

 

16.30 –18.00

Pastaiga. Kustību rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes.  Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās.

 

Sastādīja                                                              metodiķe A. Apeine

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA