Dienas gaita

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

Dienas gaitas plānojums pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

2021./22.m.g.

grupās„Cālīši", "Sprīdītis"2-6 gadi(2., 3. posms)

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

Laiks

Organizācija

Pedagoga un bērnu darbība

7.30 - 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas,vērojumi, sarunas ar vecākiem, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

8.30 – 9.00

Gatavošanās brokastīm, brokastis,pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

9.00 -9.20

Rīta aplis

(dienas ritma,plānoto uzdevumu skaidrojums un tēmas aktualizēšana)

 

9.20 – 11.50

Rotaļnodarbības telpā un dabā. Radošās rotaļas. Pašvadīta mācīšanās ,vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprin.,  sporta spēles.

Caurviju prasmju un zināšanu veidošana dažādās mācību jomās.

12.20– 12.50

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.Veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam.

12.50 – 15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

Materiālās bāzes pilnveide, sadarbība plānošanas darbā.

15.00 -15.30

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.

15.30 – 17.00

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži. Svētki.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes.

17.00 – 18.00

Pastaiga laukumā. Kustību rotaļas, radošās rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes . Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās.

 

 APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31.augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

 

Dienas gaitas plānojums

2021./22.m.g.

grupā „Saulēniņi” 1,5 – 3 gadi(1.posms)

 

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

LAIKS

DIENAS GAITA

PEDAGOGA  DARBĪBA

 

7.30 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, sarunas ar vecākiem,Rīta vingrošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

 

8.30 – 9.15

Gatavošanās brokastīm, brokastis.Pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

9.15 –11.30

Rotaļnodarbības telpā un dabā.Radošās rotaļas.  Vērojumi,  priekšstatu nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

11.30 -12.20

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

12.20 –15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Materiālās bāzes pilnveide,sadarbība plānošanas darbā.

 

15.00 -15.50

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 15.50–16.30

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

 

16.30 –18.00

Pastaiga. Kustību rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes  Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās

 

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/     

 

Dienas gaitas plānojums

2021./22.m.g.

grupā „PĪLĀDZĪTIS”3-4 (2.posms)

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

LAIKS

DIENAS GAITA

PEDAGOGA DARBĪBA

 

7.30 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas,vērojumi, sarunas ar vecākiem,Rīta vingrošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

 

8.30 – 9.00

Gatavošanās brokastīm, brokastis.pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

 

9.00 – 11.40

Rotaļnodarbības telpā un dabā.Radošās rotaļas. Pašvadīta mācīšanās, vērojumi,  priekšstatu nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

11.40 – 12.20

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

12.20 – 15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Materiālās bāzes pilnveide,sadarbība plānošanas darbā.

 

15.00 -15.40

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

 15.40– 16.30

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži. Rotaļnodarbība.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

 

16.30 – 18.00

Pastaiga. Kustību rotaļas,radošās rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes  Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās

Sagatavoja metodiķis Aija Apein

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

Dienas gaitas plānojums

2021./22.m.g.

grupā„KĀPĒCĪTIS” 4-5 gadi(2.posms)

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018.Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

LAIKS

DIENAS GAITA

PEDAGOGA DARBĪBA

 

7.30 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas,vērojumi, sarunas ar vecākiem,Rīta vingrošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

 

8.30 – 9.00

Gatavošanās brokastīm, brokastis,  pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

 

9.00 – 11.50

Rotaļnodarbības telpā un dabā.Radošās rotaļas. Pašvadīta mācīšanās ,vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

11.50 – 12.30

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

12.30 – 15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Materiālās bāzes pilnveide,sadarbība plānošanas darbā.

 

15.00 -15.40

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

 15.40– 16.30

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži. Rotaļnodarbība. Pulciņš.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

 

16.30 – 18.00

Pastaiga. Kustību rotaļas, radošās rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes  Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā.Vērtēšanas rezultāti tēmas beigās

Sagatavoja metodiķis  Aija Apeine

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

Dienas gaitas plānojums

2021./ 22.m.g.

grupā „MĀKONĪTIS”5-6 gadi(3.posms)

 

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

LAIKS

DIENAS GAITA

PEDAGOGA DARBĪBA

 

7.30 – 8.30

Bērnu sagaidīšana, rotaļas,vērojumi, sarunas ar vecākiem,Rīta vingrošana, gatavošanās rotaļnodarbībām.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.veselības un fiziskās aktivitātes caurviju prasmju nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam

 

8.30 – 9.00

Gatavošanās brokastīm, brokastis.pašapkalpošanās, higiēnas un estētisko prasmju apguve

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

 

9.00  – 12.10

Rīta aplis. Rotaļnodarbības telpā un dabā.Radošās rotaļas. Pašvadīta mācīšanās, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

 

12.10 – 12.40

Gatavošanās pusdienām. Pusdienas.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

 

12.40 – 15.00

Gatavošanās atpūtai. Atpūta.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

Materiālās bāzes pilnveide,sadarbība plānošanas darbā.

 

15.00 -15.40

Celšanās. Gatavošanās launagam. Launags.

Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana

15.40 – 17.00

Individuālais darbs. Rotaļas. Tematiskās pēcpusdienas. Jautrie brīži. Rotaļnodarbība.

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes

17.00 – 18.00

Pastaiga. Kustību rotaļas,radošās rotaļas. Pārrunas un konsultāciju sniegšana vecākiem

Sadarbības un līdzdalības, domāšanas un radošuma, digitālās prasmes,veselības un fizisko aktivitāšu caurviju prasmes  Sadarbība ar bērnu vecākiem, sniedzot ieteikumus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, sasniedzamo rezultātu īsenošanā,vērtēšanas rezultāti tēmas beigās

Sagatavoja metodiķis Aija Apeine

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA