Darba plāns

Darba plāns

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Pedagoģiskās sēdes protokols nr. 3   

Darba plāns 2021./2022. mācību gadā

  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

 

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes

   1. mācību gada iesākums

            2. pirmā pusgada darba analīze

     3. mācību gada noslēgums

Augusts

Janvāris

Maijs

Informatīvas  sanāksmes,

Mēneša aktualitātes;

Mēneša pirmajā otrdienā, vai pēc vajadzības

Metodiskā sapulce,

konsultācijas

Aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem, kopīga tēmas izstrāde

1x mēnesī, mainoties mēneša tēmai

Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības kursi, semināri. Pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm

Pēc kursu grafika.

Pēc piedāvājuma

Pedagoģiskā procesa pārbaude

Pedagoģiskā proces organizēšanas laikā katrā vecuma grupā pēc nejaušības principa; ar iepriekšēju pieteikšanos

(formatīvā vērtēšana)

Visa mācību gada laikā

Mācību procesa organizēšana grupās

Katru dienu mācību procesa organizēšana visas dienas garumā , ievērojot noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības  vadlīnijām un programmu

Visu mācību gadu

(2021.g. 1.septembris-2022.g.31.aug.)

Gadskārtu ieražu svētki

·                 Miķeļdiena( grupās)

·                 Mārtiņdiena ( grupās)

·                 Ziemassvētki(20-21)

·                 Meteņu diena

·                 Lieldienas

·                 Līgo svētki

·                 Annas diena

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

17.Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

Tematiskie pasākumi

·                 Atkalredzēšanās svētki

·                 Tēva diena

·                 Svētki Latvijai

·                 Ziemas karnevāls(tīģeris)

·                 Teātra svētki

·                 Māmiņu diena

·                 Izlaidums

·                 Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās( pēc skolotāju izvēles)

Septembris

Septembris

  Novembris

 1. februāris

Martā

Maijs

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi

·        Tematiskie un gadskārtu svētku koncerti kultūras namā, pansionātā, aprūpes centrā.

Pēc pasākuma rīkotāju aicinājuma, saziņas

Sporta aktivitātes

·             Veselības diena.

·             Orientēšanās diena.

·              Olimpiskā diena.

·              Sporta izpriecas grupās(sporta rotaļas,  stafetes).

·              Ziemas olimpiāde

·              Pārgājiens (ņemot vērā vecumu).

·              Ģimeņu sporta svētki.

1x gadalaikā

Septembris-oktobris

21.septembris

1x mēnesī

 Janvāris

Katrā gadalaikā

Maijs

Izstādes

·        Izstāde no rudens veltēm – Rudens bagātības.

·        Mana Latvija

·        Apsveikums Ziemassvētkos

·        Pavasaris klāt!

·        “Bērnu mīļākie gada darbiņi”.

Septembris -oktobris

Novembris

 Decembris

  Marts - Aprīlis

Maijs

Pārgājieni

             Pārgājieni uz objektiem saistīti ar tēmu.

·        Pārgājiens uz skolu ( 5 – 7gadi).

·        Izstāžu apmeklējumi Varakļānu pils muzejā.

·        Pārgājiens uz Varakļānu mākslas skolu -darbošanās mākslas nodaļās.

Laiku nosaka gr. sk.

 Septembrī, aprīlī

 Pēc informācijas  saņemšanas

Aprīlis - maijs

Darbinieku veidoti teātri,

Viesmākslinieki

·        Leļļu, dziesmu teātri.

·        Koncerti, viesizrādes.

Ceturksnī vienu reizi

Pēc pieteikuma

Sadarbība ar skolām

·        Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas 1. klasi un skolotājām(pirmsskolā, skolā).

·        1-4 klašu skolotāji viesojas 5-7 gadīgo bērnu grupās ( pēctecība apmācības procesā).

·        Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

·        Sadarbība ar mākslas skolu.

·        Pasākumu organizēšana kopā ar skolas pašpārvaldi – pasākumu, svētku organizēšana un vadīšana.

·        Sadarbība ar kaimiņu novadu pirmsskolām.

3x gadā

           

   Oktobrī, aprīlī

  Aprīlī

  Aprīlī

Skolēnu brīvdienās, svētkos

Pēc uzaicinājuma

Sadarbība ar vecākiem

·        Iestādes padomes sēdes.

·        Vecāku kopsapulces.

·         Vecāku sapulces grupās( vai ZOOM)

·        Vecāku iesaistīšanās grupas darba organizēšanā.

·        Individuālās konsultācijas, pārrunas.

·        Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku stūrītī, uz ziņojumu dēļa, grupas WhatsApp,

 e-klasē

·        Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos.

2 - 3x gadā

2x gadā

3x gadā (Saulēniņos2x)

 Pēc tēmas

Nosaka grupu skol., vecāku ieteikums

Pēc vecāku ieteikuma.

Pēc vajadzības

 Pēc pasākumu  plāna

Saimnieciskā darbība

·                  Vizuāla Iestādes zaļās zonas noformēšana

·                  Divu bērnu rotaļu lodžiju remonts

·                  Jumta noteku rekonstrukcija

·                  Virtuves ēdienu izsniegšanas galda pārbūve

·                  Bijušo pansionāta telpu remonts, atbilstoši novada vajadzībām

·                  Neizmantoto pirrmsskolas telpu renovēšana un pielāgošana nakts grupu izveidei

·                  Atrakciju kalna aprīkošana

Visu mācību gadu

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA