Darba plāns

Darba plāns

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/    

Darba plāns 2019./2020. mācību gadā

  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes.

1. mācību gada iesākums,

          2. pirmā pusgada darba analīze,

   3. mācību gada noslēgums

Septembris

Janvāris

Maijs

Informatīvas  sanāksmes.

Mēneša aktualitātes.

Mēneša pirmajā otrdienā, vai pēc vajadzības.

Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības kursi, semināri. Pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pēc kursu grafika.

Pēc piedāvājuma.

Metodiskā sapulce,

konsultācijas.

Aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem, kopīga tēmas izstrāde.

1X mēnesī, mainoties mēneša tēmai.

Pedagoģiskā procesa pārbaude.

Pedagoģiskā proces organizēšanas laikā katrā vecuma grupā pēc nejaušības principa vai ar iepriekšēju pieteikšanos    (formatīvā vērtēšana).

Visa mācību gada laikā

Mācību procesa organizēšana grupās.

Katru dienu- dienas garumā( neizceļot vienu mācību jomu), ievērojot noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības  vadlīnijām un programmu.

Visu mācību gadu (2019. gada 2. septembris -2020. g. 31.augusts)

Gadskārtu ieražu svētki.

Miķeļdiena (grupās).

Mārtiņdiena (grupās).

Ziemassvētki.

Meteņu diena.

Lieldienas.

Līgo svētki.

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

Aprīlis

Jūnijs

Tematiskie pasākumi.

“Mīļo, draudziņ, pulkā nāc!”

Tēvu diena.

Svētki Latvijai, LATVIJAS armijai 100.

Ziemas karnevāls.

Teātra svētki.

Māmiņu diena.

Izlaidums.

Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās( pēc skolotāju izvēles).

Septembris

Septembris

Novembris

Janvāris

Marts

Maijs

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi.

l  Tematiskie un gadskārtu svētku koncerti kultūras namā.

Pēc pasākuma rīkotāju aicinājuma

Sporta aktivitātes.

l    Veselības diena.

l  Olimpiskā diena.

l  Sporta izpriecas grupās (sporta rotaļas,  stafetes).

l  Sniega diena.

l  Pārgājiens (ņemot vērā vecumu).

l  Ģimeņu sporta svētki.

1x gadalaikā

Septembris

1x mēnesī


 

Janvāris

Katrā gadalaikā.

Maijs

Izstādes.

l  Izstāde no rudens veltēm – Rudens raibumiņi.

l  Sveicam Latviju.

l  Apsveikums Ziemassvētkos Sniegpārsliņas mežā  (kopā ar vecākiem).

l  Pārvērtību laiks( pēc tēmas).

l  “Bērnu mīļākie gada darbiņi”.

Septembris

Novembris

Decembris


 

Februāris

Marts - Aprīlis

Maijs

Pārgājieni.

l Pārgājieni uz objektiem saistīti ar tēmu.

l Pārgājiens uz skolu  (5 – 7gadi).

l Izstāžu apmeklējumi Varakļānu pils muzejā.

l Pārgājiens uz Varakļānu mākslas skolu -darbošanās mākslas nodaļās.

Laiku nosaka grupu skolotājas.

Septembris, aprīlis

Pēc informācijas  saņemšanas.

Aprīlis - maijs

Darbinieku veidoti teātri,

viesmākslinieki.

l  Leļļu, dziesmu teātri.

l  koncerti, izrādes.

 Vienu reizi ceturksnī.

Pēc pieteikuma.

Sadarbība ar skolām.

l  Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas 1. klasi un skolotājām (pirmsskolā, skolā).

l  1-4 klašu skolotāji viesojas 5-7 gadīgo bērnu grupās ( pēctecība apmācības procesā).

l  Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

l  Sadarbība ar mākslas skolu.

l  Pasākumu organizēšana kopā ar skolas pašpārvaldi – pasākumu, svētku organizēšana un vadīšana.

l  Sadarbība starp kaimiņu novadu pirmsskolas izglītības iestādēm.

3x gadā

 

 

 Oktobris, Aprīlis

  Aprīlis

  Aprīlis

Skolēnu brīvdienās, svētkos .

Pēc uzaicinājuma.

Sadarbība ar vecākiem

l  Iestādes padomes sēdes.

l  Vecāku kopsapulces

 – lektore I. Biseniece -Bula.

l   Vecāku sapulces visās grupās.

l    Atklātais nodarbību rīts „Kāpēcītī”,„Mākonītī” , „Ābolītī”.

l  Vecāku iesaistīšanās grupas darba organizēšanā.

l  Individuālās konsultācijas, pārrunas

l  Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku stūrītī, uz ziņojumu dēļa, grupas WhatsApp.

l  Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos

2 - 3x gadā

2x gadā

5. septembrī

3x gadā

 Pēc vienošanās.

Pēc tēmas

Nosaka grupu skol.

Pēc vecāku ieteikuma.

Pēc vajadzības.

 Pēc pasākumu  plāna.

Saimnieciskā darbība

l   Grupas ”Kāpēcītis” ," Saulēniņi" lodžijas remonts.

l  Renovēt pansionāta telpas,

l  Teritorijas apzaļumošanas, labiekārtošanas turpināšana.

l  Interaktīvās tāfeles iegāde grupā "Ābolītis".

l  Sajūtu takas uzturēšana, papildināšana.

l  Āra baseina nojaukšana un aizbēršana, pārveidojot par kalnu ar aktīviem centriem.

l  2. stāva lodžijas sienas pārbūve - aktivitātes siena.

2020. gada pavasaris.

2020-2022. gads

Pēc nepieciešamības.

2020. gada budžeta ietvaros.

Pēc nepieciešamības.

2019/20 māc g.

2019/20 māc g.

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA