Ikdiena

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31.augustā

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

2021./ 2022. MĀCĪBU GADA galvenie darba virzieni

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

 Vīzija:

Mūsdienīga, estētiska, mājīga, humāna pirmsskola, kur mācību process saistīts ar praktisku, izzinošu darbību un vide rosina bērnu darboties.

 Misija:

Personāla komandas sadarbībā veidota mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde kurā laimīgi, par sevi pārliecināti un tikumīgi aug zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo kustībā, ir aktīvi, mācās, radoši izpaužas, ar aizrautību un prieku līdzdarbojas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un prot sadarboties.

Pamatmērķis:

Veidot drošu un attīstību veicinošu izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās plānotos izglītības satura apguves rezultātus, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

GALVENIE VIRZIENI:

 1. Turpināt īstenot kompetenču pieeju mācību saturā, veicot audzināšanas un mācību procesu, kurā izglītojamie praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes visās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido vērtībās balstītus ieradumus.
 • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu;
 • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Obligātas āra nodarbības, iesaistoties ekoskolas programmā;
 • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
 1. Pirmsskolas vecuma bērniem droša, pieejama, uz attīstību virzīta, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstoša, izglītojoša vide.
 • Bērniem pielāgotas vides nodrošināšana;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;

       3. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb kompetenču attīstību

 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām;
 • Izziņas perioda plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

 

 1. Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, nodrošinot vadības un pedagogu kompetenču pilnveidi un pedagogu sadarbību Iestādē.
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem;
 • Informatīvas sanāksmes;
 • Metodiskās sapulces, konsultācijas;
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 1. Veicināt izglītojamo aktivitāti un līdzdalību dabas un apkārtējās vides aizsardzībā, īstenojot ekoskolas programmas tēmu “TAUPĪSIM, SAUDZĒSIM”
 • Radīt iespēju vides tēmai būt par iestādes ikdienas sastāvdaļu; 
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veicināt bērnu prasmi saskatīt problēmas, meklēt cēloņus, apzināt

    risinājumus,novērtēt un pieņemt lēmumu.

 

 1. Veicināt iestādes personāla, vecāku, skolas pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecumposmā (vadoties pēc Iestādes darba plāna 2021./2022. mācību gadam).

 

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada 31. augustā

Pedagoģiskās sēdes protokols nr. 3   

Darba plāns 2021./2022. mācību gadā

  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

 

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes

   1. mācību gada iesākums

            2. pirmā pusgada darba analīze

     3. mācību gada noslēgums

Augusts

Janvāris

Maijs

Informatīvas  sanāksmes,

Mēneša aktualitātes;

Mēneša pirmajā otrdienā, vai pēc vajadzības

Metodiskā sapulce,

konsultācijas

Aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem, kopīga tēmas izstrāde

1x mēnesī, mainoties mēneša tēmai

Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības kursi, semināri. Pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm

Pēc kursu grafika.

Pēc piedāvājuma

Pedagoģiskā procesa pārbaude

Pedagoģiskā proces organizēšanas laikā katrā vecuma grupā pēc nejaušības principa; ar iepriekšēju pieteikšanos

(formatīvā vērtēšana)

Visa mācību gada laikā

Mācību procesa organizēšana grupās

Katru dienu mācību procesa organizēšana visas dienas garumā , ievērojot noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības  vadlīnijām un programmu

Visu mācību gadu

(2021.g. 1.septembris-2022.g.31.aug.)

Gadskārtu ieražu svētki

·                 Miķeļdiena( grupās)

·                 Mārtiņdiena ( grupās)

·                 Ziemassvētki(20-21)

·                 Meteņu diena

·                 Lieldienas

·                 Līgo svētki

·                 Annas diena

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

17.Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

Tematiskie pasākumi

·                 Atkalredzēšanās svētki

·                 Tēva diena

·                 Svētki Latvijai

·                 Ziemas karnevāls(tīģeris)

·                 Teātra svētki

·                 Māmiņu diena

·                 Izlaidums

·                 Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās( pēc skolotāju izvēles)

Septembris

Septembris

  Novembris

 1. februāris

Martā

Maijs

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi

·        Tematiskie un gadskārtu svētku koncerti kultūras namā, pansionātā, aprūpes centrā.

Pēc pasākuma rīkotāju aicinājuma, saziņas

Sporta aktivitātes

·             Veselības diena.

·             Orientēšanās diena.

·              Olimpiskā diena.

·              Sporta izpriecas grupās(sporta rotaļas,  stafetes).

·              Ziemas olimpiāde

·              Pārgājiens (ņemot vērā vecumu).

·              Ģimeņu sporta svētki.

1x gadalaikā

Septembris-oktobris

21.septembris

1x mēnesī

 Janvāris

Katrā gadalaikā

Maijs

Izstādes

·        Izstāde no rudens veltēm – Rudens bagātības.

·        Mana Latvija

·        Apsveikums Ziemassvētkos

·        Pavasaris klāt!

·        “Bērnu mīļākie gada darbiņi”.

Septembris -oktobris

Novembris

 Decembris

  Marts - Aprīlis

Maijs

Pārgājieni

             Pārgājieni uz objektiem saistīti ar tēmu.

·        Pārgājiens uz skolu ( 5 – 7gadi).

·        Izstāžu apmeklējumi Varakļānu pils muzejā.

·        Pārgājiens uz Varakļānu mākslas skolu -darbošanās mākslas nodaļās.

Laiku nosaka gr. sk.

 Septembrī, aprīlī

 Pēc informācijas  saņemšanas

Aprīlis - maijs

Darbinieku veidoti teātri,

Viesmākslinieki

·        Leļļu, dziesmu teātri.

·        Koncerti, viesizrādes.

Ceturksnī vienu reizi

Pēc pieteikuma

Sadarbība ar skolām

·        Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas 1. klasi un skolotājām(pirmsskolā, skolā).

·        1-4 klašu skolotāji viesojas 5-7 gadīgo bērnu grupās ( pēctecība apmācības procesā).

·        Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

·        Sadarbība ar mākslas skolu.

·        Pasākumu organizēšana kopā ar skolas pašpārvaldi – pasākumu, svētku organizēšana un vadīšana.

·        Sadarbība ar kaimiņu novadu pirmsskolām.

3x gadā

           

   Oktobrī, aprīlī

  Aprīlī

  Aprīlī

Skolēnu brīvdienās, svētkos

Pēc uzaicinājuma

Sadarbība ar vecākiem

·        Iestādes padomes sēdes.

·        Vecāku kopsapulces.

·         Vecāku sapulces grupās( vai ZOOM)

·        Vecāku iesaistīšanās grupas darba organizēšanā.

·        Individuālās konsultācijas, pārrunas.

·        Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku stūrītī, uz ziņojumu dēļa, grupas WhatsApp,

 e-klasē

·        Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos.

2 - 3x gadā

2x gadā

3x gadā (Saulēniņos2x)

 Pēc tēmas

Nosaka grupu skol., vecāku ieteikums

Pēc vecāku ieteikuma.

Pēc vajadzības

 Pēc pasākumu  plāna

Saimnieciskā darbība

·                  Vizuāla Iestādes zaļās zonas noformēšana

·                  Divu bērnu rotaļu lodžiju remonts

·                  Jumta noteku rekonstrukcija

·                  Virtuves ēdienu izsniegšanas galda pārbūve

·                  Bijušo pansionāta telpu remonts, atbilstoši novada vajadzībām

·                  Neizmantoto pirrmsskolas telpu renovēšana un pielāgošana nakts grupu izveidei

·                  Atrakciju kalna aprīkošana

Visu mācību gadu

                                                       APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

2021. gada augustā

Pedagoģiskās sēdes protokols nr. 3   

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2021./2022.mācību gadā

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis".                           

Tēma integr.

rotaļnodarbībās

Pasākums

Laiks/ vieta

Atbildīgais

AUGUSTS

Pedagoģiskā sēde, darbinieku kopsapulce.

30.08

Vadītāja, metodiķe

SEPTEMBRIS

Atkalredzēšanās svētki.

1. sept. grupās un laukumā

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

Tēva diena.

13.sept.

Grupu skol.

Vecāku sapulces grupās.

6.-10.sept.

Grupu skolotājas, metodiķe

Olimpiskā diena!

sept.

Sporta sk

Rudens svētki pagalmā.

 no 30. sept.

Grupu sk.

OKTOBRIS

Skolotāju dienā orientēšanās

4. oktobrī

A-bas pr-ja

 Labo darbu nedēļa! Sveiciens Senioriem

4.- 10.oktobris

Grupu skolotājas

mūzikas sk.

NOVEMBRIS

Mārtiņu laiks –  tematiskais pasākums mūzikas nodarbībās un grupās.

08.- 12. nov.

Grupu skolotājas,

mūz. sk.

Patriotu nedēļa.

11. - 17. nov. novembris

Metodiķe

 Vecvecāku pēcpusdiena

Grupās

Grupu skol.

Svētku rīts bērniem“Daudz laimes, Latvija!”

16.nov.

10.00 zāle vai grupās

Mūzikas sk./ metodiķe, grupu skol.

Advente-Svētki nāk! Darbinieku izrāde

29. nov.

Grupu skol./mūzikas sk

DECEMBRIS

Svētku gaidīšanas laiks -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas.

Rūķu gājiens!

06. - 17.dec.

Grupu skolotājas

Ziemassvētki grupās

20.- 21.dec.

Grupu sk.mūzikas sk., metodiķe

JANVĀ-

RIS

Pedagoģiskā sēde.

21.janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

Starptautiskā “Paldies” diena.

11. janvāris

Metodiķe.

Starptautiskā sniega diena- sniega, ledus skulptūras

No 18.. janv.

Grupu skolotājas

FEBRUĀ-

RIS

Ziemas karnevāls.( Jaunais gads)

1. febr.

Grupu skol.

Sirsniņdiena

14. febr.

Grupu skolotājas

MARTS

Pedagogu veidota izrāde. Metenis.

1. marts

Grupu skolotājas

Teātra nedēļa

28.- 31.marts

Grupu skolotājas

APRĪLIS

Joku diena.

 1. aprīlis

Metodiķe

Lieldienu lustes!

6. aprīlī ārā

Grupu skol.

Vecāku sapulce grupās.

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/Metod

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem.

 “Mākonītis” skol., vadītāja

MAIJS

Bērnu rīts-Latvijas neatkarības atjaunošanas diena.

3. maijs

10.00

Metodiķis

Svētku koncerts Māmiņām.

6.maijs 16.30

Visi iest. darbin.

Ekskursijas uz ugunsdz. depo.

17. maijā

Grupu skolotājas

Pedagoģiskā sēde.

21. maijā,13.00

Vadītāja,metodiķe

Izlaidums „ĀBOLĪTĪ”.

27.maijā, 16.00

Gr.sk. ,mūz. sk., metodiķe

JŪNIJS-AUGUSTS

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena.

22.jūnijs

26.jūlijs

Pedagogi pēc vasaras darba gr.

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupu whatsapp

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA