Ikdiena

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

 1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/    

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis”

2019/ 2020. MĀCĪBU GADA galvenie darba virzieni

IESTĀDES MISIJA - Mūsdienīgā, drošā un attīstošā vidē izglītot atbildīgu, izlēmīgu un apzinīgu bērnu.

VĪZIJA - Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

MĒRĶIS– Kompetenču pieejas mācību procesā realizācija, veicot pamatuzdevumus pirmsskolas programmas īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas- attīstīt aktīvu, patstāvīgu, zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, audzināt aktīvu pilsoni sabiedrībā.

GALVENIE VIRZIENI:

 1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.
 • Caurviju prasmēs balstīta mācību procesa organizēšana;
 • Rotaļnodarbību organizēšana pa centriem un ārā;
 • Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
 1. Pakāpeniski, mērķtiecīgi iekārtot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi.
 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu;
 • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu.
 1. 3. Veidot izglītojamā pamatiemaņas patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, kā arī veicināt izglītojamā izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot pamatprasmju jeb kompetenču attīstību
 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un spējām;
 • Izziņas perioda plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība grupas telpās un āra vidē;
 • Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana, veicinot izglītojamā fiziskās aktivitātes visos dienas režīma posmos.

 

 1. Grupu skolotājas, skolotāju palīgi, mūzikas un sporta skolotājs, logopēds, metodiķis vienoti tēmas izzināšanā.
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem;
 • Informatīvas sanāksmes;
 • Metodiskās sapulces, konsultācijas;
 • Kursu, semināru, lekciju klausīšanās, līdzdalība;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.
 1. Veicināt iestādes personāla,vecāku, skolas pozitīvi veidotu sadarbību, nodrošinot vienotu pieeju bērnu audzināšanai un izglītošanai pirmsskolas vecumposmā (vadoties pēc Iestādes darba plāna 2019/2020 mācību gadam).

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI 2019./2020. MĀCĪBU GADAM:

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi,

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Audzināšanas uzdevumi - Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.


Iespējamās aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana.
 1. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.
 • Organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu;
 • Vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem;
 • Teātra dienu ar tēmu “ĢIMENE”.
 1. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, citos masu medijos un informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem.
 • Organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā;
 • Regulāra informācijas sagatavošana “Varakļonīts” avīzei, mājas lapai .
 1. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.
 • Līdzdalība novada svētkos;
 • Vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas;
 • Labdarības akcijas.
 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts svētkiem.
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki,

    gadskārtu ieražu svētki;

 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē.
 • Koncerti, izstādes, radošās darbnīcas,
 • Lāpu gājieni, ekskursijas u.c.
 1. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, vecāku, vietējās sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību, uz izglītojamā attīstību vērstu.
 • Pasākumi, organizēti kopā ar vecākiem;
 • Sportiskās aktivitātes Iestādē un novadā;
 • Kopīgi veidotas radošās darbnīcas un rīkotas izstādes.
 1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi- semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos.
 • Metodisko izstrādņu skates, semināri, diskusijas,
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,
 • "Ētikas kodeksa" aktualizēšana (1x mācību gadā).APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

 1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/    

Darba plāns 2019./2020. mācību gadā

  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes.

1. mācību gada iesākums,

          2. pirmā pusgada darba analīze,

   3. mācību gada noslēgums

Septembris

Janvāris

Maijs

Informatīvas  sanāksmes.

Mēneša aktualitātes.

Mēneša pirmajā otrdienā, vai pēc vajadzības.

Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības kursi, semināri. Pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm.

Pēc kursu grafika.

Pēc piedāvājuma.

Metodiskā sapulce,

konsultācijas.

Aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem, kopīga tēmas izstrāde.

1X mēnesī, mainoties mēneša tēmai.

Pedagoģiskā procesa pārbaude.

Pedagoģiskā proces organizēšanas laikā katrā vecuma grupā pēc nejaušības principa vai ar iepriekšēju pieteikšanos    (formatīvā vērtēšana).

Visa mācību gada laikā

Mācību procesa organizēšana grupās.

Katru dienu- dienas garumā( neizceļot vienu mācību jomu), ievērojot noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības  vadlīnijām un programmu.

Visu mācību gadu (2019. gada 2. septembris -2020. g. 31.augusts)

Gadskārtu ieražu svētki.

Miķeļdiena (grupās).

Mārtiņdiena (grupās).

Ziemassvētki.

Meteņu diena.

Lieldienas.

Līgo svētki.

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

Aprīlis

Jūnijs

Tematiskie pasākumi.

“Mīļo, draudziņ, pulkā nāc!”

Tēvu diena.

Svētki Latvijai, LATVIJAS armijai 100.

Ziemas karnevāls.

Teātra svētki.

Māmiņu diena.

Izlaidums.

Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās( pēc skolotāju izvēles).

Septembris

Septembris

Novembris

Janvāris

Marts

Maijs

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi.

l  Tematiskie un gadskārtu svētku koncerti kultūras namā.

Pēc pasākuma rīkotāju aicinājuma

Sporta aktivitātes.

l    Veselības diena.

l  Olimpiskā diena.

l  Sporta izpriecas grupās (sporta rotaļas,  stafetes).

l  Sniega diena.

l  Pārgājiens (ņemot vērā vecumu).

l  Ģimeņu sporta svētki.

1x gadalaikā

Septembris

1x mēnesī


 

Janvāris

Katrā gadalaikā.

Maijs

Izstādes.

l  Izstāde no rudens veltēm – Rudens raibumiņi.

l  Sveicam Latviju.

l  Apsveikums Ziemassvētkos Sniegpārsliņas mežā  (kopā ar vecākiem).

l  Pārvērtību laiks( pēc tēmas).

l  “Bērnu mīļākie gada darbiņi”.

Septembris

Novembris

Decembris


 

Februāris

Marts - Aprīlis

Maijs

Pārgājieni.

l Pārgājieni uz objektiem saistīti ar tēmu.

l Pārgājiens uz skolu  (5 – 7gadi).

l Izstāžu apmeklējumi Varakļānu pils muzejā.

l Pārgājiens uz Varakļānu mākslas skolu -darbošanās mākslas nodaļās.

Laiku nosaka grupu skolotājas.

Septembris, aprīlis

Pēc informācijas  saņemšanas.

Aprīlis - maijs

Darbinieku veidoti teātri,

viesmākslinieki.

l  Leļļu, dziesmu teātri.

l  koncerti, izrādes.

 Vienu reizi ceturksnī.

Pēc pieteikuma.

Sadarbība ar skolām.

l  Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas 1. klasi un skolotājām (pirmsskolā, skolā).

l  1-4 klašu skolotāji viesojas 5-7 gadīgo bērnu grupās ( pēctecība apmācības procesā).

l  Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

l  Sadarbība ar mākslas skolu.

l  Pasākumu organizēšana kopā ar skolas pašpārvaldi – pasākumu, svētku organizēšana un vadīšana.

l  Sadarbība starp kaimiņu novadu pirmsskolas izglītības iestādēm.

3x gadā

 

 

 Oktobris, Aprīlis

  Aprīlis

  Aprīlis

Skolēnu brīvdienās, svētkos .

Pēc uzaicinājuma.

Sadarbība ar vecākiem

l  Iestādes padomes sēdes.

l  Vecāku kopsapulces

 – lektore I. Biseniece -Bula.

l   Vecāku sapulces visās grupās.

l    Atklātais nodarbību rīts „Kāpēcītī”,„Mākonītī” , „Ābolītī”.

l  Vecāku iesaistīšanās grupas darba organizēšanā.

l  Individuālās konsultācijas, pārrunas

l  Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku stūrītī, uz ziņojumu dēļa, grupas WhatsApp.

l  Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos

2 - 3x gadā

2x gadā

5. septembrī

3x gadā

 Pēc vienošanās.

Pēc tēmas

Nosaka grupu skol.

Pēc vecāku ieteikuma.

Pēc vajadzības.

 Pēc pasākumu  plāna.

Saimnieciskā darbība

l   Grupas ”Kāpēcītis” ," Saulēniņi" lodžijas remonts.

l  Renovēt pansionāta telpas,

l  Teritorijas apzaļumošanas, labiekārtošanas turpināšana.

l  Interaktīvās tāfeles iegāde grupā "Ābolītis".

l  Sajūtu takas uzturēšana, papildināšana.

l  Āra baseina nojaukšana un aizbēršana, pārveidojot par kalnu ar aktīviem centriem.

l  2. stāva lodžijas sienas pārbūve - aktivitātes siena.

2020. gada pavasaris.

2020-2022. gads

Pēc nepieciešamības.

2020. gada budžeta ietvaros.

Pēc nepieciešamības.

2019/20 māc g.

2019/20 māc g.

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja : I. Mestere

2019.gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2019./2020. mācību gadā

 

TĒMA

rotaļ-nodarbībās

PASĀKUMS

LAIKS/ VIETA

ATBILDĪGAIS

SEPTEMBRIS

ĢIMENE

Atkalredzēšanās svētki”Mazo draudziņ, pulkā nāc... rotaļas,

foto stūrītis-pirmā diena b/d

2. sept, zāle

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Tēva diena

10.sept.

«Pīlādzītis”

   

Vecāku sapulces grupās

16.-20.sept.

grupu skolot.

   

Olimpiskā diena!

20.sept.

Sporta sk

   

Foto diena!

Pēc saskaņošanas

grupu skolot./vadītāja

   

Ražas nedēļa. ( bērnu un vecāku kopdarbu izstāde)

30-4.okt.

Grupu sk.

   

Viesizrāde “Latviešu tautas pasaciņas”

30.sept.15.30

Metodiķe

OKTOBRIS

RUDENS

 Pretī Zelta rudenim-orientēšanās sporta dienaSākas astron.rudens

3.okt.

Sporta sk

   

Skolotāju diena!(pārsteigums...)

7. oktobrī

A-bas pr-ja

   

Starptautiskā putras diena

Maizes diena

   
   

 Labo darbu nedēļa!Sveiciens Senioriem( zāļu tēju vākšana)

15. - 19. oktobris

grupu skolotājas

NOVEMBRIS

LATVIJA

Mārtiņu LAIKS –  tematiskais pasākums grupās

 

Grupu skolotājas

   

PATRIOTU NED. 7-15 (Robežsargu diena), Armijai 100-gade, Lāčplēša diena 100  

7. novembris

Grupu skolotājas

   

Viesizrāde “Un atkal Nezinītis”

8. nov. 9.15

metodiķe

   

Svētki “Mana Latvija” ar

VECVECĀKIEM

14. novembrī

zālē 16.00

 “Mākonītis”

   

“Latvija manas mājas”viesizrāde(eRIKA LELLES)

28.nov.15.30 novembris

metodiķe

DECEMBRIS

ZIEMAS - SVĒTKU LAIKS

Advente- Satikšanās ziemas dienā( pedag. izrāde, dziesmas)

2.decembris

zāle

Grupu skol./mūzikas sk

   

Svētku gaidās -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas

Ziemassvētki - eglītes

2 -13.dec

17, 18, 19-

ā,p;m,s;k

Grupu skolot. Grupu sk.  mūzikas sk., metodiķe

JANVĀRIS

KALENDĀRS

Pedagoģiskā sēde

9. janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

   

Starptautiskā “PALDIES” diena

11. janvāris

Metodiķe,

mūz sk.

   

Starptautiskā sniega diena

( pēc laika apstākļiem)

No 20. janv.

Grupu skolotājas

   

Viesizrāde “Pasaka par sniedziņu”

24. janv.  15.30

metodiķe

   

Ziemas karnevāls

24. janv. - 10.00

 “Ābolītis”

FEBRUĀRIS

ES SABIEDRĪBĀ

Pedagogu veidota izrāde

2. nedēļā

Metodiķe

   

Metenis

25. februārī (6.)

Grupu skolotājas

MARTS

PĀRVĒRTĪBU LAIKS

Teātris

25. martā zāle 10.00

«Saulēniņi”

   

VIESIZRĀDE “TIKI TAK PULKSTENĪTIS”Burbuļciems

26. marts

15.30

Metodiķe

APRĪLIS

LAI SKAN!

Joku diena

 1. aprīlis

Metodiķe

   

Lieldienu lustes!

14. aprīlī ārā

“Kāpēcītis”

   

viesizrāde”Gliemezīša piedzīvojumi Lieldienās”

15. aprīlī 15.30

metodiķe

   

Viesizrāde “Viena maza pilsētiņa”TEĀTRIS-2

23.aprīlī

-15.30

metodiķe

   

Mūzikas skolas koncerts

 aprīlī

15. 30

Metodiķe

   

Vecāku sapulce grupās

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/

Metodiķe

MAIJS

DZĪVĪBAS SPĒKS

Ģimeņu diena – noslēgums PARKĀ  „Ko mēs varam, to mēs daram....!”

22. maijā 17.00

VISI

   

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem

 maijā

 “Ābolītis”, vadītāja

   

Ekskursijas uz ugunsdzēsēju depo

17. maijā

Grupu skolotājas

   

Pedagoģiskā sēde

21. maijā, 13.00

Vadītāja,metodiķe

   

Izlaidums „Ābolītī”

29. MAIJĀ, 16.00-17.00 zālē

“Ābolītis”gr. bērni, skol.,

Mūz. sk., metodiķe

vadītāja

JŪNIJS-AUGUSTS

Ko es protu;

Vasaras prieki;

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena

22.jūnijs

27.jūlijs

 

Visa gada garumā  koncerti, filmas, multfilmas uz lielā ekrāna pēc bērnu izvēles ,tēmas ietvaros!

Ja mainīsies notikumu laiki, secība, par to tiks sniegta informācija

                                                                                                 Sagatavoja metodiķe A.APEINE

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA