Ikdiena

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/   

 Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI

2020 - 2023. mācību gadam

 

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu

 kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

 

Audzināšanas mērķis – nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu, atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi,

stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Audzināšanas uzdevumi - Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnības, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.


Iespējamās aktivitātes: literāro darbu izmantošana pedagoģiskajā procesā tikumu izpratnes veidošanā, ikdienas situāciju pārrunāšana ar bērniem, grupas pienākumu un noteikumu izstrāde un ievērošana, mācīšanās nozīmīguma izpratnes veidošana (arī sadarbība ar skolu, mācību ekskursijas uz vecāku darbavietām u.c.), pozitīvās uzvedības aktualizēšana, atbalstīšana, pieklājības un cieņpilnas izturēšanās aktualizēšana, uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, rūpes par citiem, līdzcietības, empātijas veidošana piedaloties dažādās, piemēram, labdarības akcijās, regulāras pārrunas par drošības jautājumiem atbilstoši tematikai, veselīga dzīvesveida aktualizēšana ikdienā.

 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana.
 1. Veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā īpaši aizsargājamu vērtību.
 • Organizēt Tēva dienu, Mātes dienu, Ģimenes dienas pasākumu;
 • Vecvecāku pasākumu, radošās darbnīcas kopā ar vecākiem;
 • Teātra dienu ar tēmu “Tikumi”.
 1. Popularizēt izglītojamo un iestādes sasniegumus vietējos, citos masu medijos un informēt sabiedrību par audzināšanas darba labās prakses piemēriem.
 • Organizēt pasākumus, kas veicinātu skolotāja darba prestižu sabiedrībā;
 • Regulāra informācijas sagatavošana “Varakļonīts” avīzei, mājas lapai , facebook lapai VARAKĻĀNU SPRĪDĪTIS.
 1. Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā.
 • Līdzdalība novada svētkos;
 • Vides saglabāšanas akcijas, tradīcijas, talkas;
 • Labdarības akcijas;
 • Cūkmena aktivitātes;
 • Makulatūras vākšana

 

 1. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts svētkiem.
 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki,

    gadskārtu ieražu svētki;

 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē;
 • Koncerti, izstādes, radošās darbnīcas;
 • Lāpu gājieni, ekskursijas u.c.
 1. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku, vecāku, vietējās sabiedrības mērķtiecīgu sadarbību, uz izglītojamā attīstību vērstu.
 • Pasākumi, organizēti kopā ar vecākiem;
 • Sportiskās aktivitātes Iestādē un novadā;
 • Kopīgi veidotas radošās darbnīcas un rīkotas izstādes.
 1. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi- semināri, kursi. Organizēt pasākumus pedagogu labās prakses un pieredzes apkopošanai un popularizēšanai audzināšanas darba jautājumos.
 • Metodiskās dienas, semināri, diskusijas;
 • Pieredzes apmaiņa starp kolēģiem,regulāra sadarbība, veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei;
 • "Ētikas kodeksa" aktualizēšana (1x mācību gadā).APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada 31. augustā

Rīkojuma Nr. 1-20/    

Darba plāns 2020./2021. mācību gadā

  Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis”

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

Pasākums

Darba saturs

Norises laiks

Pedagoģiskās sēdes

   1. mācību gada iesākums

            2. pirmā pusgada darba analīze

     3. mācību gada noslēgums

Augusts

Janvāris

Maijs

Informatīvas  sanāksmes,

Mēneša aktualitātes;

Mēneša pirmajā otrdienā, vai pēc vajadzības

Metodiskā sapulce,

konsultācijas

Aktuālais pedagoģijā, psiholoģijā, individuālas konsultācijas pedagogiem, kopīga tēmas izstrāde

1x mēnesī, mainoties mēneša tēmai

Pedagogu profesionālā pilnveide

Tālākizglītības kursi, semināri. Pieredzes apmaiņa starp pirmsskolas izglītības iestādēm

Pēc kursu grafika.

Pēc piedāvājuma

Pedagoģiskā procesa pārbaude

Pedagoģiskā proces organizēšanas laikā katrā vecuma grupā pēc nejaušības principa; ar iepriekšēju pieteikšanos

(formatīvā vērtēšana)

Visa mācību gada laikā

Mācību procesa organizēšana grupās

Katru dienu- dienas garumā( katrai dienai aktuāla mācību jomu, kurā integrē pārējās) , ievērojot noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības  vadlīnijām un programmu

2020.-2021.m. g .

01.09.2020-31.08.2021.

Gadskārtu ieražu svētki

·                 Miķeļdiena( grupās)

·                 Mārtiņdiena ( grupās)

·                 Ziemassvētki

·                 Meteņu diena

·                 Lieldienas

·                 Līgo svētki

·                 Annas diena

Septembris

Novembris

Decembris

Februāris

Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

Tematiskie pasākumi

·                 Atkalredzēšanās svētki

·                 Tēvu diena

·                 Svētki Latvijai

·                 Ziemas karnevāls

·                 Teātra svētki

·                 Māmiņu diena

·                 Izlaidums

Tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži grupās(pēc skol. izvēles)

Septembris

Septembris

Novembris

Janvāris

Marts

Maijs

Maijs

1x mēnesī

Novada pasākumi

·        Tematiskie un gadskārtu svētku koncerti kultūras namā, pansionātā, aprūpes centrā.

Pēc pasākuma rīkotāju aicinājuma

Sporta aktivitātes

·             Veselības diena.

·             Orientēšanās diena.

·              Olimpiskā diena.

·              Sporta izpriecas grupās(sporta rotaļas,  stafetes).

·              Sniega diena .

·              Pārgājiens (ņemot vērā vecumu).

·              Ģimeņu sporta svētki

1x gadalaikā

Septembris

21.septembris

1x mēnesī

Janvāris

Katrā gadalaikā

Maijs

Izstādes

·        Izstāde no rudens veltēm – Rudens bagātības.

·        Sveicam Latviju.

·        Apsveikums Ziemassvētkos.

·        Pavasaris.

·        “Bērnu mīļākie gada darbiņi”.

Septembris

Novembris

 Decembris

       Marts - Aprīlis

Maijs

Pārgājieni

             Pārgājieni uz objektiem saistīti ar tēmu.

·        Pārgājiens uz skolu ( 5 – 7gadi).

·        Izstāžu apmeklējumi Varakļānu pils muzejā.

·        Pārgājiens uz Varakļānu mākslas skolu -darbošanās mākslas nodaļās.

Laiku nosaka gr.sk.

 Septembrī, aprīlī

Pēc inf.

saņemšanas

Aprīlis - maijs

Darbinieku veidoti teātri,

Viesmākslinieki

·        Leļļu, dziesmu teātri.

·        Koncerti, izrādes.

Ceturksnī vienu reizi

Pēc pieteikuma

Sadarbība ar skolām

·        Tikšanās ar Varakļānu vidusskolas 1. klasi un skolotājām(pirmsskolā, skolā).

·        1-4 klašu skolotāji viesojas 5-7 gadīgo bērnu grupās ( pēctecība apmācības procesā).

·        Varakļānu mūzikas skolas audzēkņu koncerts.

·        Sadarbība ar mākslas skolu.

·        Pasākumu organizēšana kopā ar skolas pašpārvaldi – pasākumu, svētku organizēšana un vadīšana.

·        Sadarbība ar kaimiņu novadu pirmsskolām.

3x gadā

           

Oktobrī, aprīlī

Aprīlī

Aprīlī

Skolēnu brīvdienās,                 svētkos

Pēc uzaicinājuma

Sadarbība ar vecākiem

·        Iestādes padomes sēdes.

·        Vecāku kopsapulces.

·         Vecāku sapulces grupās.

·        Vecāku iesaistīšanās grupas darba organizēšanā.

·        Individuālās konsultācijas, pārrunas.

·        Informatīvs materiāls par aktuālu tēmu vecāku stūrītī, uz ziņojumu dēļa, grupas WhatsApp.

·        Vecāku iesaistīšana svētku, sporta pasākumos.

2 - 3x gadā

2x gadā

3x gadā

 Pēc tēmas

Nosaka grupu skol., vecāku ieteikums

Pēc vecāku ieteikuma.

Pēc vajadzības

 Pēc pasākumu  plāna

Saimnieciskā darbība

·                  Grupas ”Kāpēcītis” ," Saulēniņi" lodžijas remonts.

·        Renovēt pansionāta telpas.

·        Turpināt teritorijas apzaļumošanas, labiekārtošanas darbus.

·        Sajūtu takas uzturēšana, papildināšana.

·        Aktivitāšu takas veidošana.

·        Āra baseina nojaukšana un aizbēršana, pārveidojot par kalnu ar aktīviem centriem.

·        2. stāva lodžijas sienas pārbūve - aktivitātes siena.

2020. gada vasara

2020-2022. gads

Pēc nepieciešamības

Pēc nepieciešamības

2020. gada rudens

2020. gada rudens -ziema.

2020. gada rudens -ziema

                                                       APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada augustā Rīkojuma Nr. 1-20/

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2020./2021.mācību gadā

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis".  

                      

 

Tēma integr.

rotaļnodarbībās

Pasākums

Laiks/ vieta

Atbildīgais

AUGUSTS

 

Pedagoģiskā sēde, darbinieku kopsapulce.

31.08

Vadītāja, metodiķe

SEPTEMBRIS

ES JAUNĀ VIDĒ.

Atkalredzēšanās svētki.

1. sept, zāle, grupās

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Tēva diena.

13.sept.

“Mākonītis”skol.

   

 Viesizrāde Esmu liels!

15. sept. 15.30

RIKKO LELLES

   

Vecāku sapulces grupās.

14.-18.sept.

Grupu skolotājas

   

Olimpiskā diena!

18.sept.

Sporta sk

   

Foto diena!

11. sept.

grupu skolot./vadītāja

   

Ražas svētki.

28.sept. - 2. okt.

Grupu sk.

   

Orientēšanās sporta diena

Sākas astron.rudens.

22. septembrī

Sporta sk

OKTOBRIS

RUDENS

Skolotāju diena!

5. oktobrī

A-bas pr-ja

   

 Labo darbu nedēļa!Sveiciens Senioriem( zāļu tēju vākšana ).

05.-11. oktobris

Grupu skolotājas

metodiķe

NOVEMBRIS

LATVIJA

Mārtiņu laiks –  tematiskais pasākums mūzikas nodarbībās un grupās.

09.-13. nov.

Grupu skolotājas,

mūz. sk.

   

Viesizrāde.

 

Rīgas leļļu teātris

   

Patriotu nedēļa.

09. - 18. nov. novembris

Metodiķe

   

 Vecvecāku pēcpusdienas.

Grupās

«Pīlādzītis” skol..

   

Svētku rīts bērniem“Mans lepnums –mana valsts!”

17.nov.

10.00 zāle

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Advente- Satikšanās ziemas dienā

( pedag. izrāde, dziesmas).

30. nov.

Grupu skol./mūzikas sk

DECEMBRIS

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS. SAULGRIEŽI.

Svētku gaidās -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas.

Rūķu gājiens!

07. - 18.dec.

Grupu skolotājas

   

Ziemassvētki grupās

16.-18.dec.

Grupu sk.mūzikas sk., metodiķe

JANVĀ-

RIS

SAULES GADS.

Pedagoģiskā sēde.

5.janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

   

Starptautiskā “Paldies” diena.

11. janvāris

Metodiķe.

   

Starptautiskā sniega diena.

( pēc laika apstākļiem)

No 18.. janv.

Grupu skolotājas

   

 

 

 

FEBRUĀ-

RIS

LAIKA SKAITĪŠANA.

Ziemas karnevāls.

12. febr.

“Ābolītis” skol.

   

Pedagogu veidota izrāde. Metenis.

16. febr.

Grupu skolotājas

MARTS

TAUPĪSIM, SAUDZĒSIM.

Burvju triku šovs.

4.marts 15.30

Abrakadabra -26319579

   

Teātris.

24.marts

"Saulēniņi"skol.

   

Viesizrāde “Tiki tak pulkstenītis”.(Burbuļciems)

25.marts

15.30

Metodiķe

APRĪLIS

LAI SKAN!

Joku diena.

 1. aprīlis

Metodiķe

   

Lieldienu lustes!

6. aprīlī ārā

“Kāpēcītis” skol.

         
   

Vecāku sapulce grupās.

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/Metod

   

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem.

 

 “Mākonītis” skol., vadītāja

MAIJS

ES JŪTOS DROŠI.

Bērnu rīts-Latvijas neatkarības atjaunošanas diena.

5. maijs

10.00

Metodiķis

   

Viesizrāde”Gliemezīša piedzīvojumi ."

5. maijā 15.30

Metodiķis ,RIKKO LELLES

   

Svētku koncerts Māmiņām.

7.maijs 16.30

Visi iest. darbin.

   

Ekskursijas uz ugunsdz. depo.

17. maijā

Grupu skolotājas

   

Pedagoģiskā sēde.

21. maijā,13.00

Vadītāja,metodiķe

   

Izlaidums „Mākonītī”.

28.maijā, 16.00

Gr.sk. ,mūz. sk., metodiķe

JŪNIJS-AUGUSTS

KO ES VARU, TO ES DARU!

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena.

22.jūnijs

26.jūlijs

Pedagogi pēc vasaras darba gr.

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupu whatsapp

      Sagatavoja metodiķis A.APEINE

                                                                                                                                                                                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA