Aktualitātes

Aktualitātes

                                               

                                               

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

                      VARAKĻĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE''SPRĪDĪTIS''

Reģistrācijas Nr. 90000054888

Rēzeknes iela - 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV–4838 Latvija

tālrunis 29342315, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada 31. augustā

                                                                                                                      Rīkojuma Nr. 1-20/ 43  

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Varakļānos

2020. gada 31.augustā

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS" kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. punktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Kārtība nosaka Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) drošības pasākumus izglītības procesa organizēšanā, darbinieku atbildību un rīcību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un risku mazināšanai.
 3. Kārtības mērķis ir nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.
 4. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citām personām, kas apmeklē izglītības iestādi.
 1. Informēšanas pamatprincipa nodrošināšana
 2. Pie visām Izglītības iestādes ārdurvīm izvietota skaidri saprotama informācija:

4.1. Vecākiem:

4.1.1. Ieeja uz konkrēto grupu tikai pa norādītajām ārdurvīm;

4.1.2. Ierodoties pēc bērniem, laikā, kad ir slēgtas ārdurvis, jāsazinās ar savas grupas skolotājām, informējot par ierašanās laiku.

4.1.2. Uz izglītības iestādi nevest līdzi skolas bērnus.

4.2. Apmeklētājiem:

4.2.1. Izglītības iestāde pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieteikuma un tikai gadījumā, ja informācijas un / vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma pieteikšana citā ceļā nav iespējama;

4.2.2. Lai pieteiktos apmeklējumam, zvanīt pa tālruni: 29342315 vai rakstīt e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

4.2.3. Saņemot pakalpojumu klātienē, ievērot papildus drošības pasākumus Covid-19 mazināšanai, ievērot 2 m distanci un citus valstī noteiktos ierobežojumus;

4.2.4. Iesniegumus var iesniegt elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

4.2.5. Jautājumu gadījumos zvanīt pa tālruni 29342315 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

4.3. Preču piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem:

4.3.1. Sazināties ar izglītības iestādes darbiniekiem pa tālruni 25926400 un vienoties par preču piegādi.

4.4. Brīdinājums, ka Izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes,

4.5. Norādes - ievērot 2 metru distanci no pārējām personām.

 1. Izglītības iestādes informatīvajos stendos izvietota informācija:

5.1. par Covid–19 infekcijas aktualitātēm;

5.2. norādes – ievērot 2 metru distanci no pārējām personām;

5.3. par individuālajiem drošības pasākumiem;

5.4. par pareiziem roku higiēnas nosacījumiem;

5.5. par atbildīgu rīcību pandēmijas apstākļos.

 1. Izglītības iestādes grupu telpās ir izvietota bērniem saprotama informācija par individuālajiem drošības pasākumiem, pareizu roku un individuālo higiēnu.
 2. Nekavējoties tiek informēti darbinieki, izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, ja notiek izmaiņas epidemioloģiskās drošības noteikumos pašvaldībā, valstī, pasaulē, kas rada izmaiņas izglītības procesa organizēšanas kārtībā.
 3. Izglītojamo vecāki, likumiskie pārstāvji informē Izglītības iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 4. Izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties informē Izglītības iestādi, ja izglītojamajam konstatēta Covid–19 infekcija.
 5. Ja Izglītības iestādes izglītojamajam vai darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Izglītības iestādi, Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - SPKC) epidemiologi noteiks īpašus pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai.
 6. Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

III. Piesardzības pasākumi distancēšanās nodrošināšanai

 1. Mācības tiek organizētas klātienē, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, līdz brīdim, kad tiek noteikti stingrāki epidemioloģiskās drošības noteikumi, kuri liedz organizēt mācību procesu klātienē.
 2. Visi pasākumi Izglītības iestādes telpās tiek organizēti tikai vienas grupas ietvaros.
 3. Āra pasākumos piedalās visas grupas, ievērojot distancēšanos.
 4. Grupu mācību process, sporta nodarbības pēc iespējas maksimāli, atbilstošos laika apstākļos, tiek organizēts svaigā gaisā, iestādes teritorijā, katras grupas izglītojamajiem darbojoties savā laukumā.
 5. Nodarbību grafiki mūzikas un sporta nodarbībām saplānoti tā, lai grupu nodarbību laiki ar citām grupām nepārklātos.
 6. Individuālās, apakšgrupu, grupu nodarbības sporta, mūzikas zālē, logopēdu, mūzikas kabinetā tiek organizētas ar 10- 15 minūšu intervālu, kura laikā notiek telpas vēdināšana, precīzi ievērojot noteiktos laikus, nepieļaujot dažādu grupu bērnu satikšanos gaiteņos.
 7. Izglītības iestāde pēc iespējas mazina grupai piesaistīto darbinieku maiņu.
 8. Pastaigas ārpus teritorijas tiek organizētas pa maršrutiem, kur nav liela cilvēku plūsma, netiek apmeklēti publiskie bērnu rotaļu laukumi.
 9. Izglītības iestādē pulciņus organizē vienas grupas ietvaros.
 10. Metodiskie pasākumi, pieredzes apmaiņas semināri notiek mūzikas zālē, apmeklētāju skaits nav lielāks par 20, ieeja, izeja pa administrācijas ārdurvīm, ievērojot 2 metru distanci.
 11. Izglītības iestādes mācību materiālus skolotājas saņem un nodod metodiķei, savstarpēji tos nemainot.
 12. Darbinieku, vecāku sanāksmes tiek organizētas, atbildīgi izvērtējot lietderību, nepieciešamību, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus, ikdienas saziņu organizējot attālināti.
 13. Uz/no iestādes bērnus atved, aizved viens no vecākiem vai pilnvarotajām personām, neradot drūzmu , izmantojot tikai NORĀDĪTĀS ārdurvis:

24.1. "Saulēniņu" grupā pa savas grupas ieeju līdz garderobei.

24.2."Kāpēcītis" un "Pīlādzītis" grupā līdz garderobei( ievērojot garderobē distanci) pa galveno ieeju.

24.3."Ābolītis" un "Mākonītis" grupas bērni tiek saņemti / atdoti pie galvenās ieejas.

24.4. Pēcpusdienā, izņemot bērnus no bērnudārza

 1. Nav pieļaujama citu, ar Izglītības iestādi nesaistītu personu klātbūtne Izglītības iestādes telpās.
 2. Nav pieļaujama izglītojamo un vecāku drūzmēšanās Izglītības iestādes apkārtnē.
 3. Izglītības iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes - ievērot 2 metru distanci no pārējām personām.
 4. Saimnieciskie darbinieki, ja nepieciešams izmantot koplietošanas telpas savu darba pienākumu veikšanai (ēdiena, dezinfekcijas līdzekļu, veļas u.c. darbam nepieciešamo materiālu nodošanai, saņemšanai), precīzi ievēro noteiktos laikus, nevajadzīgi nedrūzmējas, nepulcējas.
 5. Ēdināšana tiek organizēta katrai bērnu grupai atsevišķi grupas telpā.
 6. Bērnu guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”.
 7. Izglītojamie, pēc iespējas, nenes uz Izglītības iestādi rotaļlietas no mājām. Ja tas nepieciešams bērna adaptācijas procesa saīsināšanai, tad rotaļlietai jābūt viegli kopjamai un vecākiem katru dienu jānodrošina tās tīrība.
 8. Preču piegādātāji sazinās ar Izglītības iestādi par piegādes laiku, prece tiek nodota atbildīgajai personai pie Iestādes ārdurvīm.
 9. Ja bērns ceļā uz Izglītības iestādi izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem elpceļus aizturošiem materiāliem (lakati, šalles utml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām arī ārpus Izglītības iestādes.
 10. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras SPKC ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas un tamlīdzīgi). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā.
 1. Piesardzības pasākumi higiēnas prasību nodrošināšana
 2. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā, dodoties uz/no sporta, mūzikas zāles, logopēda, mūzikas kabineta, mācībām pie logopēda.
 3. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. Kvalitatīvu procesu nodrošināt palīdz grupas darbinieki.
 4. Roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus vai stingri kontrolēt, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. Grupas darbinieki regulāri seko individuālo dvieļu tīrībai.
 5. Izglītības iestāde visiem izglītojamajiem nodrošina roku higiēnai siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus.
 6. Izglītības iestāde nodrošina darbiniekiem un citiem apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu – izvietojot pieejamā vietā roku dezinfekcijai 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus.
 7. Bērni Izglītības iestādē uzturas maiņas apavos. Darbinieki Izglītības iestādē izmanto maiņas apavus.
 8. Izglītības iestādē samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs). Izglītības iestādē ir izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.
 9. Atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam.
 10. Veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni).
 11. Regulāri vēdina telpas .
 12. Grupas darbinieki izvērtē un ierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, paklāju, spilvenu, sēžammaisu u.tml. izmantošanu izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā.
 13. Katras grupas bērni dienā lieto atsevišķu sporta, mūzikas, logopēdijas inventāru, mācību materiālus, dienas beigās tas tiek dezinficēts.
 14. Katru dienu veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Izglītības iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī nenes uz Izglītības iestādi rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.
 15. Regulāri veic telpu mitro uzkopšanu.
 16. Iestādes darbībā turpina nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasību ievērošanu.
 1. Personas veselības stāvokļa uzraudzība
 2. Personas veselības stāvokļa uzraudzība notiek, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, papildus veicot piesardzības pasākumus.
 3. Izglītības iestāde veic apmeklētāju (apmeklētāji, saimniecisko pakalpojumu sniedzēji, un citi) reģistrāciju, kurā norāda apmeklētāja vārdu, uzvārdu, apmeklējuma datumu un uzturēšanās laiku, piederību, iestādes telpu, tālruni. Informācija tiek reģistrēta par apmeklētājiem, kuri apmeklējuši Izglītības iestādi ilgāk par 15 minūtēm. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi.
 4. Vecāki, kuri bērna adaptācijas periodā atrodas grupā, iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli, ne vecāku kā septiņas dienas.
 5. Metodisko pasākumu, semināru apmeklētāji pirms pasākuma tiek brīdināti, ka pasākumā netiks ielaisti, ja ir elpceļu slimības pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra).
 6. Izglītības iestādē neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
 7. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Izglītības iestādē.
 8. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
 9. Darbinieks, kuram tiek identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), pārtrauc darba pienākumu veikšanu, un Izglītības iestādes atbildīgā persona piesaka izmeklējumu uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (nosūtot e-pastu uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot uz tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks ir katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 8.00 līdz 18.00)), un informējot par darba vietu un adresi, par izmeklējamo personu skaitu un atbildīgās personas kontakttālruni.
 10. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 11. Ja bērnam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Izglītības iestāde:

59.1. Izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni. Darbiniekam tiek nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi;

59.2. Sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

59.3. Bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

 1. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Izglītības iestāde rīkojas atbilstoši Izglītības iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā - SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
 2. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.
 3. Komunikācija un atbildība
 4. Atbildīgā persona, kura koordinē noteiktās prasības un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu Izglītības iestādē: Metodiķis AIJA APEINE. Ar atbildīgo peronu var sazināties 26547317.
 5. Atbildīgā persona par saziņu ar darbiniekiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, par apmeklētāju reģistru, par darbinieku iepazīstināšanu ar kārtību: iestādes vadītāja Ilga Mestere . Ar atbildīgo personu var sazināties pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai tālruni: 29342315.
 6. Atbildīgā persona par mācību darba organizēšanu: metodiķe Aija APeINE. Ar atbildīgo personu var sazināties pa tālruni: 26547317.
 7. Atbildīgā persona par izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu, higiēnas prasību ievērošanu, izglītojamo apmeklējuma uzraudzību Izglītības iestādē:pirmsskolu iestādes un skolu māsa ANITA KANČA.. Ar atbildīgo personu var sazināties pa tālruni: 29557299.
 8. Grupu skolotājas atbildīgas par vecāku vai likumisko pārstāvju iepazīstināšanu ar kārtību.

VII Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.
 2. Ja pašvaldībā pasliktinās epidemioloģiskā situācija, tai skaitā ir nepieciešams īstenot mācības daļēji attālināti vai pilnībā attālināti, ar Izglītības iestādes vadītājas rīkojumu tiek apstiprināts rīcības plāns.
 3. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība Covid-19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA
yabancı dizi izleforumbahisdeneme bonusu veren sitelercasino sitelerikareasbet girişpoker siteleriftn bahis sitelerideep water izlebetingo girişgobahis girişasper casino güncel girişkareasbetgobahis girişkareasbet güncel girişsiyah bayrak ayna amirnba bahis siteleribeylikdüzü escortesenyurt escortbeylikduzu escortbeylikdüzü escortbeylikduzu escortistanbul escortbeylikduzu escort30 TL Bonus Veren Bahis Siteleri betmatikmariobetonwinbetistsüpertotobetgrandpashabet telegramBetist Girişuseslate.comsweet bonanza oynabig bass bonanza demoaviator oynabigger bass bonanza oynadog house demosugar rush oynaaviatrix oynawild west gold oynakazı kazan oynasweet bonanza oynagates of olympus demodede oynasltobahisleri oynabahisnow girişbahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslotcasinoslotcasinopercasinoperhipercasino girişhipercasinohipercasinocasilotcasilotcasilotcasilot güncel girişgüvenilir bahis sitelerijupwin girişonwin girişelitbahissahabetbahisnow girişbahis comaresbet girişredwin girişslotbar girişmusclebetaspercasinoholiganbet girişzingabet girişkralbet girişsweet bonanzaenobahis girişkareasbet girişsekabet girişsweet bonanza oynakripto siteleriguncel tipobet girişkibris casino casinobet güncel girişvipbet girişonline spor bahislerisweet bonanza demoaviator oynagates of olympus oynawild wild riches demofruit party oynapragmatic slotlari demowild west gold demogreek gods oynaaviator oynastarlight princess demobahisnowbahisnow girişbahisnow girişcasinoslot girişcasino slotcasinoslot güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper güncel girişcasinoper girişhipercasino girişhipercasino şikayethipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilotcasilotcasilotjupwin girişelitbahis girişlordcasino girişcasinoslot girişbetizm girişdemo slotslot casino girişhipodrombet girişhipodrombet girişnetxcasino girişnetxcasino girişbetbey girişbetbeyjulibet girişjulibetsimdibahis girişcanli bahis sitelericasinovans girişmostbet güncel girişgates of olympus oynaaviator oynaaviator kazandog house demodinamobet girişrainbow reels gold demopopüler casinolarroyal casino kibrisonline canli baihlslerportobet giriş adresibahisnow tv maç izledigiturk maç yayınıtropical tiki oynasimsek rulet oynabook of ra oynacash bonanza oynapandas of fortune oynabuffalo king oynamadame destiny oynahoney honey honey oynagreat rhino oynapirate gold oynamustang gold oynalordcasino girişcasinolevant girişmetroslot girişpalacebet güncel girişmaksibet girişpusulabet girişbetgaranti girişdellabet girişturkbet girişmeritking girişmeritking girişbahisnow tv izlekavbet girişglobal bahis girişglobalbahis güncel girişglobalbahis yeni girişmatadorbet yeni girişmatadorbet giriştarafbet girişbahisnowbahisnow yeni girişcasinoslot girişcasinoslot canlı casinocasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişhipercasinohipercasino girişhipercasino girişcasilotcasilot girişcasilot girişbetovis girişsugar rush girişaviator oynagates of olympus oynamoney train demobig bass crash demobig bass splash demozeus vs hades demobetpublic güncel girişslot bet oynamobil bet güncel girişgüncel online casinoiddaa yaptodtv maç izlesmartbahis girişwolf gold oynagates of olympus demospaceman oynabarn festival demobigger bass blizzard demorelease the kraken demobulky fruits democandy crush oynabetturkey girişbetwoon girişbetwoon girişhilarionbet girişhilarionbet girişcasinoslotbahisnowanadolu casino girişcasinomaxi girişintobet girişcasinoslotcasinoslotbahisnowbahisnow girişbahisnow girişhipercasino girişbetonred girişbetonred girişbahisnowbahisnpwbahisnowcasinoslotcasinoslot girişcasinoslot girişcasinoper girişcasinoper girişcasinoperhipercasino girişhipercasino girişhipercasino girişcasilot girişcasilot girişnisanbet girişsimdibahis girişalbibet girişcrash oyunlarbig bass bonanza oynatwilight princess demowisdom of athena demothe wild gang demoblazing wilds demorabbit garden demo oynabalıkçı hasan oynabetriyal girişcasino dedeaviator oynacasinobet girişmobilbet girişbulgaristan casinokaçak yayınbedava maç yayınıegt slotlarcasinoper girişBinance Kayıt Olmatipobetdeneme bonusu veren sitelerstarzbet girişstarzbet twittercasibomaviator oynabetturkeybetturkey girişbetturkeyxslotgates of olympus demo oynadeneme bonusu veren sitelerxslotcasibomcasibomcasino sitelerideneme bonusu veren sitelerbetturkey twittercasibomMatadorbetFuckkkPORNNNbetturkeyXXXXXbetturkeyBets10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomXCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasino siteleriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHack ForumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCrack forumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcasibomcasibomcasibomSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPORNOSEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbahiswon15.comcasibomPORNOOOOcasibomcasibomPornnncasibombahsegel girişsweet bonanza demoelexbet yeni giriş adresicasibomcasibomcasibomcasibomcasibomsuperbetinbetkombetmatiknakitbahismarsbahisstarzbetpiabetbetturkeysekabetonwinbetistimajbetportobetvdcasinoonwinholiganbettarafbetmarsbahisbetgarantilunabetbettiltcasibomcasibom girişmarsbahisonwinsekabetbahiscomcasibomcasibomcasibomcasibomtarafbetgüvenilir casino sitelericasibomcasibommatbet girişholiganbetonwinonwinbahiscomtarafbetholiganbetimajbethitbetbetkanyonbetorderbetkanyonbetparkonwinonwinmatadorbetbetturkeybetturkeyjojobet girişmarsbahissahabetsahabetsahabetparibahistipobetholiganbetdinamobet Anadolu yakası ÇekicikavbetmariobetmarsbahisbetebetholiganbetholiganbetmariobetBetinie güncel girişimajbetjojobet girişmarsbahismarsbahisbetcupcasibomjojobetjojobetbetcup hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle film izle hack forum marsbahis casibom giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri casibomxslotgiriş jojobetcasibom girişbahsegeljojobet güncel girişmarsbahis girişonwin girişmatbet girişbets10betturkeysingle loginİstanbul Escortholiganbetcasibomkalebetpapaz büyüsüjojobetPapaz BüyüsüTümbetcasibomcasibomjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetJojobetjojobetOnwinJojobet girişjojobet girişmatbetmatadorbettipobetmatadorbetcasino sitelerigrandpashabet girişjojobet girişstarzbet girişjojobet güncel girişbettilt girişbetorspin girisjojobetmarsbahisvbetextrabetmarsbahissahabet girişmeritkingjojobetjojobet girişjojobetjojobetbuy 25 instagram likesbetofficejojobetMadridbet Girişbuy twitter accountsjojobet girişindian escorts manchesterbetebetJojobetholiganbetPusulabetstarzbettipobetjojobetjojobetsekabetjojobetmatbetbetciomatadorbet girişbullbahisbahsegelbets10jojobetbetvolegrandpaşabetbetciobetcio girişbetcio güncel girişjojobetmatbetsahabetstarzbetstarzbet starzbet twitterstarzbet twitterstarzbet